| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/437/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w miejscu zamieszkania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich przyznania określone w ustawie o pomocy społecznej.

2) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 2. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby
na rzecz której usługi mają być świadczone, jej sytuacji rodzinnej i materialnej.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, usługi higieniczno - pielęgnacyjne oraz w miarę możliwości zapewnienie osobie wymagającej pomocy kontaktu z otoczeniem.

§ 4. 1. Świadczenia w formie usług są odpłatne.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

3. Zwolnione od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.


§ 5. Zasady odpłatności przedstawiają poniższe tabele:

TABELA 1.

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny 1 godziny usług opiekuńczych:

Procentowy dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób samotnie gospodarujących

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób w rodzinie

do 100%

0%

0%

od 101% do 150%

5%

10%

od 151% do 200%

10%

20%

od 201% do 300%

20%

30%

od 301% do 400%

30%

50%

powyżej 400%

100%

100%

TABELA 2.

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych:

Procentowy dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób samotnie gospodarujących

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób w rodzinie

do 100%

0%

0%

od 101% do 165%

3%

7%

od 166% do 187%

5%

11%

od 188% do 220%

7%

15%

od 221% do 238%

11%

20%

od 239% do 260%

15%

25%

od 261% do 280%

22%

33%

od 281% do 300%

45%

55%

od 301% do 340%

60%

70%

od 341% do 370%

75%

85%

powyżej 370%

100%

100%

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być - na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia,

2) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych,

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenia losowe,

5) duży koszt leczenia.

§ 7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala w drodze Zarządzenia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie na podstawie ogólnych kosztów ponoszonych na realizacje tych usług, a w przypadku usług opiekuńczych świadczonych przez inne podmioty na podstawie umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczynie, a tym podmiotem koszt 1 godziny usług określa zawarta umowa.

§ 8. Po upływie miesiąca Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje rozliczenia wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u poszczególnych podopiecznych w oparciu o przepracowaną przez opiekunki ilość godzin i decyzję o przyznaniu pomocy. Należność za świadczone usługi wpłacana jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie lub za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi za pokwitowaniem i wpłacana do kasy Ośrodka.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 10. Traci moc Uchwała nr XXIV/177/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w sposobie odpłatności za świadczone przez Ośrodek Pomocy Spolecznej w Pszczynie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zachodzi potrzeba zmiany obowiązującego dotychczas stanu prawnego i podjęcia w tym celu stosownej uchwały.

Projekt uchwały został poddany konsultacji w trybie Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej
w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje były prowadzone w dniach 10.07.2013 r. – 19.07.2013 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »