| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U.2011.197.1172 j.t.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XVIII /100/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w przedmiocie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w częśći, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.                                                                                                                             

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/100/2012

RADY POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135
z późn. zm.)

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o opłacie, zwanej dalej opłatą, należy przez to rozumieć miesięczną opłatę ponoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej tj:

rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o dochodzie rodziny przypadającym na jednego członka rodziny, należy przez to rozumieć dochód członka rodziny ustalony z uwzględnieniem art. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 2a oraz art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o decyzji należy przez to rozumieć decyzję
o umorzeniu w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstępowaniu od ustalenia opłaty.

ZASADY OGÓLNE

§ 2.1. Przed podjęciem decyzji ustala się średni miesięczny dochód rodziny przypadający na jednego członka rodziny.

2. Osoba wnioskująca o wydanie decyzji zobowiązana jest do przedstawienia zeznań podatkowych wszystkich członków rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku, dowody realizacji obowiązku alimentacyjnego a także innych dokumentów wymaganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Wydając decyzję poucza się osobę zobowiązaną o konieczności informowania o każdej zmianie swojej sytuacji majątkowej oraz każdorazowej zmianie swojego adresu.


ODSTĄPIENIE OD USTALENIA ODPŁATNOŚCI

§ 3.1. Całkowite odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż40%minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa.

2. Częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty przekraczającej kwotę20%dochodu na osobę
w rodzinie może nastąpić, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż60%minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa.

3. Częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty przekraczającej kwotę50%dochodu na osobę
w rodzinie może nastąpić, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż80%minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa.

4. Częściowe odstąpienie od ustalenia opłaty przekraczającej kwotę80%dochodu na osobę
w rodzinie może nastąpić, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na członka rodziny jest niższy niż100%minimalnego wynagrodzenia brutto ustalanego w odrębnych przepisach prawa.

51. W przypadku, gdy ustalona na zasadach opisanych w § 3 opłata prowadzić będzie do sytuacji,
w której po jej wniesieniu dochód na osobę w rodzinie będzie niższy niż 40 % minimalnego wynagrodzenia, Starosta odstąpi od ustalenia opłaty w wysokości, w której do dyspozycji zobowiązanego pozostanie 40 % minimalnego wynagrodzenia brutto (określonego w odrębnych przepisach prawa) na osobę w rodzinie.#

§ 4.1. Odstąpienie od ustalenia opłaty osobie zobowiązanej w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności jest możliwe, jeżeli okoliczności te powodują udokumentowany wzrost wydatków, których uwzględnienie w miesięcznym dochodzie w sposób przewidziany dla realizowanego obowiązku alimentacyjnego wg przepisów o świadczeniach rodzinnych, powodowałoby, że dochód ten będzie mniejszy niż kwota50%minimalnego wynagrodzenia.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty osobie zobowiązanej jest możliwe, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia (lub osoba pełnoletnia kontynuującą naukę, nie dłużej jednak niż do 23 roku życia) pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami zastępczymi dziecka, za którego pobyt naliczana jest opłata a jej dochodzenie miałoby negatywny wpływ na sytuację majątkową rodziny zastępczej i dziecka w rodzinie umieszczonego.

§ 5.1. Odstąpienie od ustalenia opłaty dla osoby dysponującej dochodem dziecka możliwe jest na pisemny umotywowany wniosek tej osoby, w ten sposób, że ustala się opłatę w określonej kwocie, nie większej niż połowa dochodu, którym dysponuje osoba zobowiązana, uwzględniając uzasadnione konieczne wydatki, jakie osoba zobowiązana ponosi w związku z utrzymaniem dziecka.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty dla osoby pełnoletniej pozostającej w pieczy zastępczej jest możliwe na pisemny umotywowany wniosek tej osoby, w ten sposób, że ustala się opłatę w określonej kwocie, nie większej niż połowa dochodu, którym dysponuje osoba zobowiązana, uwzględniając uzasadnione konieczne wydatki, jakie osoba zobowiązana ponosi w związku z utrzymaniem.

UMARZANIE OPŁATY

§ 6.1. Umorzenie opłaty w całości jest możliwe, jeżeli miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej jest nieznane i przy dochowaniu należytej staranności nie udało się go ustalić.

2. Umarza się w całości opłatę, jeżeli prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

3. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w pkt. 1 i 2, można umorzyć w całości lub części opłatę, jeżeli osoba zobowiązana spełnia kryteria, o których mowa w § 3 i § 4 stosując powyższe przepisy odpowiednio.

_____________________________________________________

1)zmiana dokonana uchwałą nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku


ODRACZANIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZKŁADANIE NA RATY

§ 7.Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zobowiązania na raty jest możliwe
w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudności w terminowej spłacie opłaty. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie powoduje po stronie osoby zobowiązanej konieczność uregulowania opłaty w całości z odsetkami naliczanymi od dnia wymagalności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 9.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »