| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/144/2011 r. z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany polegające na:

Umieszczoną dotację w kwocie 5 000,00 zł, w Zał. Nr 10 w poz. 2 w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2900 przenosi się do Zał. Nr 9 pkt I.3 poz. 2 do działu 750, rozdział 75095 w kwocie 5 000,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012r. o kwotę43 926,50

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

201 317,50

245 244,00

Dz.

Treść

801

Oświata i wychowanie

128 611,43

245 244,00

Dochody bieżące

19 948,16

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program „Comenius”

15 353,00

Wpływy z różnych dochodów

4 595,16

Dochody majątkowe

108 663,27

245 244,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie ”Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW

108 663,27

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW

245 244,00

852

Pomoc społeczna

30 000,00

Dochody bieżące

30 000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30 000,00

853

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

42 706,07

Dochody bieżące

42 706,07

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – unijne - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!”

36 300,16

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy-współfinansowanie - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!”

6 405,91

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę43 926,50

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

92 654,23

136 580,73

Dz.

Treść

801

Oświata i wychowanie

19 948,16

136 580,73

80101

Szkoły podstawowe

17 371,66

Wydatki bieżące

17 371,66

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 018,66

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

15 353,00

Pozostałe wydatki

15 353,00

„Program Comenius”

15 353,00

80104

Przedszkola

136 580,73

Wydatki majątkowe

136 580,73

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

136 580,73

Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

136 580,73

80110

Gimnazja

2 576,50

Wydatki bieżące

2 576,50

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 576,50

852

Pomoc społeczna

30 000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30 000,00

Wydatki bieżące

30 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

42 706,07

85395

Pozostała działalność

42 706,07

Wydatki bieżące

42 706,07

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - unijne

25 840,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie

4 560,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

8 542,50

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie

1 507,50

Pozostałe wydatki - unijne

1 917,66

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

338,41

W ramach programu „Wykorzystaj swoją szansę”

42 706,07

§ 4. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

519 049,30

519 049,30

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

5 000,00

100 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

Wydatki majątkowe

100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 000,00

Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne

100 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5 000,00

Wydatki majątkowe

5 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000,00

Przebudowa ul. Sadowej w Bąkowie

5 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

180 000,00

70095

Pozostała działalność

180 000,00

Wydatki majątkowe

180 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

180 000,00

Zagospodarowanie  terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

180 000,00

750

Administracja publiczna

160 462,00

100 000,00

75023

Urzędy gmin

160 462,00

100 000,00

Wydatki majątkowe

160 462,00

100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

160 462,00

100 000,00

Modernizacja Ratusza w Strumieniu

100 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

160 462,00

Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - unijne

136 392,70

Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - współfinansowanie

24 069,30

801

Oświata i wychowanie

173 587,30

319 049,30

80104

Przedszkola

120 000,00

319 049,30

Wydatki bieżące

120 000,00

173 587,30

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

173 587,30

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

120 000,00

Wydatki majątkowe

145 462,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

145 462,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


145 462,00

Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - unijne

145 462,00

80110

Gimnazja

53 587,30

Wydatki bieżące

53 587,30

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 587,30

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

10 859,94

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie

1 916,46

Pozostałe wydatki - unijne

34 689,27

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

6 121,63

Projekt „Razem odkrywamy świat”

53 587,30

852

Pomoc społeczna

10 000,00

10 000,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 000,00

10 000,00

Wydatki bieżące

10 000,00

10 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 218 705,00 zł,

wydatki                                          41 632 968,43 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »