| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 0366.2013 Prezydenta Miasta Rybnika; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2012/2013

§ 1. Porozumienie dotyczy pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela religii zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Warszowicach w grupie międzyszkolnej w Warszowicach za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia, o których mowa w §1, a które ponosi Gmina Pawłowice obejmują:

§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 3020. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2. Miasto Rybnik ponosi koszty zatrudnienia określone w ust. 1 proporcjonalne dla 1 ucznia uczęszczającego do szkoły w Rybniku.

§ 3. 1. Koszty zatrudnienia nauczyciela o których mowa w §2 za okres od 01.01.2013r. do 31.08.2013r. wynoszą 15 512,42 zł. Kalkulacja kosztów poniesionych przez Gminę Pawłowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

2. Miasto Rybnik zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013, tj. 596,63 zł.

3. Miasto Rybnik zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2 na rachunek Gminy Pawłowice tj.: 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 do dnia 30-go sierpnia 2013r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Termin końcowego rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 strony ustalają na dzień nie później niż do 30.09.2013r.

2. W przypadku gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Pawłowice od Miasta Rybnika, to Miasto Rybnik zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Rybnik zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki,

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2012/2013 otrzymała Gmina Pawłowice od Miasta Rybnika to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pawłowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 7. 1. 1.Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada mgr Ilona Skrobol – Specjalista w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 43-250 Pawłowice, tel. 32 4722757.

3. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pani Maria Ledwoń – Podinspektor w Referacie Ogólnym Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Pawłowice             
Miasto Rybnik

Wójt Gminy Pawłowice

Zastępca Prezydenta Miasta

Damian Galusek             

Joanna Kryszczyszyn


Załącznik do Porozumienia Nr 0366.2013
Wójta Gminy Pawłowice
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 0366.2013 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Załącznik do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pawłowice a Miastem Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii w grupie międzyszkolnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszowicach przy ul. Boryńskiej 1

w roku szkolnym 2012/2013.

Zestawienie kosztów zatrudnienia wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia religii w roku szkolnym
2012/2013

Ogółem wysokość
kosztów przypadająca na jednostkę
w okresie I-VIII 2013r.

1

2

7

Pawłowice i inne

25

14 915,79

Rybnik

1

596,63

Ogółem

26

15 512,42

Nauczyciel religii: ksiądz Karol Długosz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Warszowicach,  przy ul. Boryńskiej 1 w wymiarze  10/18

                           

§ 4010

10 360,00

§ 4040

440,30

§ 4110

2 065,05

§ 4120

295,90

§ 4440

1 075,17

§ 3020

1 276,00

Ogółem

15 512,42

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »