| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/144/2011 r. z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany polegające na:

Umieszczoną dotację w kwocie 5 000,00 zł, w Zał. Nr 10 w poz. 2 w dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2900 przenosi się do Zał. Nr 9 pkt I.3 poz. 2 do działu 750, rozdział 75095 w kwocie 5 000,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012r. o kwotę43 926,50

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

201 317,50

245 244,00

Dz.

Treść

801

Oświata i wychowanie

128 611,43

245 244,00

Dochody bieżące

19 948,16

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – program „Comenius”

15 353,00

Wpływy z różnych dochodów

4 595,16

Dochody majątkowe

108 663,27

245 244,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie ”Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW

108 663,27

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu” - WFOŚ i GW

245 244,00

852

Pomoc społeczna

30 000,00

Dochody bieżące

30 000,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30 000,00

853

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

42 706,07

Dochody bieżące

42 706,07

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – unijne - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!”

36 300,16

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy-współfinansowanie - projekt „Wykorzystaj swoją szansę!”

6 405,91

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę43 926,50

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

92 654,23

136 580,73

Dz.

Treść

801

Oświata i wychowanie

19 948,16

136 580,73

80101

Szkoły podstawowe

17 371,66

Wydatki bieżące

17 371,66

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 018,66

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

15 353,00

Pozostałe wydatki

15 353,00

„Program Comenius”

15 353,00

80104

Przedszkola

136 580,73

Wydatki majątkowe

136 580,73

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

136 580,73

Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

136 580,73

80110

Gimnazja

2 576,50

Wydatki bieżące

2 576,50

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 576,50

852

Pomoc społeczna

30 000,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

30 000,00

Wydatki bieżące

30 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

42 706,07

85395

Pozostała działalność

42 706,07

Wydatki bieżące

42 706,07

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - unijne

25 840,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - współfinansowanie

4 560,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

8 542,50

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-współfinansowanie

1 507,50

Pozostałe wydatki - unijne

1 917,66

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

338,41

W ramach programu „Wykorzystaj swoją szansę”

42 706,07

§ 4. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

519 049,30

519 049,30

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

5 000,00

100 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

Wydatki majątkowe

100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 000,00

Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne

100 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5 000,00

Wydatki majątkowe

5 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000,00

Przebudowa ul. Sadowej w Bąkowie

5 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

180 000,00

70095

Pozostała działalność

180 000,00

Wydatki majątkowe

180 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

180 000,00

Zagospodarowanie  terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

180 000,00

750

Administracja publiczna

160 462,00

100 000,00

75023

Urzędy gmin

160 462,00

100 000,00

Wydatki majątkowe

160 462,00

100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

160 462,00

100 000,00

Modernizacja Ratusza w Strumieniu

100 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

160 462,00

Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - unijne

136 392,70

Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik-Gmina Strumień - współfinansowanie

24 069,30

801

Oświata i wychowanie

173 587,30

319 049,30

80104

Przedszkola

120 000,00

319 049,30

Wydatki bieżące

120 000,00

173 587,30

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

173 587,30

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

120 000,00

Wydatki majątkowe

145 462,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

145 462,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


145 462,00

Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - unijne

145 462,00

80110

Gimnazja

53 587,30

Wydatki bieżące

53 587,30

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 587,30

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

10 859,94

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – współfinansowanie

1 916,46

Pozostałe wydatki - unijne

34 689,27

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

6 121,63

Projekt „Razem odkrywamy świat”

53 587,30

852

Pomoc społeczna

10 000,00

10 000,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10 000,00

10 000,00

Wydatki bieżące

10 000,00

10 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 218 705,00 zł,

wydatki                                          41 632 968,43 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/148/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »