| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr XXVI/207/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 3656), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XXVII/215/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/207/12 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 3657).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/12
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
(Tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz. 594) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami i innymi podmiotami, na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przeznaczoną dla osób fizycznych lub prawnych.

2. Nagrodę stanowi statuetka GRACJA, dyplom oraz nagroda pieniężna[1]).

3. Środki na nagrodę będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy Świerklaniec.

4. Wręczenie nagrody odbywać się będzie podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec, w miesiącu wrześniu.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§ 1. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec, którą stanowi statuetka GRACJA, dyplom oraz nagroda pieniężna[2]).

§ 2. 1. Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:

a) instytucje działające w sferze kultury,

b) stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,

c) organizacje pozarządowe,

d) pełnoletni mieszkańcy Gminy Świerklaniec w liczbie co najmniej 50,

e) Wójt Gminy Świerklaniec.

2. Wnioski należy składać do 30 czerwca każdego roku osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Świerklaniec).

3. O możliwości zgłaszania kandydatur Wójt Gminy Świerklaniec powiadomi przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Świerklaniec.

4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien w szczególności zawierać:

a) dane wnioskodawcy,

b) dane osobowe kandydata i jego adres, nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,

c) informacje o osiągnięciu bądź osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana wraz z udokumentowaniem (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, zdjęcia, katalogi, wydawnictwa),

d) uzasadnienie wniosku,

e) wyrażenie woli kandydata na kandydowanie do nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) złożenia po terminie,

b) wycofania przez wnioskodawcę,

c) rezygnacji z kandydowania do nagrody,

d) nie uzupełnienia braków formalnych.

§ 3. Nagrodę przyznaje Rada Gminy Świerklaniec na wniosek Kapituły Nagrody.

§ 4. 1. Kapituła Nagrody liczy 6 osób i w jej skład wchodzą :

- Zastępca Wójta - Przewodniczący Kapituły,

- Sekretarz Gminy – Zastępca Przewodniczącego Kapituły i Sekretarz Kapituły,

- Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec,

- Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia i Promocji Rady Gminy Świerklaniec,

- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Członkowie Kapituły Nagrody pełnią swoje funkcje społecznie.

3. Członek Kapituły Nagrody nie może być nominowany do nagrody.

§ 5. Wnioski, o których mowa w § 2 opiniuje Kapituła Nagrody.

§ 6. Pracami Kapituły Nagrody kieruje jej Przewodniczący, bądź w razie jego nieobecności jego Zastępca, który zwołuje jej posiedzenie oraz ustala porządek obrad.

§ 7. Decyzje Kapituły Nagrody zapadają w obecności co najmniej 5 jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 8. 1. Kapituła Nagrody dokonuje rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 2 ust.1 w terminie jednego miesiąca od daty, o której mowa w § 2 ust.2.

2. Kapituła Nagrody rozpatruje każdy wniosek oddzielnie, przeprowadza nad nim dyskusję i tajne głosowanie.

3. Głosowanie przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania. Każdy z członków Kapituły Nagrody dysponuje 1 głosem.

4. Głosy zbiera i dokonuje ich zliczenia Przewodniczący Kapituły Nagrody.

5. W przypadku równej liczby głosów , decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Nagrody.

6. Nominowany do nagrody zostaje jeden kandydat, ten który uzyskał najwyższą liczbę głosów.

7. Z prac Kapituły Nagrody protokół sporządza jej Sekretarz, a podpisują go wszyscy obecni jej członkowie.

8. Po zakończeniu prac Kapituła Nagrody przedstawia Wójtowi Gminy uchwałę o nominowaniu danego kandydata do nagrody.

9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach nie przewidzianych w niniejszym regulaminie ustala Przewodniczący Kapituły Nagrody.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXVII/215/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/207/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXVII/215/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/207/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »