| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie i nadania statutu Zespołowi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 11 i 12 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala co następuje:

§ 1. 1. W § 1 ww. uchwały nazwę „Zespół Jednostek Oświatowych” zmienia się na„MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY”.

2. W § 2 zmienia się treść statutu stanowiącego załącznik do ww. uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/393/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, zwany w dalszej części Statutu „MZO” jest jednostką budżetową Gminy Skoczów działającą na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

4. Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330),

6. Uchwały nr XXV/323/2000 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie i nadania Statutu Zespołowi.

7. Niniejszego Statutu.

8. Innych obowiązujących przepisów.

§ 2. 1. Siedzibą MZO jest Miasto Skoczów, ul. Mały Rynek 1.

2. MZO używa nazwy: MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY W SKOCZOWIE.

3. MZO posługuje się oficjalnym logo, którego wzór określony jest w załączniku do niniejszego statutu.

§ 3. Nadzór nad działalnością MZO sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

§ 4. MZO używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
Przedmiot działania i zadania MZO

§ 5. Przedmiotem działalności MZO jest prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej samorządowych placówek oświatowych Gminy Skoczów, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz zespołów składających się z tych placówek, a także koordynowanie i nadzorowanie zadań w obszarze problematyki oświatowej powierzonych przez organy Gminy, jak również kontrolowanie placówek oświatowych w zakresie realizacji przez nie zadań powierzonych przez organ prowadzący.

§ 6. Do zadań MZO w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej i organizacyjnej należy w szczególności:

1. Opracowanie strategii działania oraz rozwoju placówek oświatowych Gminy Skoczów.

2. Przygotowanie opracowań, sprawozdań i analiz w zakresie zadań realizowanych przez placówki oświatowe oraz MZO, w szczególności materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej Skoczowa i jej komisji.

3. Przygotowanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań oświatowych.

4. Opracowanie jednolitych wzorów regulaminów i innej dokumentacji związanej z organizacją pracy placówek oświatowych.

5. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji sieci placówek oświatowych Gminy Skoczów oraz granic ich obwodów.

6. Realizacja zadań w zakresie rządowych programów pomocowych dotyczących problematyki oświatowej.

7. Koordynowanie procesu doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli.

8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej.

9. Dokonywanie wstępnej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych w celu zatwierdzenia przez Burmistrza.

10. Wnioskowanie do Burmistrza w sprawie nagród, odznaczeń oraz kar dla dyrektorów placówek oświatowych.

11. Organizowanie prac komisji powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

12. Organizowanie prac związanych z konkursami na dyrektorów placówek oświatowych.

13. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników MZO.

14. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników placówek oświatowych Gminy Skoczów za wyjątkiem ich zatrudniania i zwalniania z pracy.

15. Prowadzenie spraw związanych z organizacją bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

16. Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, rozliczanie przydzielonej im dotacji oraz prowadzenie rozliczeń w tym zakresie z innymi gminami.

17. Wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych przez Gminę Skoczów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących problematyki oświatowej.

18. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

19. Przyznawanie pomocy zdrowotnej dla dyrektorów placówek oświatowych.

20. Prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

21. Prowadzenie spraw związanych z projektami o charakterze edukacyjnym, których beneficjentem jest Gmina Skoczów, w tym:

a) identyfikacja źródeł pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym funduszy ze środków Unii Europejskiej na poszerzenie oferty i poprawę warunków kształcenia i wychowania w placówkach oświatowych oraz strukturach MZO,

b) wdrażanie i koordynacja w/w przedsięwzięć,

c) nadzór nad wdrożonymi i realizowanymi przedsięwzięciami.

§ 7. Do zadań MZO w zakresie prowadzenia obsługi finansowej należy w szczególności:

1. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych oraz płacowych placówek oświatowych, w tym w szczególności:

a) obsługa kasowa,

b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie ich umorzenia i amortyzacji,

d) rozliczanie inwentaryzacji,

e) naliczanie wynagrodzeń,

f) prowadzenie wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, zdrowotnym oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

g) analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w Gminie Skoczów - sporządzanie wykazów i sprawozdań w tym zakresie.

2. Opracowanie propozycji do rocznego planu projektu budżetu dla poszczególnych placówek oświatowych.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez placówki oświatowe.

4. Występowanie do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie dotacji dla placówek niepublicznych.

5. Współpraca z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w zakresie spraw remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych,

6. Opracowanie materiałów do projektu budżetu Gminy Skoczów w części dotyczącej działalności oświatowej.

7. Koordynacja i nadzór nad realizacją budżetu oświaty, w tym nad dokonywaniem zmian w planach finansowych placówek oświatowych.

8. Sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz opracowanie opisowych analiz wykonania budżetu oświaty.

9. Obsługa funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

10. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym emerytów i rencistów oraz zlikwidowanych placówek oświatowych.

§ 8. Do zadań MZO w zakresie koordynowania i nadzorowania zadań w obszarze problematyki oświatowej należy:

1. Kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie oświaty w Gminie Skoczów.

2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówek (z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego).

3. Koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z organizacją placówek oświatowych, mających na celu ograniczenie kosztów działalności, w szczególności umów związanych z bieżącą działalnością placówek oświatowych - na podstawie zawartych z dyrektorami placówek porozumień.

4. Nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych właściwych organów (z wyłączeniem nadzoru pedagogicznego).

5. Wyznaczanie i opiniowanie kierunków rozwoju placówek oświatowych.

6. Analiza arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych sporządzanych na dany rok szkolny oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Burmistrza.

7. Koordynowanie zadań w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki w placówkach oświatowych Gminy Skoczów, a w szczególności koordynowanie zadań wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz wymogów sanitarnych.

8. Koordynowanie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

9. Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Skoczów.

10. Kontrola i nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji przyznawanych niepublicznym placówkom oświatowym.


Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 9. 1. MZO jest jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na zasadach określonych w przepisach wyszczególnionych w rozdziale 1 § 1 oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz niniejszego statutu.

2. Podstawą działania MZO jest plan finansowy jednostki stanowiący plan dochodów i wydatków.

3. MZO realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową Rady Miejskiej Skoczowa i przekazywanych bezpośrednio z budżetu gminy.

4. Środki na działalność prowadzoną przez MZO przekazywane są na rachunek jednostki prowadzony przez bank wybrany do obsługi budżetu gminy i mogą być wykorzystane przez MZO do wysokości planu finansowego.

5. Główny księgowy MZO wykonuje zadania i obowiązki przewidziane w ustawie o finansach publicznych dla głównego księgowego jednostki budżetowej, w stosunku do MZO oraz placówek oświatowych Gminy Skoczów. W szczególności wykonuje i ponosi odpowiedzialność za:

a) prowadzenie rachunkowości MZO i placówek oświatowych,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi MZO i placówek oświatowych,

c) dokonywanie kontroli zgodności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych MZO i placówek oświatowych pod względem formalno-rachunkowym.

6. Miejski Zarząd Oświaty:

a) prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla jednostki budżetowej planem kont oraz sporządza sprawozdania w zakresie przedmiotu swojej działalności,

b) koordynuje przekazywanie z budżetu gminy do placówek oświatowych środków na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności,

c) przekazuje do budżetu gminy dochody uzyskane przez placówki oświatowe,

d) zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez gminę oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 4.
Zarządzanie i organizacja

§ 10. 1. Pracą Miejskiego Zarządu Oświaty kieruje jednoosobowo dyrektor, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza. Dyrektor reprezentuje MZO na zewnątrz.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz, który dokonuje również kontroli i oceny pracy dyrektora.

3. W razie dłuższej nieobecności dyrektora MZO lub w innych szczególnych przypadkach Burmistrz może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki dyrektora.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w MZO .

5. Wykaz obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników MZO ustala dyrektor.

6. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora należy organizacja pracy MZO, nadzór nad pracą pracowników MZO oraz nadzór nad opracowaniem projektów planów finansowych placówek oświatowych, analiz i informacji, a także kontrolowanie placówek oświatowych w zakresie realizacji przez nie zadań powierzonych przez organ prowadzący.

7. Dyrektor MZO w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych przedstawia wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian budżetowych, w zakresie zadań oświatowych Gminy Skoczów.

8. Dyrektor MZO może wydać dyrektorom placówek oświatowych doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzanych czynności kontrolnych.

9. Dyrektor lub pracownicy MZO działający z upoważnienia dyrektora wykonujący czynności związane ze sprawowanym nadzorem, mają prawo wstępu do placówek oświatowych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji.

10. Dyrektor ponosi odpowiedzialność merytoryczną za gospodarowanie finansami MZO oraz za majątek MZO i przeprowadzenie inwentaryzacji w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

11. Dyrektor wydaje wewnętrzne zarządzenia dotyczące organizacji pracy MZO, zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej itp.

12. Dyrektor może podpisywać umowy związane z realizacją zadań statutowych MZO, na podstawie udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa.

13. Dyrektor MZO upoważniony jest do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w drodze odrębnej uchwały w sprawach z zakresu:

a) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

b) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

c) nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom,

d) i innych na mocy udzielonych pełnomocnictw przez organy Gminy Skoczów.

14. Szczegółowy zakres działania MZO, w tym strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora MZO.

15. Liczba etatów dla MZO na dany rok określona jest w planie finansowym jednostki.

16. Status prawny pracowników MZO regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział 5.
Zasady współdziałania z dyrektorami placówek oświatowych

§ 11. 1. MZO prowadzi obsługę placówek oświatowych Gminy Skoczów na podstawie porozumień zawartych z ich dyrektorami.

2. MZO zobowiązany jest do ścisłej współpracy z dyrektorami placówek w zakresie powierzonych mu zadań, które szczegółowo określone są w porozumieniach wymienionych w §11 ust. 1.

3. MZO zobowiązany jest do współpracy w zakresie oświaty ze wszystkimi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Dyrektor MZO ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

2. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/393/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »