| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/390/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 594), art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/304/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 504) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2013 rok oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Rada Miejska Skoczowa uchwala, co następuje:

§ 1. Na podstawie złożonych wniosków dyrektorów placówek oświatowych ustala na rok 2013 następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skoczów:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Skoczowie – 23.937,00 zł;

2) Zespół Szkół Nr 3 w Skoczowie – 18.141,00 zł;

3) Zespół Szkół Nr 4 w Ochabach – 10.401,00 zł;

4) Zespół Szkół Nr 5 w Pogórzu – 6.021,00 zł;

5) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – 13.781,00 zł;

6) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Kiczycach – 4.453,00 zł;

7) Szkoła podstawowa Nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu – 6.702,00 zł;

8) Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie – 6.113,00 zł;

9) Gimnazjum Nr 3 im. Zofii Kossak w Pierśćcu – 4.610,00 zł;

10) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie – 4.514,00 zł;

11) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skoczowie – 2.486,00 zł;

12) Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skoczowie – 4.241,00 zł;

13) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z oddziałami zamiejscowymi
w Międzyświeciu -5.851,00zł;

14) Przedszkole Publiczne w Harbutowicach – 1.340,00 zł;

15) Przedszkole Publiczne w Kiczycach – 1.441,00 zł;

16) Przedszkole Publiczne w Kowalach – 680,00 zł;

17) Przedszkole Publiczne w Ochabach – 2.768,00 zł;

18) Przedszkole Publiczne w Pierśćcu – 1.775,00 zł;

19) Pzredszkole Publiczne w Pogórzu – 2.055,00 zł;

20) Przedszkole Publiczne w Wiślicy – 499,00 zł.

§ 2. Ustala, że w 2013 r. maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 50% wpłaty dokonanej przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.

§ 3. Ustala się na 2013 r. specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:

1. Specjalności:

a) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

b) mające wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

c) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych dyrektorów szkół;

d) pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach m.in. edukacja dla bezpieczeństwa, logopedia, psychologia;

e) związane z profilaktyką uzależnień;

f) pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży – budowanie programów zaradczych;

g) z zakresu zarządzania oświatą;

h) przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

i) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie;

j) pozwalające na przygotowanie szkół do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego.

2. Formy kształcenia:

a) studia wyższe – studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego ( licencjata, magistra);

b) studia podyplomowe;

c) kursy kwalifikacyjne;

d) kursy doskonalące dotyczące pozyskania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie;

e) kursy i szkolenia doskonalące warsztat pracy nauczyciela;

f) kursy i szkolenia dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

g) kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego;

h) szkolenia rad pedagogicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »