| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 431/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru w rejonie ul. Dworcowej w śródmieściu miasta Lublińca


Na podstawie art. 18 ust 2   punkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. Poz. 594 tekst jednolity) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012r. Poz. 647 z   późn. zm.) oraz po stwierdzeniu, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca,  

Rada Miejska w   Lublińcu  

uchwala  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru  
w rejonie ul. Dworcowej w   śródmieściu miasta Lublińca.  

Dział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Plan obejmuje obszar położony w   rejonie ul. Cmentarnej oraz obszar w   rejonie ul. Dworcowej zgodnie z   załącznikiem graficznym.  

§   2.   Integralną częścią planu są załączniki do niniejszej uchwały: 1) Załącznik graficzny nr 1   – rysunek planu w   skali 1:1000. 2) Załącznik nr 2   – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 3) Załącznik nr 3   – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  

§   3.   Treść uchwały zawarta jest w   następujących rozdziałach:  

1)   Rozdział 1: Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i   zagospodarowania, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy.  

2)   Rozdział 2: Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego; zasady ochrony dziedzictwa kulturowegoi zabytków oraz dóbr kultury współczesnejoraz granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.  

3)   Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

4)   Rozdział 4: Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem  

5)   Rozdział 5: Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

6)   Rozdział 6: Stawki procentowe,  

7)   Rozdział 7: Przepisy końcowe i   przejściowe.  

§   4.   1.   W rysunku planu, o   który mowa   § 2   pkt. 1   , obowiązują następujące elementy graficzne, będące ustaleniami planu:  

1)   granice obszaru objętego planem,  

2)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   symbole podane w   § 5   określające przeznaczenie terenu,  

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2.   W rysunku planu, o   który mowa   § 2   pkt. 1   , następujące elementy graficzne pełnią funkcję informacyjną: granice strefy ochrony sanitarnej cmentarzy.  

§   5.   W wyodrębnionych terenach obszaru objętego Planem, ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podstawowego oraz ich symbole:  

1)   MWu   - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej,  

2)   MNu   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej,  

3)   U   – tereny zabudowy usługowej.  

§   6.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w   Lublińcu w   sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w   rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru w   rejonie ul. Dworcowej w   śródmieściu miasta Lublińca;  

2)   planie   - należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w   treści uchwały i   na rysunku planu, dotyczących obszaru planu;  

3)   rysunku planu   - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w   skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

4)   terenie   - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części stanowiące jednostkę planu o   określonym przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;  

5)   obszarze   - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym opracowaniem;  

6)   powierzchni biologicznie czynnej   - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w   rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz.U. z   2002 r. nr 75 poz. 690 z   późn. zm.), wyrażony procentowo w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

7)   wskaźniku intensywności zabudowy   - należy przez to rozumieć wielkość liczbową wyrażającą stosunek powierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych na działce, do powierzchni tej działki;  

8)   przeznaczeniu podstawowym   - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w   wydzielonym liniami rozgraniczającymi terenie, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania jako dopuszczalne;  

9)   przeznaczeniu dopuszczalnym   - należy przez to rozumieć ustalony rodzaj przeznaczenia terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z   nim współistnieć na warunkach określonych w   uchwale;  

10)   działce   - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w   rozumieniu przepisów Ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012r. Poz. 647 z   późn. zm.);  

11)   wysokości budynków   - pojęcie rozumiane zgodnie z   przepisami z   zakresu prawa budowlanego;  

12)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granice dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami. przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o   więcej niż 2m;  

13)   ustawie   - należy przez to rozumieć Ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2012r. Poz. 647 z   późn. zm.);  

14)   uciążliwości oddziaływania   - należy przez to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód i   ziemi, oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania i   drgań dla danego przeznaczenia terenu;  

15)   tablicy reklamowej typu billboard   - należy przez to rozumieć wielkoformatową tablicę przeznaczoną pod plakaty reklamowe o   powierzchni przekraczającej 6   m 2 .  

Dział II.

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i   zagospodarowania, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz wskaźniki intensywności zabudowy.  

§   7.   1.   Wyznacza się   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej   , oznaczone na rysunku planu następującymi symbolem:   MWu   , o   przeznaczeniu:  

1)   Podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

2)   Dopuszczalnym:  

a)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

b)   tereny zabudowy usługowej,  

c)   drogi wewnętrzne i   dojazdy,  

d)   parkingi,  

e)   garaże,  

f)   infrastruktura techniczna;  

3)   Zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, w   szczególności:  

a)   usług związanych z   obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,  

b)   stacji paliw,  

c)   usług transportowych,  

d)   usług handlu hurtowego,  

e)   składów, baz,  

f)   usług opartych na mechanicznej obróbce drewna, metalu, kamienia, charakteryzujące się wysokim poziomem hałasu za wyjątkiem istniejących funkcji na terenie   MWu 02   .  

2.   Dla terenów wymienionych w   § 7   ust. 1   ustala się następujące zasady zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01  

2)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,0,  

3)   maksymalna powierzchnia zabudowy: 40 % powierzchni działki,  

4)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,  

5)   maksymalna powierzchnia usług:  

a)   na terenach   MWu 01, MWu 03   : dla obiektów wolnostojących 50% powierzchni zabudowy, w   budynkach mieszkalnych 50% powierzchni użytkowej budynku,  

b)   na terenie   MWu 02   : dla obiektów wolnostojących 60% powierzchni zabudowy, w   budynkach mieszkalnych 50% powierzchni użytkowej budynku;  

6)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych – od 3   do 5   kondygnacji nadziemnych, nie więcej jednak jak 15m,  

b)   dla budynków usługowych - do 3   kondygnacji nadziemnych, nie więcej jednak jak 15m,  

c)   dla budynków gospodarczych i   garaży – do 1   kondygnacji nadziemnej, nie więcej jednak jak 6m,  

d)   dla pozostałych obiektów budowlanych nie więcej niż 18m;  

7)   geometria dachów:  

a)   dachy dwuspadowe lub wielospadowego o   kącie nachylenia do 45 o

b)   dachy płaskie  

8)   zakaz budowy ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg i   terenów publicznych;  

9)   ogrodzenia od strony drogi publicznej ażurowe o   wysokości do 1,50 m z   podmurówką pełną do wysokości 0,5 m od poziomu terenu;  

10)   nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a)   od ul. Plebiscytowej – 4m licząc od linii rozgraniczającej tereny oznaczone symbolami   MWu 01   ,   MWu 02   ,   MWu 03  

b)   od ul. Dworcowej – 4m licząc od linii rozgraniczającej tereny oznaczone symbolami   MWu 01   ,  

11)   zakaz lokalizacji tablic reklamowych typu billboard;  

12)   na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem   MWu 01, MWu 02   wprowadzanie nowej zabudowy w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych (Dz. U. z   2011 nr 118 poz. 687);  

13)   obsługa komunikacyjna od strony ul. Dworcowej lub ul. Plebiscytowej,  

14)   dopuszcza się możliwość zachowania istniejącej zabudowy inwentarskiej z   możliwością przeprowadzenia remontów, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy.  

§   8.   1.   Wyznacza się   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem usług nieuciążliwych   , oznaczone na rysunku planu następującymi symbolem:   MNu   , o   przeznaczeniu:  

1)   Podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2)   Dopuszczalnym:  

a)   tereny zabudowy usługowej,  

b)   drogi wewnętrzne i   dojazdy,  

c)   parkingi,  

d)   garaże,  

e)   infrastruktura techniczna,  

f)   zieleń ogrodów;  

3)   Zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych, w   szczególności:  

a)   usług związanych z   obsługą motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,  

b)   stacji paliw,  

c)   usług transportowych,  

d)   usług handlu hurtowego,  

e)   składów, baz  

f)   usług opartych na mechanicznej obróbce drewna, metalu, kamienia charakteryzujące się wysokim poziomem hałasu.  

2.   Dla terenów wymienionych w   § 8   ust. 1   ustala się następujące zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza,  

2)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,001,  

3)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5,  

4)   maksymalna powierzchnia zabudowy: 50 % powierzchni działki,  

5)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki,  

6)   maksymalna powierzchnia usług: 50% całkowitej zabudowy mieszkaniowej  

7)   powierzchnia garaży: nie więcej niż 45m 2 dla jednego budynku mieszkalnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego;  

8)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, usługowych –2 kondygnacje nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), nie więcej jednak niż 10 m;  

b)   dla budynków gospodarczych, garaży – 1   kondygnacja nadziemna, nie więcej jednak jak 6   m;  

c)   dla pozostałych obiektów budowlanych –10 m;  

9)   geometria dachów:  

a)   dachy dwuspadowe lub wielospadowe o   kącie nachylenia do 45 o

b)   dachy płaskie;  

10)   nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a)   od ul. Dworcowej – 4   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   MNu 01,  

b)   od ul. Plebiscytowej – 5   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   MNu 02,  

c)   od ul. Powstańców – 8   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   MNu 02   .  

11)   obowiązek wykończenia elewacji cegłą klinkierową, tynkami w   kolorach pastelowych lub materiałami podobnymi, z   dopuszczeniem wykończenia elewacji drewnem lub kamieniem;  

12)   zakaz realizacji ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg i   terenów publicznych;  

13)   ogrodzenia od strony drogi publicznej ażurowe o   wysokości do 1,50 m z   podmurówką pełną do wysokości 0,5 m od poziomu terenu;  

14)   zakaz lokalizacji tablic reklamowych typu billboard;  

15)   na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem   MNu 02   wprowadzanie nowej zabudowy w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych (Dz. U. z   2011 nr 118 poz. 687);  

16)   na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   MNu 01  

a)   dopuszcza się adaptację istniejącego zespołu garaży,  

b)   obsługa komunikacyjna od strony ul. Dworcowej  

17)   na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   MNu 02   obsługa komunikacyjna od strony ul. Plebiscytowej,  

18)   na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem   MNu 01   dopuszcza się możliwość zachowania istniejącej zabudowy inwentarskiej z   możliwością przeprowadzenia remontów, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy.  

§   9.   1.   Wyznacza się   tereny zabudowy usługowej   , oznaczone na rysunku planu następującymi symbolem:   U   , o   przeznaczeniu:  

1)   Podstawowym: tereny zabudowy usługowej,  

2)   Dopuszczalnym:  

a)   stacje paliw  

b)   zieleń urządzona,  

c)   drogi wewnętrzne i   dojazdy,  

d)   funkcja mieszkaniowa w   obiektach usługowych (dotyczy terenu oznaczonego symbolem   U 02   ),  

e)   garaże,  

f)   infrastruktura techniczna;  

2.   Dla terenów wymienionych w   § 9   ust. 1   ustala się następujące zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,001  

2)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5,  

3)   maksymalna powierzchnia zabudowy: 70 % powierzchni działki,  

4)   minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki,  

5)   maksymalna wysokość zabudowy:  

a)   dla budynków usługowych - do 3   kondygnacji nadziemnych, nie więcej jednak jak 15 m,  

b)   dla pozostałych obiektów budowlanych nie więcej niż 18 m;  

6)   geometria dachów:  

a)   dachy dwuspadowe lub wielospadowego o   kacie nachylenia do 45 o

b)   dachy płaskie  

7)   nieprzekraczalne linii zabudowy:  

a)   od ul. Plebiscytowej– 4   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   U 01,  

b)   od ul. Cmentarnej – 6   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   U 01,  

c)   od ul. Powstańców – 8   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem   U 01,  

d)   od ul. Dworcowej – 4   m licząc od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku   U 02,  

8)   obsługa komunikacyjna:  

a)   terenu oznaczonego na rysunku   U 01   od strony ul. Cmentarnej lub ul. Plebiscytowej  

oraz od strony ul. Powstańców Śl. po przebudowie skrzyżowania ulic Cmentarnej i   Powstańców Śl.  

b)   terenu oznaczonego na rysunku   U 02   od strony ul. Dworcowej,  

9)   na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem   U 01   wprowadzanie nowej zabudowy w   oparciu o   przepisy ustawy z   dnia 31 stycznia 1959 r. o   cmentarzach i   chowaniu zmarłych (Dz. U. z   2011 nr 118 poz. 687);  

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie  

§   10.   W zakresie ogólnym ustala się: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:  

a)   sieci, urządzeń i   obiektów związanych z   infrastrukturą techniczną, dróg  

b)   terenów oznaczonych symbolami   U 01, MWu 02   dla których dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

§   11.   W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się dla całego obszaru ustala się:  

a)   dopuszcza się ogrzewanie budynków w   oparciu o   indywidualne rozwiązania przy zastosowaniu proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem emisji lub niska emisją substancji do powietrza;  

b)   nakaz stosowania wyłącznie urządzeń i   instalacji technologicznych spełniających obowiązujące normy w   zakresie ochrony środowiska.  

§   12.   W zakresie ochrony wód i   gruntów ustala się:  

1)   nakaz ochrony wód podziemnych wynikający z   położenia terenu w   obrębie Głównego Użytkowego Zbiornika Wód Podziemnych, o   bardzo wysokim stopniu zagrożenia, - nr 327 „Lubliniec –Myszków”;  

2)   nakaz odprowadzenia ścieków - zgodnie z   § 20 pkt. 2  

3)   nakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych – zgodnie z   § 20 pkt. 3  

4)   nakaz utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i   rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód;  

5)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych spływających z   powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, dojść, dojazdów) oraz połaci dachowych w   sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z   materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.).  

§   13.   W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i   promieniowaniem elektromagnetycznym:  

1)   Nakazuje się utrzymanie poziomu substancji i   energii, w   tym hałasu, co najmniej na poziomie dopuszczalnym dla poszczególnych rodzajów terenów, których kategorie określono w   pkt. 2.  

2)   W rozumieniu przepisów o   ochronie przed hałasem:  

a)   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem   MWu   jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i   zamieszkania zbiorowego,  

b)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   dopuszczeniem terenów zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem   MNu   jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych.  

§   14.   W zakresie gospodarki odpadami:  

1)   Sposób gromadzenia i   wywożenia odpadów zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   gminie Lubliniec;  

2)   Nakaz unieszkodliwiania i   usuwania odpadów niebezpiecznych.  

§   15.   W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§   16.   W obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi.  

§   17.   W obszarze objętym planem nie występują tereny i   obiekty poddane ochronie na podstawie ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody( Dz. U. z   2009 r. nr 151 poz. 1220 - tekst jednolity)  

§   18.   W obszarze objętym planem nie występują tereny i   obiekty poddane ochronie na podstawie ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z   późn. zm.)  

Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   19.   1.   W granicach poszczególnych terenów dopuszcza się zastosowanie dojazdów (wewnętrznych dróg  

i dojazdów), umożliwiających dostęp z   drogi publicznej do działek budowlanych, pod warunkiem,  

że szerokość dojazdu jest nie mniejsza niż 5   m  

2.   Ustala się konieczność zabezpieczenia miejsc parkingowych:  

1)   Dla obiektów handlowo - usługowych, usługowych, mieszkalno – usługowych – minimum 4   miejsc parkingowych na 100 m 2 powierzchni użytkowej;  

2)   Dla gastronomi (bary, kawiarnie) – 1   miejsce parkingowe na 4   miejsca konsumpcyjne;  

3)   Dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego – minimum 2   miejsca parkingowe na jedno mieszkanie (włącznie z   miejscami w   garażach);  

4)   Dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – minimum 1   miejsce parkingowe na jeden budynek mieszkalny (włącznie z   miejscami w   garażach);  

5)   Dla pozostałych – minimum 3   miejsca parkingowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej.  

§   20.   1.   Dopuszcza się lokalizację sieci, obiektów oraz urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegów istniejących sieci i   wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej oraz lokalizację nowych.  

2.   Ustala się, że obszar planu będzie obsługiwany infrastrukturą techniczną w   zakresie:  

1)   zaopatrzenia w   wodę z   wodociągowej sieci rozdzielczej  

2)   gospodarki ściekowej:  

a)   do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej, z   dopuszczeniem remontów oraz rozbudowy, do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w   Lublińcu;  

b)   odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej;  

c)   dopuszczenie odprowadzania wód deszczowych, w   terenach bez sieci kanalizacji deszczowej, do wód lub do ziemi, w   sposób nie powodujący zmiany stanu wody w   gruncie zgodnie z   ustawą  

z dnia 7   czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wodę i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  

d)   dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych;  

3)   odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych:  

a)   nakaz utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem wraz z   odprowadzeniem wód opadowych i   roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i   rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem utrzymania wymaganej czystości odprowadzanych wód,  

b)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych spływających z   powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) oraz połaci dachowych w   sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z   materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.);  

4)   infrastruktury energetycznej zasilanie z   GPZ przy ul. Klonowej w   Lublińcu poprzez: istniejące i   projektowane stacje transformatorowe, zlokalizowane na obszarze objętym planem, siec napowietrzną lub kablową niskiego napięcia, przyłącza niskiego napięcia;  

5)   zaopatrzenia w   gaz:  

c)   zaopatrzenie w   gaz z   istniejącej lub projektowanej sieci dystrybucyjnej średniego i   niskiego ciśnienia;  

d)   dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników na gaz płynny.  

6)   zaopatrzenia w   ciepło: ogrzewanie budynków w   oparciu o   indywidualne rozwiązania.  

7)   Infrastruktury teletechnicznej: obsługa użytkowników w   zakresie telekomunikacji w   oparciu  

o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę, przebudowę lub budowę nowych urządzeń infrastruktury i   sieci telekomunikacyjnej  

Rozdział 4.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem  

§   21.   1.   Nie wyznacza się terenów dla których istnieje obowiązek dokonania scaleń i   podziału nieruchomości.  

2.   Ustala się parametry dla nowo wydzielanych działek w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   Minimalne wielkości nowo wydzielanych działek:  

a)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem:   MWu   – 1000 m 2

b)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   MNu   - 700 m 2

b)   dla pozostałych terenów: 250m 2

2)   Minimalną szerokość frontu nowo wydzielanych działek:  

a)   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:   MWu   - 18 m  

b)   Dla pozostałych terenów: 16 m.  

3.   Kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego – 90 o z tolerancją do 10 o .  

Rozdział 5.
Sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

§   22.   W obszarze planu nie ustala się tymczasowego sposobu i   terminu zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

Rozdział 6.
Stawki procentowe  

§   23.   Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania jednorazowych opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu, w   wysokości 30%.  

Rozdział 7.
Przepisy końcowe i   przejściowe.  

§   24.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   25.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w   Lublińcu  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 431/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik graficzny  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 431/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 431/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »