| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 334/XXI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2013r.

dotycząca uchwały Nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowejw częściobjętej § 2 pkt „b” dotyczącej poboru opłaty targowej przez pracownika Urzędu Miasta Wojkowice wyznaczonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice – z powodu nie spełnienia wymogu jednoznacznego określenia inkasentów opłaty targowej oraz przeniesienia na organ wykonawczy kompetencji do określenia inkasenta - czym naruszono art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XL/347/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 lipca 2013 roku.

W dniu 8 sierpnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 324/XX/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Wojkowice. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności w części badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Wojkowice ustaliła dzienne stawki opłaty targowej, zarządziła pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określiła inkasentów opłaty targowej. Zgodnie z § 2 pkt ”b” badanej uchwały określono inkasentów opłaty targowej w następujący sposób: „poboru przez pracownika Urzędu Miasta Wojkowice wyznaczonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice”.

Stosownie do postanowień art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie zaś z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Uwzględniając powyższe, określenie inkasentów winno nastąpić, w ocenie Kolegium Izby, poprzez imienne wskazanie osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych.

Niemożliwe jest bowiem określenie w inny sposób inkasenta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jak poprzez wskazanie imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy osoby prawnej i jednostki organizacyjnej. Tylko imiennie wskazany przez Radę Miasta, a więc możliwy do zidentyfikowania podmiot, nabywa bowiem status inkasenta i tym samym wchodzi, w określone ustawą Ordynacja podatkowa, obowiązki i uprawnienia. Inkasent nie może być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmiotem, ani dla organu podatkowego, ani dla osoby dokonującej sprzedaży na targowisku, od której inkasent pobiera opłatę targową.

Z treści uchwały wynika, że jedyną cechą wyróżniającą inkasenta jest zatrudnienie w Urzędzie Miasta Wojkowice. Takie nieprecyzyjne sformułowanie, bez indywidualnego określenia inkasenta nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, kto faktycznie jest inkasentem upoważnionym do poboru opłaty targowej./patrz. Wyrok WSA w Białymstoku z 22.05.2013 r. ISA /Bk168/13/ Dodać należy, że badana uchwała posługuje się wprawdzie terminem, cyt. ”poboru przez pracownika Urzędu Miasta Wojkowice wyznaczonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice” ,bez jednoznacznego sformułowania „określić inkasentem opłaty targowej”, to jednak została podjęta również w oparciu o art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 1990 r. o samorządzie gminnym, co wynika ze wskazanej w uchwale podstawy prawnej, w którym mowa o uprawnieniu rady gminy do określania inkasentów opłaty targowej.

              Wskazać również należy, że wyznaczenie inkasenta należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i nie może być przez nią przenoszone na inne podmioty, w tym na pozostałe upoważnione przez nią organy gminy /patrz: wyrok WSA w Gliwicach z 20 lutego 2013 r. I SA-Gl 1297-12./ W badanej uchwale to organ wykonawczy gminy poprzez udzielenie upoważnienia faktycznie wskaże imiennie osobę uprawnioną do poboru opłaty targowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło nieważność badanej uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opłaty targowej w części dotyczącej § 2 pkt „b” badanej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Wojkowice przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »