| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust 1 oraz art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/439/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, dotyczącej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Pszczyny.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

4. Konsultacje ogłasza Burmistrz Pszczyny w formie zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje prowadzi się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie i na tablicy ogłoszeń.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni łącznie z datą opublikowania ogłoszenia o konsultacjach,

4) komórkę/jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje mogą polegać na: wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym elektronicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta.

5. Opinie dotyczące konsultowanego projektu powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.

6. Nie przedstawienie opinii we wskazanym w ogłoszeniu terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie i formie konsultacji. Do protokołu dołącza się opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.

8. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji wraz z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 7 Burmistrz Pszczyny przedstawia Radzie Miejskiej w Pszczynie dołączając je do projektu aktu podlegającego konsultacji.

9. Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miejską, poprzez opublikowanie w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie i tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/439/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Formularz zgłaszania opinii
aktów prawa miejscowego konsultowanych z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Projekt uchwały w sprawie:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Uwagi do projektu uchwały:

lp.

obecny zapis (strona, punkt, podpunkt)

proponowane brzmienie zapisu

uzasadnienie

3. Opinia o uchwale z uzasadnieniem

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Informacje dotyczące organizacji wnoszącej uwagi:

1) Nazwa i adres

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Dane rejestrowe

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Cele statutowe organizacji

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................

(imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz)

.......................................

(podpis)


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Jedną form współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są konsultacje. Konsultacje społeczne to nie tylko umożliwienie zapoznania się z projektami aktów normatywnych, to także otwartość na wyrażane przez organizacje pozarządowe opinie oraz gotowość do ich uwzględnienia lub poinformowania, dlaczego nie zostały uwzględnione. Zapis niniejszej uchwały to umożliwia.

Projekt uchwały w okresie od 9 lipca do 23 lipca 2013 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »