| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.221.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXIV.207.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 3 września 2012 r. w § 3 dotyczącym przeniesień w wydatkach budżetu gminy Strumień - dział 853 otrzymuje brzmienie:

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

23 271,00

85395

Pozostała działalność

23 271,00

Wydatki bieżące

23 271,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

12 771,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 500,00

Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” - środki własne

23 271,00

§ 2. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę220 000,00

Zwiększenia

Ogółem zł

220 000,00

Dz.

Rozdział

Treść

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

100 000,00

Dochody bieżące

100 000,00

Podatek dochodowy od osób prawnych

100 000,00

758

Różne rozliczenia

120 000,00

Dochody bieżące

120 000,00

Pozostałe odsetki

120 000,00

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2012 r. o kwotę220 000,00 zł

Zwiększenia

Ogółem zł

220 000,00

Dz.

Rozdział

Treść

757

Obsługa długu publicznego

120 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

Wydatki bieżące

120 000,00

Obsługa długu

120 000,00

801

Oświata i wychowanie

100 000,00

80101

Szkoły podstawowe

80 000,00

Wydatki bieżące

80 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

80 000,00

80110

Gimnazja

20 000,00

Wydatki bieżące

20 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000,00

§ 4. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

2 963 930,00

2 963 930,00

Dz.

Rozdział

Treść

600

Transport i łączność

300 000,00

319 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

19 000,00

Wydatki majątkowe

19 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

19 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


19 000,00

Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - unijne


19 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

300 000,00

300 000,00

Wydatki majątkowe

300 000,00

300 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000,00

300 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych w gminie Strumień – Etap I -własne300 000,00

Poprawa infrastruktury komunikacji w gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami - własne300 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

10 000,00

15 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej

10 000,00

Wydatki majątkowe

10 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

Wymiana układu pompowego w wymiennikowni CO w hali sportowej

10 000,00

70095

Pozostała działalność

15 000,00

Wydatki bieżące

15 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

15 000,00

750

Administracja publiczna

17 000,00

4 000,00

75023

Urzędy gmin

17 000,00

4 000,00

Wydatki majątkowe

17 000,00

4 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

17 000,00

4 000,00

Zakup sprzętu komputerowego - własne

4 000,00

Zakup sprzętu komputerowego i programów - własne

17 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 500,00

2 500,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

2 500,00

2 500,00

Wydatki bieżące

2 500,00

2 500,00

Wydatki na dotacje na zadania bieżące – OSP Zabłocie

2 500,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 500,00

801

Oświata i wychowanie

10 230,00

80101

Szkoły podstawowe

6 230,00

Wydatki bieżące

6 230,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 230,00

80104

Przedszkola

4 000,00

Wydatki majątkowe

4 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 000,00

Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu - własne

4 000,00

852

Pomoc społeczna

15 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

15 000,00

Wydatki bieżące

15 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 230,00

85401

Świetlice szkolne

6 230,00

Wydatki bieżące

6 230,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 230,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 557 300,00

1 557 300,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

1 557 300,00

1 557 300,00

Wydatki majątkowe

1 557 300,00

1 557 300,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 557 300,00

1 557 300,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ,grawitacyjnej, tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie – własne
1 557 300,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie - własne

1 557 300,00

926

Kultura fizyczna

1 055 900,00

1 055 900,00

92601

Obiekty sportowe

1 055 900,00

1 055 900,00

Wydatki majątkowe

1 055 900,00

1 055 900,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 055 900,00

1 055 900,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 055 900,00


1 055 900,00

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - własne

1 055 900,00

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - unijne

768 920,00

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji - współfinansowanie

286 980,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Plany finansowe zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładów budżetowych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          38 861 960,17 zł,

wydatki                                          43 190 396,60 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 4 328 436,43 zł i pokryty zostanie z pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 678 436,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.221.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.221.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.221.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.221.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI.221.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »