| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/350/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), w związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku ( Dz. U. z 2012 roku, poz.823 z dnia 17 lipca 2012)na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryby ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dalej „Usługi”), przyznawane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach z urzędu, lub na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 3. 1. Odpłatność za Usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla

osób samotnych

osób w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 101% do 150%

20

30

od 151% do 200%

40

60

powyżej 200%

100

100

2. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 10 zł (słownie:dziesięćzłotych), a specjalistycznych usług opiekuńczych 30 zł( słownie:trzydzieścizłotych).

3. Opłaty za Usługi należy uiszczać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono Usługi w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin świadczonych Usług i stawki, o której mowa w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem wskaźników procentowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

4. Opłaty za Usługi wnoszone są bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Wojkowice lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 4. Osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub z urzędu, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w przypadku:

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego,

4) gdy co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagają udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedna jest przewlekle chora,

5) gdy zachodzą szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

§ 5. Uchyla się uchwałę  Nr XL/340/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »