| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/347/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia nieskiej emisji w mieście Żywcu" w 2013 roku

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 403 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady udzielania dotacji celowej w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVII/334/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu" w 2013roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/347/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

„Zasady udzielania dotacji celowej w ramach ”Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca” w roku 2013.

1)Definicje:

- Program – „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca”.

- Uczestnik Programu – właściciel, współwłaściciel za pisemną zgodą pozostałych współwłaścicieli, użytkownik wieczysty lub spadkobierca budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie miasta Żywca, nie wykorzystywanego do prowadenia dzialalności gospodarczej, spełniający kryteria zapisane w punkcie 6 lit b).

- Instalator - firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora, dokonująca realizacji robót zgodnie z zasadami Programu.

- Stare źródło ciepła - niskowydajne i nieekologiczne źródło ciepła (kocioł węglowy, piec kaflowy).

- Nowe źródło ciepła - ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła (kocioł węglowy, gazowy, olejowy lub wymiennikowy węzeł cieplny w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej), dopuszczony do eksploatacji na mocy odpowiednich certyfikatów i aktualnych norm.

- Kolektor słoneczny – odnawialne źródło energii przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

- Pompa ciepła - odnawialne źródło energii przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

2)Cel programu ograniczenia niskiej emisji oraz sposób jego realizacji:

a) Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wytwarzanych przez stare przydomowe kotłownie oraz ograniczenie możliwości spalania w nich odpadów oraz zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w postaci kolektorów słonecznych i pomp ciepła w budynkach mieszkalnych. Realizacja celu nastąpi przez wymianę urządzenia starego na nowe źródło ciepła, montaż kolektora słonecznego lub pompy ciepła współpracujących z systemem ciepłej wody użytkowej.

3)Uczestnicy programu:W Programie mogą brać udział mieszkańcy miasta Żywca będący właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, spadkobiercą budynku mieszkalnego  na której nie jest  prowadzona działalność gospodarcza, spełniający warunki zawarte w punkcie 6 lit. b),

4)Sposób finansowani Programu:Środki na realizację Programu pochodzą z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

b) budżetu miasta Żywca,

c) udziału własnego uczestników programu.

5)Kryteria wyboru inwestycji do Programu:

a) Aktualny certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego (np. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu lub podobnych) oraz innych badań emisyjności,

b) dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego,

c) konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów stałych,

d) sprawność kotłów minimum 81%,

e) środki pochodzące z budżetu gminy przeznaczone mogą być na zakup urządzeń i materiałów, związanych tylko i wyłącznie z zabudową urządzeń grzewczych, montażem kolektorów słonecznych lub montażem pomp cieplnych,

f) każdy uczestnik programu może uzyskać dofinansowanie na modernizację kotłowni, zainstalowanie kolektora słonecznego, zamontowanie pompy ciepła, tylko jeden raz w okresie działania Programu,

Tabela 1. Dopuszczalne formy modernizacji:

Lp.

Zakres modernizacji

1.

Wymiana starego źródła ciepła na kotły węglowe niskoemisyjne

2.

Wymiana starego źródła ciepła na kotły gazowe lub olejowe

3.

Zastąpienie starego źródła ciepła węzłem wymiennikowym, podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej

4.

Montaż kolektorów słonecznych współpracujących z ekologicznym źródłem ciepła

5.

Montaż pomp ciepła przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej współpracujących z ekologicznym źródłem ciepła.

g) Ustala się następujące zasady dotyczące ustalenia kolejności wymiany kotłów, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła zgłoszonych do Programu obiektach:

- kotły, kolektory słoneczne lub pompy ciepła będą montowane wg kolejności składanych wniosków,

- w przypadku złożenia większej ilości wniosków pod uwagę będzie brana kolejność ich złożenia,

- w przypadku większego zainteresowania programem w danym roku, rozważane będzie jego rozszerzenie.

6)Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej w ramach Programu:

a) Warunki jakie musi spełniać uczestnik Programu, aby uzyskać pomoc finansową:

- złożenie wniosku o udział w Programie,

- udostępnienie audytorowi działającemu ze strony Operatora Programu dostęp do budynku mieszkalnego, w którym wykonywane będą działania objęte Programem oraz ponieść koszty opracowania bilansu energetycznego lub koszty wizji lokalnej potwierdzającej możliwość montażu kolektora słonecznego,

- wykonanie na własny koszt wstępnego przeglądu kominiarskiego kwalifikującego obiekt do realizacji zadania (nie dotyczy wniosków dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła),

- opracowanie projektów budowlanych lub wykonawczych niezbędnych do realizacji działania objętego Programem,

- posiadanie lub stworzenie warunków technicznych w obiekcie budowlanym, niezbędnych do realizacji działania objętego Programem,

- uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa,

- wpłacenie kwoty udziału własnego, przewidzianej w umowie o wspólnym finansowaniu, wynikającej z zatwierdzonego kosztorysu Instalatora,

- udostępnienie obiektu mieszkalnego w zakresie niezbędnym do wykonania działań objętych Programem firmie wykonawczej i osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu ze strony Urzędu Miejskiego, Operatora Programu lub WFOŚiGW,

- przestrzeganie zasad eksploatacji nowego źródła ciepła, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w okresie 5 lat od odbioru końcowego zadania.

b) Warunki przystąpienia do Programu:

- przystępując do Programu uczestnik przedstawia dokumenty poświadczające, że jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego  (aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, inny dokument potwierdzający właśność lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością) lub, że jest spadkobiercą nieruchomości (sądowe postanowienie o nabyciu spadku) nie wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej,

- uczestnik Programu składa oświadczenie, że: budynek znajduje się w granicach miasta Żywca, budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z art. 59 Prawa Budowlanego) lub ma nadany numer, posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła (dotyczy modernizacji kotłowni), posiada zainstalowane i pracujące ekologiczne źródło ciepła spełniające wymagania „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca” – w przypadku kolektora słonecznego i pompy ciepła, nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem, decyzją ,itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła, nie zabudował ekologicznego źródła ciepła przed zawarciem umowy o wspólnym finansowaniu modernizacji kotłowni,

- uczestnik Programu zobowiązuje się wymienić stare źródło ciepła na nowe źródło zgodnie z obowiazującymi przepisami,

- uczestnik Programu zobowiazuje się przygotować we własnym zakresie kotłownię do wymiany źródła ciepła, zgodnie ze wstępną opinią kominiarską oraz zalecenimi wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni,

- wymiana traktowana jako całość składa się z następujących po sobie etapów: rejestracja wniosku o przystąpienie do programu, podpisanie umowy, zakup i dostawa nowego źródła ciepła, kolektora słonecznego lub pompy ciepła, demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła, montaż nowego źródła ciepła (zakupionego zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6 lit. b)), kolektora słonecznego lub pompy ciepła, montaż niezbędnego zakresu instalacji c.o. w kotłowni uniemożliwiający uruchomienie nowego źródła ciepła lub montaż niezbędnego zakresu instalacji do uzyskania ciepłej wody użytkowej (dotyczy montażu kolektora słonecznego lub pompy ciepła), montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność,

- uczestnik Programu wykona wszelkie prace przygotowawcze, budowlane i towarzyszące, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Operatora Programu, niezbędne do zabudowania nowego źródła ciepła, kolektora słonecznego lub pompy ciepła, których koszty nie są kosztami kwalifikowanymi w Programie,

- uczestnik Programu zobowiązuje się do przekazania Operatorowi Programu starego źródła ciepła, celem utylizacji,

- w przypadku wymiany kotła węglowego na kocioł gazowy,uczestnik Programu dodatkowo zobowiązany jest do:wystąpienia do odpowiednich organów administracji o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej, wystąpienia do odpowiednich organów administracji z zawiadomieniem o planowym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wystąpienia do odpowiednich organów administracji z zawiadomieniem o planowym zakończeniu robót budowlanych,

- uczestnik Programu upoważnia Operatora Programu do podjęcia wszelkich kroków zmierzających do prawidłowej realizacji programu,

- uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami)),

c) warunki uczestnictwa w Programie Instalatorów:

- Instalator zgłosi swoją ofertę udziału w Programie, dostarczając następujące dokumenty (aktualność dokumentów: z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających rejestrację u Operatora):

NIP, REGON, informacja teleadresowa,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT,

- dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS,

- dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym,

- autoryzacje, uprawnienia dotyczące eksploatacji oraz nadzoru, inne dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu,

- potwierdzenie upoważnień do reprezentowania i montażu danego typu kotła od producenta lub dostawcy,

- pozostałe informacje dotyczące firmy: osoby reprezentujące firmę przy podpisywaniu umowy, bank, itp.,

- Instalator zobowiązuje się, pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie, przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Operatora Programu, polegających na: działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji, terminowego wywiązywaniu się z czynności inwentaryzacji oraz podpisanych umów z uczestnikami Programu, opracowania kosztorysu modernizacji, zgodnie z „Zasadami opracowania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenie niskiej emisji dla miasta Żywca”.

- Instalator zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości sprzedaży, ilości skarg, zażaleń i pochwał zgłaszanych przez inwestora oraz zgłaszanych Operatorowi Programu i Urzędowi Miejskiemu w Żywcu. Operator sporządzi listę w/w informacji, którą umieści na tablicy ogłoszeń.

7)Prawa i obowiązki uczestnika Programu:

a) Uczestnik Programu zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów przekraczających ustalony limit łącznych nakładów inwestycyjnych określonych w Programie, niezależnie od kosztów wymienionych w punkcie 8,

b) w przypadku nie zrealizowania którejkolwiek części modernizacji, uczestnik Programu zobowiązany jest pokryć wszelkie dotychczasowe koszty poniesione przez Dostawcę, Instalatora i Operatora Programu oraz zwrócić pełne dofinansowanie Urzędu wraz z ustawowo należnymi odsetkami.

8)Sposób rozliczenia dotacji :

a) Udział środków gminy będzie wynosił 60 % zadania modernizacyjnego, jednak nie więcej jak 7 200,00 zł brutto do każdego zadania wymienionego w Tabeli 1 w pkt. od 1 do 3, 9 000 zł brutto do zadania wymienionego w Tabeli 1, pkt. 4 oraz 6 600 zł brutto do zadania wymienionego w Tabeli 1, pkt. 5,

b) uczestnik Programu swój udział finansowy w zadaniu, wynikający ze sporządzonego w projekcie kosztorysu, wpłaca w całości na konto Instalatora, określone w umowie. Szczegóły rozliczenia finansowego zostaną określone w umowie.

9)Uczestnik Programu pokrywa we własnym zakresie (bez dofinansowania) koszty:

a) wykonania bilansu energetycznego lub przeprowadzenia wizji lokalnej celem stwierdzenia możliwości montażu kolektora słonecznego lub montażu pompy ciepła, projektu budowy i projektu przebudowy instalacji c.o. i c.w.u. wykonanego przez uprawnione osoby dopuszczone przez Operatora Programu,

b) uzyskania pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót, itp.),

c) wykonania robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem programu (ograniczeniem niskiej emisji i efektywnego gospodarowania energią),

d) wstępnej opinii kominiarskiej oraz końcowego odbioru kominiarskiego (dotyczy modernizacji kotłowni),

e) podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty dofinansowania, zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »