| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/2/2013 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww.dysfunkcjami z terenu Powiatu Tarnogórskiego

pomiędzy miastem Katowice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Katowice działającego na podstawie uchwały nr XX/341/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9.02 2004 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Miastem Katowice a innymi powiatami dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w imieniu którego działają:

Krystyna Siejna                            -              Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Mieczysław Żyrek              -              Naczelnik Wydziału Edukacji

a Powiatem Tarnogórskim reprezentowanym przez:

Lucynę Ekkert                            -              Starostę Tarnogorskiego

Mariana Szukalskiego              -              Członka Zarządu

w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526).

§ 1. 1. Powiat Tarnogórski przekazuje, a Miasto Katowice przyjmuje do realizacji zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

2. Powyższe zadania realizowane będą przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26, będącą jednostką organizacyjną Miasta Katowice, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z terenu Powiatu Tarnogórskiego za pośrednictwem Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.

3. Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przeznaczyć dotację do kwoty 13 000 na zadania w roku budżetowym 2013.

§ 2. 1. Na realizację zadań określonych w § 1 Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową w wysokości iloczynu:

-               stawki 71,00 zł za jedną godzinę diagnozy psychologicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

-               stawki 75,99 zł za jedną godzinę diagnozy pedagogicznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

-               stawki 70,12 zł za jedną godzinę diagnozy logopedycznej jednego dziecka i liczby godzin wykonanych diagnoz,

-               stawki 146,76 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,

-               stawki 128,82 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży niewidzącej i słabo widzącej,

-               stawki 159,82 zł za orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży autystycznej,

-               stawki 68,27 zł za udział w terapii indywidualnej,

-               stawki 8,94 zł za udział w terapii grupowej,

-               stawki 66,99 zł za warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców,

-               stawki 68,27 zł za opinię dziecka.

2. Kwota przekazywanej dotacji celowej ulegnie zwiększeniu w przypadku podwyższenia wynagrodzenia pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz wzrostu wydatków rzeczowych o ustawowy wskaźnik inflacji.

3. Podstawą do przekazania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 3 będzie miesięczna specyfikacja usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach.

4. Powiat będzie przekazywał dotację na rachunek Miasta Katowice ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny Katowice nr69 1050 1214 1000 0007 0150 6164w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. Miasto Katowice zobowiązuje się do końcowego rozliczenia Porozumienia w terminie do 15 stycznia 2014 r.

7. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 3. 1. Porozumienie zawarto na okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Każda ze stron może z uzasadnionych przyczyn rozwiązać Porozumienie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 4. Powiat Tarnogórski zobowiązany jest do uregulowania należności za świadczenia realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w roku 2012, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 1216/2012 z 16 listopada 2012 r. w wysokości 69,22 zł, zgodnie ze specyfikacjami.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2013 r.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek powiatu zlecającego zadanie.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnogórski                                                                      Miasto Katowice

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert


Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego


Marian Szukalski

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »