| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się w § 8 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł..

§ 2. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 203,00

Zwiększenia

Ogółem zł

1 203,00

Dz.

Rozdział

Treść

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 203,00

Dochody bieżące

1 203,00

Podatek od nieruchomości

1 203,00

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 203,00 zł

Zwiększenia

Ogółem zł                                                                                                                1 203,00

Zwiększenia

Ogółem zł

1 203,00

Dz.

Rozdział

Treść

750

Administracja publiczna

1 203,00

75023

Urzędy gmin

1 203,00

Wydatki bieżące

1 203,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 203,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

457 980,00

457 980,00

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

300 000,00

400 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

300 000,00

400 000,00

Wydatki majątkowe

300 000,00

400 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000,00

400 000,00

Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

100 000,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu - własne

200 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w Gminie Strumień – etap I

300 000,00

Budowa dróg w Gminie Strumień

100 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

50,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe

50,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50,00

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

50,00

750

Administracja publiczna

4 500,00

4 500,00

75023

Urzędy gmin

4 500,00

4 500,00

Wydatki bieżące

4 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 500,00

Wydatki majątkowe

4 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 500,00

Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik - Gmina Strumień - własne

4 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 430,00

75495

Pozostała działalność

3 430,00

Wydatki bieżące

3 430,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 430,00

851

Ochrona zdrowia

3 430,00

85158

Izby wytrzeźwień

3 430,00

Wydatki bieżące

3 430,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 430,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 050,00

50 000, 00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 050,00

50 000,00

Wydatki majątkowe

150 050,00

50 000,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

50,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

50,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

50 000,00

Budowa  sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

50 000,00

Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

150 000,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” -otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody                                          37 334 913,88 zł,

Wydatki                                                        41 663 350,31 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów  na wyprzedzające finansowanie  działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »