| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.194.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 maja 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI /144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się zmianę § 8 który otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu o łącznej wysokości 500 000,00 zł;

2) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 064 904,00 zł..

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę181 884,00

Zmniejszenia

Ogółem zł

181 884,00

Dz.

Rozdział

Treść

700

Gospodarka mieszkaniowa

181 884,00

Dochody majątkowe

181 884,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Modernizacja Sali Widowiskowej OSP w Bąkowie)

181 884,00

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotęzł 291 011,00

Zmniejszenia

Ogółem zł

91 011,00

Dz.

Rozdział

Treść

700

Gospodarka mieszkaniowa

291 011,00

70095

Pozostała działalność

291 011,00

Wydatki majątkowe

291 011,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

291 011,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

291 011,00

Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie-unijne

291 011,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

43 430,00

43 430,00

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

40 000,00

40 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

40 000,00

40 000,00

Wydatki majątkowe

40 000,00

40 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00

40 000,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (własne)

40 000,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu (współfinansowanie)

40 000,00

750

Administracja publiczna

3 430,00

75023

Urzędy Gmin

3 430,00

Wydatki bieżące

3 430,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3 430,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 430,00

75495

Pozostała działalność

3 430,00

Wydatki bieżące

3 430,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 430,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 333 710,88 zł,

wydatki                                          41 662 147,31 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.194.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.194.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI.194.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »