| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/246/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXX/246/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2005 r. Nr 40 poz. 1097 z dnia 12.04.2005 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XLIV/452/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 117 poz. 3307 z dnia 06.10.2006 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 99 poz. 2057 z dnia 30.05.2008 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 95 poz. 2154 z dnia 03.06.2009 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/314/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 4651 z dnia 12 listopada 2012 r.).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 Uchwały nr XLIV/452/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 117 poz. 3307 z dnia 06.10.2006 r.), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pszczyny i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.; § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) § 3 i § 4 Uchwały nr XXI/218/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 marca 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 99 poz. 2057 z dnia 30.05.2008 r.), które stanowią:

Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie; § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 95 poz. 2154 z dnia 03.06.2009 r.), które stannowią:

Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie; § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

4) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXIII/314/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r. poz. 4651 z dnia 12 listopada 2012 r.) które stanowią:

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie; § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Obwieszczenia

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXX/246/05
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 23 ust. 4 Statutu Gminy Pszczyna stanowiącego załącznik do uchwały nr X/63/03 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczynie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc:

1) Zarządzenie Naczelnika Miasta i Gminy w Pszczynie z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie organizacji i ramowego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXIX/195/94 z dnia 23 lutego 1994 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie,

3) Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXXVIII/239/96 z dnia 25 września 1996 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie,

4) Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie nr 528/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik do Uchwały Nr XXX/246/05

Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 16 lutego 2005 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

tekst jednolity

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zwany dalej „Ośrodkiem˝, jest jednostką organizacyjną Gminy Pszczyna, utworzoną na podstawie Uchwały nr XI/67/90 z dnia 28 lutego 1990 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy Pszczyna, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek realizuje zadania Gminy Pszczyna:

a) w zakresie pomocy społecznej, własne oraz zlecone w zakresie administracji rządowej, nałożone ustawami albo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

b) w zakresie świadczeń rodzinnych,

c) inne zadania określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Pszczyny.

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5a.

2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Pszczyna.

§ 3. Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.),

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

11) niniejszego Statutu.

Rozdział II.
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. Celem działalności Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) zapobieganie sytuacjom o których mowa w § 4 pkt 1 poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

4) realizacja zadań określonych w niniejszym statucie.

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń,

2) pracę socjalną,

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 6. W ramach zadań o których mowa w § 5 Statutu, Ośrodek realizuje:

1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie ocen w zakresie pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,

13) uchylony

14) dożywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektroniczego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zadania własne gminy, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i relizacja programów osłonowych,

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnitwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:

1) uchylony

2) uchylony

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania uprawnionym do tych świadczeń cudzoziemcom,

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Do zadań Ośrodka realizowanych w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych należy prowadzenie postępowań administracyjnych, przyznawanie i wypłacanie:

1) zasiłków rodzinnych,

2) dodatków do zasiłków rodzinnych,

3) zasiłków pielęgnacyjnych,

4) świadczeń pielęgnacyjnych,

5) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

5. uchylony

6. Do zadań Ośrodka realizowanych w ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych.

7. Do zadań Ośrodka realizowanych w ramach ustawy o systemie oświaty należy prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów z terenu gminy Pszczyna i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych.

8. Do zadań Ośrodka realizowanych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy tworzenie i realizacja gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9. Do zadań Ośrodka realizowanych w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

§ 7. 1. Ośrodek ponadto wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej określone w porozumieniach zawartych przez organy Gminy Pszczyna z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, a przekazanymi do realizacji Ośrodkowi.

2. Ośrodek może ponadto realizować inne zadania zlecone przez Burmistrza Pszczyny, po zapewnieniu środków na ten cel.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III.
Organizacja i funkcjonowanie Ośrodka

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje oraz rozwiązuje Burmistrz Pszczyny.

3. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

5. Dyrektor Ośrodka, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa Burmistrza Pszczyny, jest umocowany jednoosobowo do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, występowaniem wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków, w tym również do występowania i prowadzenia w imieniu Gminy Pszczyna spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

6. Dyrektor Ośrodka na podstawie udzielonego mu upoważnienie Burmistrza Pszczyny, wydaje indywidualne decyzje administracyjne w zakresie zadań własnych i zleconych Gminie.

7. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Dyrektor Ośrodka uprawniony jest do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów, procedur, instrukcji, pism.

8. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10. 1. W ramach Ośrodka funkcjonują działy, które zapewniają prawidłową realizację powierzonych mu zadań.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych działów Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Pszczyny.

Rozdział IV.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 11. Mienie Ośrodka stanowi własność Gminy Pszczyna powierzoną do zarządu Ośrodka.

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy i dotacji z budżetu państwa oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy jednostki budżetowej opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miejską.

4. Ośrodek może uzyskiwać dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i dysponować nimi zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział V.
Postanowienie końcowe

§ 13. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska.

§ 14. Zmiana Statutu wymaga zachowania formy określonej do jego przyjęcia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »