| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.213.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę62 353,88

Zwiększenia

Ogółem zł

62 353,88

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

62 353,88

Dochody bieżące

62 353,88

Wpływy z różnych dochodów

12 353,88

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

50 000,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę62 353,88 zł

Zwiększenia

Ogółem zł

62 353,88

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

62 353,88

80101

Szkoły podstawowe

5 538,18

Wydatki bieżące

5 538,18

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

5 538,18

80104

Przedszkola

50 000,00

Wydatki bieżące

50 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50 000,00

80110

Gimnazja

6 815,70

Wydatki bieżące

6 815,70

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

6 815,70

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w dochodach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

210 352,00

210 352,00

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

156 752,00

156 752,00

Dochody majątkowe

156 752,00

156 752,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - unijne

156 752,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

133 239,20

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

23 512,80

852

Pomoc społeczna

53 600,00

53 600,00

Dochody bieżące

53 600,00

53 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

53 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

53 600,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

46 500,00

46 500,00

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

31 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

31 000,00

Wydatki majątkowe

31 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

31 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

31 000,00

Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne

31 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 500,00

4 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 500,00

4 500,00

Wydatki bieżące

4 500,00

4 500,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące – OSP Drogomyśl

4 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 500,00

801

Oświata i wychowanie

31 000,00

11 000,00

80101

Szkoły podstawowe

31 000,00

11 000,00

Wydatki bieżące

11 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

11 000,00

Wydatki majątkowe

31 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

31 000,00

Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej wraz z zagospodarowaniem terenu

31 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

11 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

11 000,00

Wydatki bieżące

11 000,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące - MGOK

11 000,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy”- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          38 569 911,56 zł,

wydatki                                          42 898 347,99 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów  na wyprzedzające finansowanie  działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.213.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.213.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.213.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »