| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/395/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 )

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/361/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20.06.2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Skoczowa


Maciej Bieniek


Załącznik do uchwały Nr XXXI/395/2013
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOCZOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, zwany dalej Ośrodkiem (OPS) jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Skoczów, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

1) uchwały Nr V/27/90 Rady Miasta i Gminy Skoczów z dnia 7 września 1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity : Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami),

4) ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 922, z późniejszymi zmianami ),

5) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz .U. Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887),

8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2005.180.1493 z późniejszymi zmianami),

11) innych, właściwych aktów prawnych,

12) uchwał Rady Miejskiej,

13) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Skoczów.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Skoczów.

§ 3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4. 1. Ośrodek realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające w szczególności na:

1) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

2) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) przyznaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innych ustaw,

4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

6) wykonywaniu innych działań przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadanie własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z uchwałami Rady Miejskiej Skoczowa, natomiast zadania zlecone w zakresie przekazanym przez administrację rządową.

§ 5. 1. W ramach zadań określonych w § 4 ust. 1 Ośrodek wykonuje:

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

h) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

i) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

l) dożywianie dzieci,

m) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

o) pomoc osobą mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

p) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków ma wynagrodzenia pracowników,

s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) zadania własne gminy, do których należy:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę do których należy:

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym,

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Ośrodek realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

4. Ośrodek realizuje zadania w zakresie prowadzenia postępowań wobec zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna.

5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

6. W ramach zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodek :

1) tworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

2) tworzy oraz rozwija system opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizuje szkolenia i tworzy warunki do działania rodzin wspierających,

3) finansuje:

a) koszty szkoleń dla rodzin wspierających,

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) koszty związane z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające,

4) współfinansuje pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

5) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

6) prowadzi monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

7) przekazuje informacje do biura informacji gospodarczej .

7. W ramach zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodek :

1) wykonuje zadania wynikające z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,

2) realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.

8. Ośrodek realizuje również projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.

§ 6. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, z poza terenu Gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Skoczowa, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Umowy o pracę z pracownikami Ośrodka są podpisywane przez Kierownika Ośrodka.

4. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

§ 8. 1. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.

2. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

2. Wykonywanie czynności ze stosunku pracy do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

4. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystanie środków finansowych Ośrodka, odpowiedzialność za powierzone mienie.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka w „Regulaminie Organizacyjnym” Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 11. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Jest samodzielną jednostką Gminy i prowadzi we własnym zakresie obsługę finansowo-księgową.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Skoczów oraz w zakresie zadań zleconych po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową na ich realizację.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, sporządzony w oparciu o przyznane środki na realizację zadań własnych i zleconych.

4. Ośrodek dysponuje majątkiem przekazanym nieodpłatnie przez Gminę Skoczów w zarządzanie.

5. Kierownik Ośrodka w zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Skoczowa.

§ 12. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 13. Ośrodek może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Hewalex Leszek Skiba

Firma Hewalex jest polskim producentem kolektorów słonecznych o największym udziale w rynku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »