| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.184.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012r.o kwotę180 223,62 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

1 078 765,41

1 258 989,03

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

244 022,14

Dochody majątkowe

244 022,14

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu)

244 022,14

700

Gospodarka mieszkaniowa

181 884,00

356 287,41

Dochody majątkowe

181 884,00

356 287,41

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja Sali w Pruchnej)

81 884,41

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie)

274 403,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie)


181 884,00

801

Oświata i wychowanie

279 495,27

412 990,62

Dochody bieżące

170 832,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

170 832,00

Dochody majątkowe

108 663,27

412 990,62

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu)

304 327,35

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu-dotacja z WFOŚ i GW)

108 663,27

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - dotacja z WFOŚ i GW)


108 663,27

926

Kultura fizyczna

373 364,00

489 711,00

Dochody majątkowe

373 364,00

489 711,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu)


373 364,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „Orzeł” Zabłocie w Zabłociu)


489 711,00

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012r. o kwotę156 923,62 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

209 132,00

366 055,62

Dz.

Rozdział

Treść

700

Gospodarka mieszkaniowa

290 750,41

70095

Pozostała działalność

290 750,41

Wydatki majątkowe

290 750,41

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

290 750,41

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

290 750,41

Modernizacja  Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie - unijne

290 750,41,

801

Oświata i wychowanie

170 832,00

75 305,21

80104

Przedszkola

75 305,21

Wydatki majątkowe

75 305,21

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

75 305,21

Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

75 305,21

80195

Pozostała działalność

170 832,00

Wydatki bieżące

170 832,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

170 832,00

851

Ochrona zdrowia

23 300,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

23 300,00

Wydatki bieżące

23 300,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 300,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

15 000,00

926

Kultura fizyczna

15 000,00

92601

Obiekty sportowe

15 000,00

Wydatki majątkowe

15 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym LKS „Wisła” w Strumieniu

15 000,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

497 656,48

497 656,48

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

176 138,21

176 138,21

60016

Drogi publiczne gminne

176 138,21

176 138,21

Wydatki majątkowe

176 138,21

176 138,21

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

176 138,21

176 138,21

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

176 138,21

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (własne)

176 138,21

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (unijne)

140 910,56

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (współfinansowanie)

35 227,65

750

Administracja publiczna

10 586,00

10 586,00

75023

Urzędy gmin

3 000,00

3 000,00

Wydatki bieżące

3 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

3 000,00

Wydatki majątkowe

3 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 000,00

Projekt „Nowoczesny Urząd - Nowoczesny Urzędnik – Gmina Strumień” - własne

3 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 086,00

7 086,00

Wydatki bieżące

7 086,00

7 086,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 086,00

7 086,00

Pozostałe wydatki - unijne

7 086,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

7 086,00

Projekt „W obiektywie-wydanie folderów promocyjnych oraz filmu promocyjnego o Gminie Strumień”

7 086,00

7 086,00

75095

Pozostała działalność

500,00

500,00

Wydatki bieżące

500,00

500,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

500,00

500,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

440,00

440,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

60,00

60,00

Projekt „Bądź aktywny w gminie Strumień”

500,00

500,00

801

Oświata i wychowanie

303 632,27

303 632,27

80101

Szkoły podstawowe

150 000,00

150 000,00

Wydatki bieżące

150 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


150 000,00

Wydatki majątkowe

150 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

150 000,00

80104

Przedszkola

150 000,00

153 632,27

Wydatki bieżące

150 000,00

3 632,27

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 632,27

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

150 000,00

Wydatki majątkowe

150 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Termomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie  wraz z zagospodarowaniem terenu - unijne

150 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

3 632,27

Wydatki bieżące

3 632,27

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 632,27

852

Pomoc społeczna

7 300,00

85295

Pozostała działalność

7 300,00

Wydatki bieżące

7 300,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

7 300,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 300,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

7 300,00

Wydatki bieżące

7 300,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

7 300,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 461 084,88 zł,

wydatki                                          41 898 648,31 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 437 563,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 109 127,00, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.184.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.184.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.184.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.184.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »