| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.6.2013 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie realizacji projektu pn. "Klasy frankofońskie na Śląsku"

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Pana Pawła Sadzę - Starostę Pszczyńskiego,

- Pana Witolda Wiktorczyka – Członka Zarządu

2. Gminą Pszczyna, reprezentowaną przez:

- Pana Dariusza Skrobola – Burmistrza Pszczyny

3. Gminą Suszec, reprezentowaną przez :

- Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec

              Biorąc pod uwagę treść umowy współpracy zawartej dnia 01 stycznia 2013r. pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Wallonie – Bruxelles International z siedzibą przy 2 Place Sainttelette w Brukseli 1080 a także Aneksu Nr 1 do w/w umowy z dnia 5 lutego 2013r. oraz na podstawie:

- uchwały nr XLVII/478/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2006r.

w sprawie porozumienia z Powiatem Pszczyńskim i Gminą Suszec,

- uchwały nr XXXII/29/273/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie porozumień z Powiatem Pszczyńskim i Gminą Pszczyna dotyczących realizacji projektu pn. „Klasy Frankofońskie na Śląsku”,

- uchwały nr XXIX/252/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie porozumienia z Gminą Suszec i Gminą Pszczyna dotyczącego realizacji projektu pn. „Klasy Frankofońskie na Śląsku”

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad współfinansowania projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Strony ustalają, że będą wspólnie ponosić koszty związane z dojazdem lektora do szkół uczestniczących w programie i w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z nst. ustaleniami:

a) Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego ryczałtu tytułem zwrotu kosztów przejazdów lokalnych w ramach wykonywania obowiązków lektora, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 110 euro miesięcznie, przeliczonych według średniego kursu NBP z daty dokonania wypłaty za miesiące od dnia 1 lutego 2013r. do dnia 30 kwietnia 2013r. Łącznie 330 euro.

b) Gmina Pszczyna zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego ryczałtu tytułem zwrotu kosztów przejazdów lokalnych do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, ul. St. Batorego 24 oraz Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce, ul. Jordana 5 w ramach wykonywania obowiązków lektora, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 110 euro miesięcznie w formie dotacji celowej przekazanej Powiatowi Pszczyńskiemu za okres od dnia 1 maja 2013r. do 30 czerwca 2013r., wyliczonej według średniego kursu NBP z daty dokonania przelewu dotacji na rachunek bankowy Powiatu Pszczyńskiego Nr 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001. Łącznie 220 euro.

c) Gmina Suszec zobowiązuje się do zapłaty miesięcznego ryczałtu tytułem zwrotu kosztów przejazdów lokalnych w ramach wykonywania obowiązków lektora, w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 110 euro miesięcznie w formie dotacji celowej przekazanej Powiatowi Pszczyńskiemu za okres od dnia 1 lipca 2013r. do 31 sierpnia 2013r., wyliczonej według średniego kursu NBP z daty dokonania przelewu dotacji na rachunek bankowy Powiatu Pszczyńskiego Nr 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001. Łącznie 220 euro.

2. Gmina Suszec i Gmina Pszczyna zobowiązują się do przekazania dotacji, o której mowa odpowiednio w § 1ust. 1b i ust. 1c w terminie do 15 sierpnia 2013r.                                                                                                  

                           

§ 2.

1. Do obowiązków lektora należy:

1) wspomaganie nauczycieli języka francuskiego uczestniczących w projekcie, w ramach zajęć dodatkowych, wpisanych w program pracy szkoły;

2) prezentowanie specyfiki kultury Belgii frankofońskiej;

3) udzielanie pomocy nauczycielom realizującym projekty wystaw, konkursów literackich, koncertów piosenki frankofońskiej;

4) pomoc dla nauczycieli uczestniczących w projekcie przy realizacji przedsięwzięć ukazujących różnorodność kulturową państw frankofońskich;

5) udział w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli projektu klas frankofońskich na Śląsku i pomoc w stworzeniu ich programu.

2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do kontroli realizacji wykonywania obowiązków lektora. Za nadzór pedagogiczny w zakresie obowiązków lektora odpowiada dany dyrektor szkoły objętej projektem.

§ 3.

1. Otrzymane kwoty dotacji przekazane przez Gminę Pszczyna i Gminę Suszec zostaną rozliczone w terminie do dnia 15 września 2013 r.

2. Podstawą rozliczenia dotacji dla Gminy Pszczyna i Gminy Suszec będzie sprawozdanie sporządzone przez Powiat Pszczyński w formie pisemnej, przedstawiające koszty wypłaty miesięcznych ryczałtów tytułem zwrotu kosztów przejazdu lektora do szkół objętych projektem wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wypłaty.

3. W przypadku, gdy kwota przekazanej dotacji zgodnie z §1 ust. 1 b i 1 c przez Gminę Pszczyna i Gminę Suszec będzie odpowiednio wyższa niż kwota wynikająca z sumy wypłat miesięcznych ryczałtów dla lektora wyliczonych na dzień dokonania wypłaty, Powiat Pszczyński jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy odpowiednio Gminy Pszczyna i Gminy Suszec w terminie do 15 września 2013r.

4. W przypadku, gdy kwota przekazanej dotacji zgodnie z §1 ust. 1 b i 1 c przez Gminę Pszczyna i Gminę Suszec będzie odpowiednio niższa niż kwota wynikająca z sumy wypłat miesięcznych ryczałtów dla lektora wyliczonych na dzień dokonania wypłaty, Gmina Pszczyna i Gmina Suszec jest odpowiednio zobowiązana do dokonania wpłaty należnej kwoty na rachunek bankowy Powiatu Pszczyńskiego w terminie do 30 września 2013r.

§ 4.

1. Porozumienie obejmuje okres od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.08.2013r., z zastrzeżeniem § 3.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez wszystkie strony.

§ 5.

1. Ze strony Powiatu Pszczyńskiego za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Oświaty i Zdrowia Powiatu Pszczyńskiego ul. 3 Maja 10, Pszczyna, tel. 032 449 23 08,

2. Ze strony Gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna tel. 032 210-21-93,

3. Ze strony Gminy Suszec za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec tel. 032 212-42- 77.

§ 6.

Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta


Paweł Sadza


Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol

CZŁONEK ZARZĄDU


Witold Wiktorczyk


Wójt


Marian Pawlas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »