| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/350/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), w związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku ( Dz. U. z 2012 roku, poz.823 z dnia 17 lipca 2012)na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Rada Miasta Wojkowice uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryby ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (dalej „Usługi”), przyznawane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach z urzędu, lub na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 3. 1. Odpłatność za Usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę:

Dochód osoby lub osoby w rodzinie ustalony zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w % w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 tej ustawy

Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi dla

osób samotnych

osób w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 101% do 150%

20

30

od 151% do 200%

40

60

powyżej 200%

100

100

2. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 10 zł (słownie:dziesięćzłotych), a specjalistycznych usług opiekuńczych 30 zł( słownie:trzydzieścizłotych).

3. Opłaty za Usługi należy uiszczać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono Usługi w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin świadczonych Usług i stawki, o której mowa w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem wskaźników procentowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

4. Opłaty za Usługi wnoszone są bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Wojkowice lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 4. Osoba zainteresowana może, na jej wniosek lub z urzędu, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w przypadku:

1) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) konieczności ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego,

4) gdy co najmniej dwie osoby w rodzinie wymagają udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym jedna jest przewlekle chora,

5) gdy zachodzą szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

§ 5. Uchyla się uchwałę  Nr XL/340/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »