| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 339/XXI/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zastosowaniu zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o charakterze podmiotowym, czym naruszono art. 6 k ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 24 lipca 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wpłynęła uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały wszczęte zostało w dniu 8 sierpnia 2013 roku uchwałą Nr 318/XX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Badaną uchwałą Rada Gminy Lubomia zmieniła treść uchwały Nr XXVIII/177/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wprowadzenie zwolnienia z opłaty. Według dodatkowego zapisu ujętego w § 1 uchwały zwolnienie obejmuje trzecie i każde następne dziecko w rodzinie nie podlegające obowiązkowi szkolnemu lub uczące się i nie pracujące do ukończenia 25 roku życia.

Przy ocenie zgodności badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że rada gminy przy określaniu warunków opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6 j ust 1 i 2 ustawy może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 c ust. 1 spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Rada gminy może więc wprowadzać zwolnienia z opłat o wyłącznie charakterze przedmiotowym.

Tymczasem badana uchwała wprowadza zwolnienie z opłaty trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie, które nie podlega obowiązku szkolnemu lub uczy się i nie pracuje do ukończenia 25 roku życia, co jednoznacznie wskazuje na jego podmiotowy charakter. Zwolnienie nie dotyczy przedmiotu opłaty, lecz osób zamieszkujących daną nieruchomość, których liczba zgodnie z przyjętą metodą ma wpływ na wysokość wnoszonej opłaty. O zwolnieniu z opłaty decydują cechy odnoszące się wprost do dzieci w rodzinie, a więc ich ilość, wiek i kontynuacja nauki.

W ocenie Kolegium Izby, tak określone zwolnienie, wprowadzone w badanej uchwale Rady Gminy Lubomia stanowi istotne naruszenie art. 6 k ust. 4 cytowanej wcześniej uchwały z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) stwierdziłonieważnośćbadanej uchwały Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Lubomia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

             

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »