| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 430/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej - Steblów w północnej części miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 poz. 594 t.j.) oraz art. 20 ust. 1; w   związku z   art. 14 ust.8 i   art.29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647- t.j. z   późn. zm.), po stwierdzeniu, iż zmiana planu nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca  


Rada Miejska w   Lublińcu  
uchwala  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
w rejonie ul. Wiejskiej - Steblów w   północnej części miasta Lublińca  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Plan obejmuje obszar w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym nr 1.  

2.   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1   składa się z   tekstu /ustaleń/ planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:  

1)   załącznik nr 1– rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w   skali 1:1000 wraz z   wyrysem ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubliniec,  

2)   załącznik Nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag;  

3)   załącznik Nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

3.   Zakres ustaleń planu zawiera się w   następujących rozdziałach i   obejmuje:  

1)   Rozdział 1   : Przepisy ogólne.  

2)   Rozdział 2   : Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.  

3)   Rozdział 3   : Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4)   Rozdział 4   : Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

5)   Rozdział 5   : Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6)   Rozdział 6   : Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych.  

7)   Rozdział 7   : Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

8)   Rozdział 8   : Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9)   Rozdział 9   : Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości.  

10)   Rozdział 10 : Stawki procentowe.  

11)   Rozdział 11 : Przepisy końcowe.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w   Lublińcu  

2)   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   rejonie ul. Wiejskiej w   dzielnicy Steblów miasta Lublińca /wg podjętej uchwały intencyjnej/, którego ustalenia ujęte są w   Uchwale;  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012 r. poz. 647- t.j. z   późn. zm.);  

4)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% powierzchni danego terenu/;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; warunki i   zasady realizacji w/w przeznaczenia określają ustalenia planu;  

6)   jednorodnej formie architektonicznej   – należy przez to rozumieć podobne formy np. otworów okiennych i   drzwiowych, jednolite sposoby wykończenia balkonów i   loggi, zastosowanie podobnej kolorystyki i   materiałów wykończeniowych elewacji, formy dachów;  

7)   wskaźnik powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w   stanie wykończonym/ do powierzchni terenu tj. wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej;  

8)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu tj. wydzielonej pod względem własnościowym działki budowlanej;  

9)   wskaźnik intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w   zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni działki budowlanej;  

10)   nieprzekraczalna linii zabudowy   – należy przez to rozumieć granicę obszaru lokalizacji zabudowy.  

11)   dachy płaskie   –należy przez to rozumieć dach o   nachyleniu od 5 0 do 15 0

12)   dachy strome   –należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o   nachyleniu od 16 0 do 45 0

13)   proekologiczne źródła ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu, jest teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem określający jego przeznaczenie podstawowe:  

1)   MN   - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej  

2)   R   - tereny rolnicze  

Tereny infrastruktury technicznej  

3)   E   - teren infrastruktury technicznej- elektroenergetyka  

Tereny komunikacji  

4)   KDd   - drogi dojazdowe  

5)   KDW   - droga wewnętrzna, ciągi pieszo-jezdne  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla wydzielonego terenu.  

3.   Dla wyznaczonego linią rozgraniczająca i   oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia, sformułowane w   formie zapisów tekstowych.  

4.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granica opracowania zmiany planu;  

2)   linie rozgraniczające teren o   różnych funkcjach i   /lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)   nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)   symbole określające przeznaczenie podstawowe.  

5.   Rysunek planu, oprócz obowiązujących oznaczeń, o   których mowa w   ust. 1, zawiera następujące oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami planu:  

1)   przebieg sieci infrastruktury technicznej,  

2)   obszar planu nie znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   4.   1.   Warunki, zasady i   standardy zabudowy obszaru planu należy realizować według zasady realizacji jednorodnej formy architektonicznej budynków zgodnie z   warunkami określonymi ustaleniami planu.  

2.   W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych z   nakazem:  

1)   stosowania stonowanej i   jasnej kolorystyki tynków;  

2)   stosowania ciemnych barw dachu (brąz, czerwień, szarości);  

3)   wykończenie elewacji budynków – cegła klinkierowa z   dopuszczeniem elewacji wykończonych drewnem lub kamieniem;  

4)   ogrodzenie od strony drogi – ażurowe o   wysokości do 1.6 m z   podmurówką pełną o   wysokości do 50cm od poziomu terenu;  

3.   W zakresie ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz:  

1)   lokalizacji obiektów tymczasowych;  

2)   wykańczanie elewacji sidingiem, z   tworzyw sztucznych;  

3)   budowy ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulicy   KDd   ;  

4)   umieszczanie reklam wolnostojących;  

5)   lokalizowania zabudowy powyżej 15m.  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   5.   Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  

Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy;  

§   6.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczone na rysunku planu symbolem   9MN, 10MN.  

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa wbudowana w   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 30 % powierzchni użytkowej budynku, komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy - do 40% powierzchni działki;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 40%;  

3)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0.5;  

4)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0.35;  

5)   ilość miejsc parkingowych: min. 1   miejsce na mieszkanie;  

6)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego;  

7)   obowiązują ograniczenia wg § 18 p.1 pp.6).  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy mieszkaniowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: do 2   kondygnacji nadziemnych w   tym poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy: do 9m;  

3)   szerokość elewacji frontowej: do 18 m;  

4)   dachy strome od 25 0 do 45 0

5)   kalenica – prostopadła lub równoległa do osi drogi;  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna 6   m od zewnętrznej krawędzi jezdni – wyznaczona graficznie.  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: do 1   k. nadziemnych,  

2)   wysokość w   kalenicy - od 3.0 do 5.0 m;  

3)   szerokość elewacji frontowej: do 5.0 m;  

4)   dachy płaskie lub dachy strome od 20 0 do 35 0

5)   linia zabudowy – nieprzekraczalna 6m od linii rozgraniczającej – wyznaczona graficznie;  

6)   dopuszcza się realizację garaży wolnostojących w   granicy działki.  

§   7.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczone na rysunku planu symbolem   21MN.  

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa wbudowana w   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy – do 40% powierzchni działki;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 40%;  

3)   maksymalny wskaźnik intensywność zabudowy - 0.5;  

4)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0.35;  

5)   ilość miejsc parkingowych: min. 1   miejsce na mieszkanie;  

6)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego;  

7)   obowiązują ograniczenia wg § 18 p.1 pp.6).  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy mieszkaniowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: do 2   kondygnacji nadziemnych w   tym poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy - do 11m;  

3)   szerokość elewacji frontowej: do 12 m;  

4)   dachy strome od 25 0 do 45 0

5)   dachy płaskie;  

6)   kalenica – prostopadła lub równoległa do osi drogi;  

7)   linia zabudowy - nieprzekraczalna 6m od linii rozgraniczającej – wyznaczona graficznie.  

8)   linia zabudowy - nieprzekraczalna 4m od linii rozgraniczającej – wyznaczona graficznie.  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży, budynków gospodarczych   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: do 1   kondygnacji nadziemnej,  

2)   wysokość w   kalenicy - od 3.0 do 5.o m;  

3)   szerokość elewacji frontowej: do 5.0 m;  

4)   dachy płaskie lub dachy strome od 20 0 do 35 0

5)   linia zabudowy – nieprzekraczalna 6m od linii rozgraniczającej - wyznaczona graficznie;  

6)   dopuszcza się realizację garaży wolnostojących w   granicy działki.  

§   8.   1.   Wyznacza się tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczone na rysunku planu symbol   11 R.  

2.   Dla terenów, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;  

2)   przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja wewnętrzna, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej w   tym urządzenia melioracji i   przeciwpowodziowe;  

3.   Nie ustala się   wskaźników zagospodarowania terenu   .  

§   9.   1.   Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka - oznaczone na rysunku planu symbolem   E  

2.   Dla terenu, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie podstawowe: teren pod urządzenia elektroenergetyczne, stacja trafo z   urządzeniami towarzyszącymi;  

3.   Na terenach, o   których mowa w   ust. 1   ustala się następujące   wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy - do 95%;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 5%;  

Rozdział 4.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów komunikacji  

§   10.   1.   Ustala się obsługę komunikacyjną z   drogi   142 KDd   ,   143 KDd   oraz   141 KDW   .  

2.   Dopuszcza się wjazdy, zjazdy pasy włączeń i   skrzyżowań, lokalizację miejsc postojowych w   formie zatok parkingowych lub w   formie parkingów przy krawężnikowych - przy jednym kierunku ruchu, ścieżki rowerowe, zieleń izolacyjna, obiekty i   urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.  

3.   Ustala się minimalne szerokości w   liniach rozgraniczających:  

1)   KDd   - droga dojazdowa szerokość w   liniach rozgraniczających – min. 10 m chodniki – jednostronne i   dwustronne  

2)   KDW   - droga wewnętrzna, ciągi pieszo-jezdne szerokość w   liniach rozgraniczających – min. 5   m szerokość jezdni min. 1x3.5 m chodniki – jednostronne i   dwustronne  

4.   Odwodnienie drogi za pomocą urządzeń odwodnienia powierzchniowego z   dopuszczeniem zastosowania kanalizacji deszczowej.  

5.   Komunikacja wewnętrzna nie oznaczona na rysunku planu o   szer. 5m.  

Rozdział 5.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   11.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

§   12.   1.   Ustala się sposób zaopatrzenia w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci wodociągowej.  

§   13.   1.   Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

3.   Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.  

4.   Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, w   razie braku takiej sieci na teren własnej nieruchomości.  

§   14.   1.   Dostawę energii elektrycznej należy realizować w   oparciu o   istniejący układ sieci i   urządzeń elektroenergetycznych.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci elektroenergetycznych w   liniach rozgraniczających dróg.  

3.   W przypadku braku możliwości dostawy energii elektrycznej z   istniejących urządzeń elektroenergetycznych dopuszcza się rozbudowę sieci, w   tym budowę stacji transformatorowych SN/nN, w   ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów wraz z   włączeniem ich do sieci SN i   nN.  

§   15.   1.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się zasilanie z   istniejących sieci gazowej.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci gazowej.  

§   16.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę sieci i   urządzeń.  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych  

§   17.   1.   Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących terenów górniczych, przepisów ustawy o   ochronie przyrody.  

2.   Obszar planu nie jest zagrożonym usuwaniem się mas ziemnych.  

3.   Na terenie planu znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, obowiązują ograniczenia wg   § 18 p. 1. pp. 7).  

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   18.   Dla obszaru planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego, w   /w zasady uwzględniają położenie obszaru wg § 3   p.5 pp.2 :  

1.   zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje lub może być stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za wyjątkiem niezbędnych dla obsługi obszaru planu sieci i   urządzeń infrastruktury techniczne /w tym obiektów i   urządzeń łączności publicznej/;  

2.   zakaz składowania i   utylizacji odpadów;  

3.   nakaz utwardzania dróg, placów, parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych;  

4.   nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, z   uwzględnieniem ich segregacji zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi o   odpadach;  

5.   nakaz zachowania poziomów emisji pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  

6.   nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków, w   których prowadzi się działalność usługowa oraz w   budynkach mieszkalnych, usługowych proekologicznych źródeł ciepła;  

7.   w granicach terenu o   przeznaczeniu MN obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

8.   ochrona przed hałasem winna być zapewniona w   ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   19.   Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz obiekty o   walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   20.   1.   Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w   kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź równoległego do układu drogowego, kształt wydzielanych działek zbliżony do prostokąta z   zaleceniem o   węższym boku od strony drogi.  

3.   Dopuszcza się wydzielanie dróg i   dojazdów.  

4.   Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i   drogi.  

5.   Tereny położone w   drugich liniach zabudowy wymagają zapewnienia dojazdów lub przejazdu o   szerokości min. 3.0 m przez pierwsze linie zabudowy do jednej działki oraz w   przypadku, gdzie wystąpi potrzeba dojazdu do więcej niż jednej działki zapewnienie przejazdu o   szerokości min. 5.0 m.  

6.   Minimalna powierzchni działki budowlanej:  

dla terenu   MN - min.600 m 2

7.   Ustala się minimalną szerokość frontu działki:  

dla terenu   9-10 MN, 21 MN - min.16 m   .  

Rozdział 10.
Stawki procentowe  

§   21.   1.   Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w   związku z   uchwaleniem planu wynosi dla terenu   MN - 30%.  

2.   Stawka, o   której mowa w   ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o   której mówi art.36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   22.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.  

§   23.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 430/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 430/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 430/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »