| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/409/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/337/13
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu zwany w dalszej części statutu Ośrodkiem, jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz, 594);

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.);

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr.180,
poz. 1493, z późn. zm.);

7. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

8. Innych właściwych ustaw i wydanych aktów prawnych.

9. Uchwał Rady Gminy podejmowanych w zakresie pomocy społecznej.

§ 3. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Świerklaniec.

2. Ośrodek używa pieczątki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Świerklańcu

z siedzibą w Nakle Śląskim

ul. Główna 62, tel. 32 390-21-88

42-620 NAKŁO ŚLĄSKIE

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Świerklaniec.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 5. 1. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości Ośrodka.

2. Ośrodek udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie, ocena i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających pomocy.

2. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające
w szczególności na:

1) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie ocenie zjawisk będących ich źródłem,

2) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,

5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do dunkcjonowania w społeczeństwie,

6) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zasadami okreslonymi przez Radę Gminy Świerklaniec, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania prawa do zasiłku, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w zakresie:

a) ustalenia prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,

b) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych;

c) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego – na zasadach określonych w ustawie
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 9. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i egzekucji wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 10. Ośrodek jest realizatorem zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 11. Ośrodek jest realizatorem zadań określonych ustawą w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne.

§ 12. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 13. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 14. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy
z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, i innymi związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej spoza terenu gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 15. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

6. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Upoważnienie, o którym mowa może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 16. 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku .

3. Kierownik Ośrodka ustala plan zatrudnienia pracowników Ośrodka w oparciu o przyznane limity zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń.

4. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.

§ 17. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.

2. Wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy do osób zatrudnionych w Ośrodka.

3. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka.

4. Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi pracownikami.

5. Wydawanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

6. Odpowiedzialność za powierzone mu mienie.

§ 18. 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz ustawy o Pomocy Społecznej.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu” zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

§ 19. Rada Gminy określa niektóre zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek .

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa

§ 20. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

4. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową.

5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 21. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy
oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Świerklaniec.

§ 23. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »