| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/437/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się w miejscu zamieszkania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich przyznania określone w ustawie o pomocy społecznej.

2) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 2. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby
na rzecz której usługi mają być świadczone, jej sytuacji rodzinnej i materialnej.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, usługi higieniczno - pielęgnacyjne oraz w miarę możliwości zapewnienie osobie wymagającej pomocy kontaktu z otoczeniem.

§ 4. 1. Świadczenia w formie usług są odpłatne.

2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

3. Zwolnione od opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są osoby samotne i samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.


§ 5. Zasady odpłatności przedstawiają poniższe tabele:

TABELA 1.

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny 1 godziny usług opiekuńczych:

Procentowy dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób samotnie gospodarujących

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób w rodzinie

do 100%

0%

0%

od 101% do 150%

5%

10%

od 151% do 200%

10%

20%

od 201% do 300%

20%

30%

od 301% do 400%

30%

50%

powyżej 400%

100%

100%

TABELA 2.

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych:

Procentowy dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób samotnie gospodarujących

Procentowa wysokość odpłatności określona od ceny usług dla osób w rodzinie

do 100%

0%

0%

od 101% do 165%

3%

7%

od 166% do 187%

5%

11%

od 188% do 220%

7%

15%

od 221% do 238%

11%

20%

od 239% do 260%

15%

25%

od 261% do 280%

22%

33%

od 281% do 300%

45%

55%

od 301% do 340%

60%

70%

od 341% do 370%

75%

85%

powyżej 370%

100%

100%

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być - na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia,

2) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych,

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenia losowe,

5) duży koszt leczenia.

§ 7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala w drodze Zarządzenia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie na podstawie ogólnych kosztów ponoszonych na realizacje tych usług, a w przypadku usług opiekuńczych świadczonych przez inne podmioty na podstawie umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczynie, a tym podmiotem koszt 1 godziny usług określa zawarta umowa.

§ 8. Po upływie miesiąca Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje rozliczenia wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u poszczególnych podopiecznych w oparciu o przepracowaną przez opiekunki ilość godzin i decyzję o przyznaniu pomocy. Należność za świadczone usługi wpłacana jest na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie lub za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi za pokwitowaniem i wpłacana do kasy Ośrodka.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 10. Traci moc Uchwała nr XXIV/177/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
25 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w sposobie odpłatności za świadczone przez Ośrodek Pomocy Spolecznej w Pszczynie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zachodzi potrzeba zmiany obowiązującego dotychczas stanu prawnego i podjęcia w tym celu stosownej uchwały.

Projekt uchwały został poddany konsultacji w trybie Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej
w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje były prowadzone w dniach 10.07.2013 r. – 19.07.2013 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły w tym terminie zgłaszać opinie i uwagi do projektu uchwały drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »