| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/352/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul. Stolarskiej w Żywcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Stolarskiej w Żywcu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr LX/528/2005 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego przy ul. Stolarskiej w Żywcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żywca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/352/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO
PRZY UL. STOLARSKIEJ W ŻYWCU

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza  wraz z jego urządzeniami, wprowadza się poniższy regulamin.

§ 1. 1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Żywcu przy ul. Stolarskiej jest Miasto Żywiec.

2. Cmentarz Komunalny jest administrowany przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą w Żywcu przy ul. Zamkowej 14.

§ 2. 1. Miejsca na cmentarzu komunalnym przeznaczone są do pochowania zmarłych mieszkańców Miasta Żywca.

2. Pochowanie na cmentarzu komunalnym innych osób niż wymienionych w pkt 1 wymaga  zgody Burmistrza Miasta Żywca.

3. Opłaty za pochowanie na cmentarzu komunalnym osób innych niż wymienionych w pkt 1 stanowią 150% wysokości opłat ustanowionych uchwałą Nr LX/529/2005 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie: opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Stolarskiej w Żywcu wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. 1. Na cmentarzu komunalnym urządza się:

a) groby szeregowe dla dorosłych,

b) groby szeregowe pogłębione dla dorosłych (w miarę możliwości uwarunkowania podłoża),

c) groby szeregowe dla dzieci do lat 10,

d) groby szeregowe dla dzieci do lat 3,

e) groby murowane – grobowce potrójne,

f) groby murowane – grobowce podwójne,

g) groby na urny,

2. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod grób i grobowiec.

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

§ 4. 1. Cmentarz Komunalny dostępny (otwarty) jest:

a) od 1 kwietnia do 11 listopada w godzinach 7.00 - 21.00

(nie dotyczy od 31 października do 2 listopada),

b) w pozostałym okresie od 8.00 do 19.00.

2. Przebywanie na cmentarzu poza godzinami otwarcia jest zabronione.

3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinachod 9.00 do 15.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z administratorem cmentarza, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 5. 1. Za korzystanie z cmentarza komunalnego i chowania zmarłych pobierane są opłaty zgodnie z uchwałą z Nr LX/529/2005 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie: opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Stolarskiej w Żywcu wraz z późniejszymi zmianami.

2. Wymienione opłaty są uchwalane przez Radę Miejską w Żywcu.

3. Opłaty pobierane są przez administratora cmentarza najpóźniej w dniu pochówku.

4. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.). Likwidacja grobu powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej 3-ch miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.

5. Troska o przedłużenie opłaty grobu należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

6. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowywany jest u administratora cmentarza.

§ 6. 1. Grób ziemny nie może być ponownie użyty przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobu głębinowego).

2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego w kolejności:

a) pozostały małżonek (ka)

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.),

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),

d) krewni boczni i w linii prostej do 4 stopnia (rodzeństwo),

e) w przypadku braku ww. krewnych inni krewni.

3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym, niż wymienione w tym punkcie.

4. Dysponowaniem miejsca w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je wykazać.

5. Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

6. Dochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administracją cmentarza.

7. Zobowiązuje się wszystkie osoby posiadające groby na terenie cmentarza do stałego utrzymania czystości i porządku bezpośrednio na nich oraz w ich najbliższym otoczeniu.

8. W przypadku dokonania rezerwacji miejsca zobowiązuje się wykupującego do utrzymywania tego miejsca oraz jego najbliższego otoczenia w należytym porządku i czystości przez cały czas trwania rezerwacji. W przypadku niedotrzymania powyższego warunku rezerwacja może zostać przeniesiona w inne wolne miejsce.

§ 7. 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych, w oparciu o § 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowym terminie, w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych,

b) na zarządzenie prokuratury i sądu.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie dotyczy zleconych przez prokuraturę i sąd).

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwroty wniesionej opłaty.

§ 8. 1. Załatwianie spraw dotyczących organizacji pogrzebu i wykonania pozostałych robót odbywa się w biurze administratora cmentarza w dniach:

poniedziałek – piątek 7:00-15:00

W przypadku dni wolnych oraz świąt informacji można uzyskać

w Żywieckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

pod numerem telefonu: 517 719 099

2. Przyjęcie zwłok na cmentarz do pochowania wymaga dokumentu: karta zgonu potwierdzona przez U.S.C. lub tłumaczenie aktu zgonu innego państwa.

3. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz kart zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.

4. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakład pogrzebowy musi być uzgodnione z administratorem, z zachowaniem ich kolejności na kwaterach, poprzedzone złożeniem obowiązujących dokumentów oraz wniesieniem opłat cmentarnych, zgodnie z § 5.

5. Administrator ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy
pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

7. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolice w należytym stanie.

§ 9. 1. Na terenie cmentarzabezwzględnie zakazuje się:

a) zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) przebywanie dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

c) wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,

d) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

e) żebractwa,

f) wprowadzania zwierząt,

g) handlu.

2. Na terenie cmentarzazakazuje się bez zezwolenia administratora:

a) prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza elementów cmentarnych,

c) wjazdu pojazdem mechanicznym,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e) niszczenia elementów wystroju i malowania murów,

f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin,

g) umieszczanie reklam na terenie cmentarza.

3. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składować do wyznaczonych w tym celu pojemników. W tych pojemnikach zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich.

§ 10.

1. Gmina Żywiec i administrator cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. W przypadku naruszania regulaminu administrator ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

3. Nadzór nad cmentarzem komunalnym jest sprawowany przez Burmistrza Miasta Żywiec.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »