| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.207.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 3 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę88 600,00

Zwiększenia

Ogółem zł

88 600,00

Dz.

Rozdział

Treść

758

Różne rozliczenia

35 000,00

Dochody bieżące

35 000,00

Pozostałe odsetki

35 000,00

852

Pomoc społeczna

53 600,00

Dochody bieżące

53 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków) gmin

53 600,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę88 600,00 zł

Zwiększenia

Ogółem zł

88 600,00

Dz.

Rozdział

Treść

O10

Rolnictwo i łowiectwo

5 000,00

01030

Izby rolnicze

5 000,00

Wydatki bieżące

5 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 000,00

750

Administracja publiczna

14 940,00

75023

Urzędy gmin

14 940,00

Wydatki bieżące

14 940,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

14 940,00

852

Pomoc społeczna

68 660,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

68 660,00

Wydatki bieżące

68 660,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych dla sektora finansów publicznych

68 660,00

Projekt „Kamera - akcja. Kino bez przemocy”

68 660,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

716 622,50

716 622,50

Dz.

Rozdział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo

110 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

110 000,00

Wydatki majątkowe

110 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

110 000,00

Budowa sieci wodociągowych w gminie Strumień

110 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

425 000,00

425 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

Wydatki majątkowe

80 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

80 000,00

Zakup obiektów i terenów na potrzeby gminy Strumień

80 000,00

70095

Pozostała działalność

345 000,00

425 000,00

Wydatki majątkowe

345 000,00

425 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

345 000,00

425 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

210 000,00


175 000,00

Modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie - unijne

175 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej - unijne

136 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej - współfinansowanie

74 000,00

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej - własne

250 000,00

Docieplenie budynku OSP w Bąkowie

50 000,00

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe przyziemia budynku Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej

60 000,00

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Wsi w Drogomyślu

25 000,00

750

Administracja publiczna

63 351,50

75023

Urzędy gmin

63 351,50

Wydatki majątkowe

63 351,50

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

63 351,50

e-Olza-integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego

3 351,50

Modernizacja Ratusza w Strumieniu

60 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

5 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

5 000,00

Wydatki bieżące

5 000,00

5 000,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące – OSP Strumień

5 000,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

30 000,00

203 351,50

80101

Szkoły podstawowe

30 000,00

10 000,00

Wydatki majątkowe

30 000,00

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

30 000,00

10 000,00

Urządzenie skweru przy Zespole Szkół w Drogomyślu

10 000,00

Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

30 000,00

80104

Przedszkola

193 351,50

Wydatki majątkowe

193 351,50

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

193 351,50

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3


193 351,50

Termomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - unijne


193 351,50

852

Pomoc społeczna

23 271,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
1 000,00

Wydatki bieżące

1 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 000,00

85216

Zasiłki stałe

11 379,00

Wydatki bieżące

11 379,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 379,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10 892,00

Wydatki bieżące

10 892,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 892,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

23 271,00

85395

Pozostała działalność

23 271,00

Wydatki bieżące

23 271,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

23 271,00

Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” - środki własne

23 271,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,00

60 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

60 000,00

60 000,00

Wydatki majątkowe

60 000,00

60 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00

60 000,00

Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Strumień

60 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie60 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          38 468 284,68 zł,

wydatki                                          42 796 721,11 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.207.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 3 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.207.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 3 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.207.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 3 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »