| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EO.031.7.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 12 czerwca 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ruda Śląska, a będącego mieszkańcem Miasta Świętochłowice

pomiędzy Miastem Ruda Śląska, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy Placu Jana Pawła II 6 reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic - Prezydenta Miasta Ruda Śląska

działającego na podstawie Uchwały nr 69/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie wyrażania zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty, a Miastem Świętochłowice, z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, reprezentowanym przez:

Dawida Kostempskiego - Prezydenta Miasta Świętochłowice

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ruda Śląska, a będącego mieszkańcem Miasta Świętochłowice.

Na podstawie art. 90 ust. 2b-2c, 2d-2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 t.j.) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Świętochłowice zobowiązuje się do przekazania Miastu Ruda Śląska dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia będącego mieszkańcem Miasta Świętochłowice, a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola i/lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ruda Śląska.

2. Miasto Świętochłowice, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola oraz 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Kwotę dotacji należnej dla Miasta Ruda Śląska ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 3 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5 i ust. 5 pkt 1.

2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Ruda Śląska wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości nie mniejszej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta Ruda Śląska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia z tym że, na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Ruda Śląska.

3. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Ruda Śląska w roku 2012 wynosi 450,25 zł.

3. 1. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Ruda Śląska w roku 2013 wynosi 521,56 zł.

4. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie miasta Ruda Śląska wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości 40 % ustalonych w budżecie Miasta Ruda Śląska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia z tym że, na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Ruda Śląska.

5. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ruda Śląska w roku 2012 wynosi 240,13 zł.

5.1. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Ruda Śląska w roku 2013 wynosi 278,17 zł.

6. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 3 i ust. 3. pkt 1 oraz ust. 5 i ust. 5 pkt 1 na lata następne zostaną określone aneksami do niniejszego Porozumienia.

7. Podstawą udzielenia należnej dotacji dla Miasta Ruda Śląska, o której mowa w ust. 1 będzie kwartalna specyfikacja, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia.

8. Miasto Świętochłowice zobowiązuje się przekazywać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 7 na rachunek:

Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Finansowo-Księgowy
Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
ING Bank Śląski nr konta: 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019
w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

9. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 8 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3. 1. Miasto Ruda Śląska będzie przekazywało Miastu Świętochłowice pisemną informację do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów, którzy będą dotowani przez Miasto Ruda Śląska na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące niepubliczne przedszkola.

§ 4. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Zmiany w Porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 października 2012 r.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 16.11.2009 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Ruda Śląska na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego, na terenie Miasta Ruda Śląska, a niebędącego mieszkańcem Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska


Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Świętochłowice


Dawid Kostempski


Załącznik do Porozumienia Nr EO.031.7.2013
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »