| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust 1 oraz art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/439/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii rady działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, dotyczącej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Pszczyny.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

4. Konsultacje ogłasza Burmistrz Pszczyny w formie zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje prowadzi się poprzez opublikowanie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie i na tablicy ogłoszeń.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) formę konsultacji,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres trwania konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni łącznie z datą opublikowania ogłoszenia o konsultacjach,

4) komórkę/jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Konsultacje mogą polegać na: wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

4. Konsultacje mogą mieć formę ankiet, w tym elektronicznych, bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta.

5. Opinie dotyczące konsultowanego projektu powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.

6. Nie przedstawienie opinii we wskazanym w ogłoszeniu terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

7. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie, terminie i formie konsultacji. Do protokołu dołącza się opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.

8. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji wraz z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 7 Burmistrz Pszczyny przedstawia Radzie Miejskiej w Pszczynie dołączając je do projektu aktu podlegającego konsultacji.

9. Informacje o przebiegu i wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miejską, poprzez opublikowanie w BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie i tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/439/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Formularz zgłaszania opinii
aktów prawa miejscowego konsultowanych z radą działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Projekt uchwały w sprawie:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Uwagi do projektu uchwały:

lp.

obecny zapis (strona, punkt, podpunkt)

proponowane brzmienie zapisu

uzasadnienie

3. Opinia o uchwale z uzasadnieniem

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Informacje dotyczące organizacji wnoszącej uwagi:

1) Nazwa i adres

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2) Dane rejestrowe

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) Cele statutowe organizacji

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................

(imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz)

.......................................

(podpis)


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Jedną form współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi są konsultacje. Konsultacje społeczne to nie tylko umożliwienie zapoznania się z projektami aktów normatywnych, to także otwartość na wyrażane przez organizacje pozarządowe opinie oraz gotowość do ich uwzględnienia lub poinformowania, dlaczego nie zostały uwzględnione. Zapis niniejszej uchwały to umożliwia.

Projekt uchwały w okresie od 9 lipca do 23 lipca 2013 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »