| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/337/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/409/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/337/13
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu zwany w dalszej części statutu Ośrodkiem, jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań pomocy społecznej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.);

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz, 594);

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.);

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr.180,
poz. 1493, z późn. zm.);

7. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

8. Innych właściwych ustaw i wydanych aktów prawnych.

9. Uchwał Rady Gminy podejmowanych w zakresie pomocy społecznej.

§ 3. 1. Obszarem działania Ośrodka jest Gmina Świerklaniec.

2. Ośrodek używa pieczątki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Świerklańcu

z siedzibą w Nakle Śląskim

ul. Główna 62, tel. 32 390-21-88

42-620 NAKŁO ŚLĄSKIE

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Świerklaniec.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 5. 1. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w miarę możliwości Ośrodka.

2. Ośrodek udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest diagnozowanie, ocena i zaspakajanie stwierdzonych potrzeb osób, rodzin i środowisk wymagających pomocy.

2. OPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające
w szczególności na:

1) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie ocenie zjawisk będących ich źródłem,

2) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury socjalnej,

3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń,

4) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,

5) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do dunkcjonowania w społeczeństwie,

6) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadania własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zasadami okreslonymi przez Radę Gminy Świerklaniec, natomiast zadania zlecone zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania prawa do zasiłku, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w zakresie:

a) ustalenia prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,

b) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych;

c) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu
lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego – na zasadach określonych w ustawie
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 9. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i egzekucji wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 10. Ośrodek jest realizatorem zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny
i systemu pieczy zastępczej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 11. Ośrodek jest realizatorem zadań określonych ustawą w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne.

§ 12. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 13. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 14. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy
z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, i innymi związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej spoza terenu gminy.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 15. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

4. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

5. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

6. Wójt Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Upoważnienie, o którym mowa może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 16. 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku .

3. Kierownik Ośrodka ustala plan zatrudnienia pracowników Ośrodka w oparciu o przyznane limity zatrudnienia i fundusz wynagrodzeń.

4. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.

§ 17. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.

2. Wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy do osób zatrudnionych w Ośrodka.

3. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka.

4. Nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi pracownikami.

5. Wydawanie na podstawie upoważnienia Wójta Gminy decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych i zleconych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

6. Odpowiedzialność za powierzone mu mienie.

§ 18. 1. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.

2. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz ustawy o Pomocy Społecznej.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu” zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka.

§ 19. Rada Gminy określa niektóre zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek .

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa

§ 20. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

4. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową.

5. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 21. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy
oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Świerklaniec.

§ 23. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »