| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 259/XXIX/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013. 594), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2013.885 ) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1. Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, tryb postępowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania.

§ 2. Pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej w trybie niniejszej uchwały może być przeznaczona wyłącznie na cele określone w art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

§ 3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów objętego wnioskiem zadania.

§ 4. 1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 1, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, spółka wodna składa w Urzędzie Gminy Dębowiec w terminie do dnia 15 września na każdy kolejny rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W trakcie roku budżetowego, może być złożony wniosek w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku w terminie określonym w ust. 2.

4. W 2013 r. wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć po wejściu w życie niniejszej uchwały, na bieżący rok budżetowy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

3) numer rachunku bankowego,

4) wysokość wnioskowanej dotacji,

5) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja ma być przyznana i termin jego wykonania,

6) harmonogram realizacji zadania,

7) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

8) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

6. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy,

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót,

5) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.

§ 5. Warunkiem  udzielenia  spółce  wodnej  dotacji,  jest:

1. jej zaplanowanie w budżecie Gminy,

2. złożenie wniosku o udzielenie dotacji,

3. zawarcie umowy.

§ 6. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy mając na uwadze wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, zawiadamiając o tym wnioskodawcę i informując o terminie zawarcia umowy.

§ 7. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) protokołów odbioru robót,

2) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, złożonego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania,

3) faktur za wykonane prace, rachunków i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z dotacji.

2. Dotowany podmiot obowiązany jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji zamieścić klauzulę „kwota …. Została wydatkowana z dotacji Urzędu Gminy Dębowiec na realizację zadania … zgodnie z umową nr … z dnia …”.

§ 8. 1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono pomocy finansowej oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Wójta Gminy, bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie czy zadanie zostało wykonane zgodnie z umową,

2) sprawdzenie udokumentowania realizacji zadania,

3) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania otrzymanej dotacji.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

§ 9. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi do budżetu w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania.

§ 10. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 259/XXIX/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

…………………………………

Nazwa jednostki składającej wniosek

Wniosek
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Spółce Wodnej

I. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa wnioskodawcy i adres

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Data i numer wpisu do katastru wodnego

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Numer rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II. Wysokość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji :

………………………………………………………………………………………………...…

2. Słownie :

…………………………………………………………………………………………………

III. Szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja ma być przyznana i termin jego wykonania:

1. Zakres przedmiotowy zadania

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Harmonogram realizacji zadania

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych
wydatków

w tym sfinansowanych
z dotacji

sfinansowanych ze
środków własnych

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania
zadania

Łączna wartość planowanych
wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zdania w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100 %

V. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1. Aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy (wymienić jaki) ………………………………………………………………………………………………...……………

2. Aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (podać nazwę dokumentu) ………………………………………………………………………………………………...……………

3. Oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia budżetu spółki wodnej,

5. Inne dokumenty (wymienić jakie) ………………………………………………………………………………………………...……………

Dębowiec, dnia ……………………

……………………………………

Podpis i pieczęć wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 259/XXIX/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

…………………………………

Nazwa jednostki składającej sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji zadania

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje:

1. Nazwa

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Adres

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Nr rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

1. Rozliczana kwota dotacji

…………………………………………………………………………………………………

2. Słownie

…………………………………………………………………………………………………

III. Opis zadania zrealizowanego z uzyskanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania, sfinansowanych z dotacji:

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

W tym:

wydatek finansowy z dotacji

wydatek sfinansowany ze środków własnych

2. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj poniesionych wydatków

Łączna wartość poniesionych wydatków

W tym:

wydatków sfinansowanych z dotacji

wydatków sfinansowanych ze środków własnych

3. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100%

V. Dodatkowe uwagi:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

2) ……………………………………..

Dębowiec, dnia ……………………

……………………………………

Podpisy osób działających w imieniu spółki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »