| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.197.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się w § 8 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł..

§ 2. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 203,00

Zwiększenia

Ogółem zł

1 203,00

Dz.

Rozdział

Treść

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 203,00

Dochody bieżące

1 203,00

Podatek od nieruchomości

1 203,00

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę1 203,00 zł

Zwiększenia

Ogółem zł                                                                                                                1 203,00

Zwiększenia

Ogółem zł

1 203,00

Dz.

Rozdział

Treść

750

Administracja publiczna

1 203,00

75023

Urzędy gmin

1 203,00

Wydatki bieżące

1 203,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 203,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

457 980,00

457 980,00

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

300 000,00

400 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

300 000,00

400 000,00

Wydatki majątkowe

300 000,00

400 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000,00

400 000,00

Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

100 000,00

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu - własne

200 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w Gminie Strumień – etap I

300 000,00

Budowa dróg w Gminie Strumień

100 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

50,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe

50,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50,00

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

50,00

750

Administracja publiczna

4 500,00

4 500,00

75023

Urzędy gmin

4 500,00

4 500,00

Wydatki bieżące

4 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 500,00

Wydatki majątkowe

4 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 500,00

Nowoczesny Urząd-Nowoczesny Urzędnik - Gmina Strumień - własne

4 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 430,00

75495

Pozostała działalność

3 430,00

Wydatki bieżące

3 430,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 430,00

851

Ochrona zdrowia

3 430,00

85158

Izby wytrzeźwień

3 430,00

Wydatki bieżące

3 430,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące

3 430,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 050,00

50 000, 00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 050,00

50 000,00

Wydatki majątkowe

150 050,00

50 000,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

50,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

50,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

50 000,00

Budowa  sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

50 000,00

Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

150 000,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” -otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody                                          37 334 913,88 zł,

Wydatki                                                        41 663 350,31 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów  na wyprzedzające finansowanie  działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.197.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »