| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/390/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594), art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/304/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 504) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2013 rok oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Miejska Skoczowa uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie złożonych wniosków dyrektorów placówek oświatowych ustala na rok 2013 następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skoczów:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie – 23.937,00 zł;

2) Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie – 18.141,00 zł;

3) Zespół Szkół Nr 4 w Ochabach – 10.401,00 zł;

4) Zespół Szkół Nr 5 w Pogórzu – 6.021,00 zł;

5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – 13.781,00 zł;

6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Kiczycach – 4.453,00 zł;

7) Szkoła podstawowa Nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu – 6.702,00 zł;

8) Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie – 6.113,00 zł;

9) Gimnazjum Nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu – 4.610,00 zł;

10) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie – 4.514,00 zł;

11) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skoczowie – 2.486,00 zł;

12) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skoczowie – 4.241,00 zł;

13) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z oddziałami zamiejscowymi
w Międzyświeciu -5.851,00zł;

14) Przedszkole Publiczne w Harbutowicach – 1.340,00 zł;

15) Przedszkole Publiczne w Kiczycach – 1.441,00 zł;

16) Przedszkole Publiczne w Kowalach – 680,00 zł;

17) Przedszkole Publiczne w Ochabach – 2.768,00 zł;

18) Przedszkole Publiczne w Pierśćcu – 1.775,00 zł;

19) Pzredszkole Publiczne w Pogórzu – 2.055,00 zł;

20) Przedszkole Publiczne w Wiślicy – 499,00 zł.

§ 2. Ustala, że w 2013 r. maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 50% wpłaty dokonanej przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.

§ 3. Ustala się na 2013 r. specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:

1. Specjalności:

a) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

b) mające wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

c) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych dyrektorów szkół;

d) pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach m.in. edukacja dla bezpieczeństwa, logopedia, psychologia;

e) związane z profilaktyką uzależnień;

f) pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży – budowanie programów zaradczych;

g) z zakresu zarządzania oświatą;

h) przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

i) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie;

j) pozwalające na przygotowanie szkół do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego.

2. Formy kształcenia:

a) studia wyższe – studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego ( licencjata, magistra);

b) studia podyplomowe;

c) kursy kwalifikacyjne;

d) kursy doskonalące dotyczące pozyskania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie;

e) kursy i szkolenia doskonalące warsztat pracy nauczyciela;

f) kursy i szkolenia dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

g) kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego;

h) szkolenia rad pedagogicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »