| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/436/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), § 14 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/218/08
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2008 r., zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/380/09
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 r., oraz Uchwałą Nr XXIII/314/12
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 4651 z dnia 12 listopada 2012 r.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2008 r., zmienionego następnie Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 roku oraz Uchwałą
Nr XXIII/314/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 roku dokonać następujących zmian:

1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora w zakresie ustalonym przez Dyrektora, a w razie ich nieobecności zadania wynikające z bieżącego funkcjonowania Ośrodka wykonują inni pisemnie upoważnieni pracownicy Ośrodka".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczynie zachodzi konieczność zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczynie i podjęcia w tym celu stosownej uchwały.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom w trybie Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej
w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje były prowadzone w dniach 10.07.2013 r. – 19.07.2013 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »