| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/43/314/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19.350.115,53 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

*  środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów  publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

7.700.000,00 zł

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich

9.462.686,33

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2.187.429,20 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

270,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

270,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 020 - LEŚNICTWO

144,62 zł

w tym:

- dochody bieżące

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

144,62 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10.270,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10.000,00 zł

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

270,00 zł

3/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

350.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z opłaty komunikacyjnej

350.000,00 zł

4/ w dziale 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.229,53 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

8.229,53 zł

5/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

145.500,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z usług

145.500,00 zł

6/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ

26.400,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

26.400,00 zł

7/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

24.200,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z usług

24.200,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

20.973.250,99 zł

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

13.273.250,99 zł

I. Wydatki majątkowe

13.273.250,99 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

13.273.250,90 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy Inwestycyjne

726.114,25 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

12.547.136,74 zł

b/rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.700.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

7.700.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7.700.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy Inwestycyjne             

7.700.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

270,00 zł

b/ rozdziale 75095 - Pozostała działalność

270,00 zł

I. Wydatki bieżące

270,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

270,00 zł

w tym na:

1) wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

270.00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 020 - LEŚNICTWO

144,62 zł

rozdziale 02001 - Gospodarka leśna

144.62 zł

I. Wydatki bieżące

144,62 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

144,62 zł

w tym na:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

144,62 zł

2/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100.000,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

100.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

100.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

100.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych

100.000,00 zł

3/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

360.270,00 zł

a/ rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

350.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

350.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

350.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych

350.000,00 zł

b/ rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

10.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

10.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizację zadań   statutowych

10.000,00 zł

c/ rozdziale 75095 - Pozostała działalność

270,00 zł

I. Wydatki majątkowe

270,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

270,00 zł

w tym na:

1) wy datki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

270,00 zł

4/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20.000,00 zł

rozdziale 75410 -  Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

20.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

20.000,00 zł

1)  Dotacje na zadania bieżące

20.000,00 zł

w tym na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

20.000,00 zł

5/ w dziale 801 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

8.229,53 zł

a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

2.650,31

I. Wydatki bieżące

2.650,31

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.650,31

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.650,31

b/ rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

5.579,22 zł

I. Wydatki bieżące

5.579,22 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

5.579,22 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5.579,22 zł

6/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

171.900,00 zł

a/ rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

145.500,00 zł

I. Wydatki bieżące

145.500,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

138.500,00 zł

w tym na:

a) wynagrdzenia i składki od nich naliczane

46.300,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

92.200,00 zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7.000,00 zł

b/ rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

26.400,00 zł

I. Wydatki bieżące

26.400,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

26.400,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26.400,00 zł

7/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

24.200,00 zł

rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

24.200,00 zł

I. Wydatki bieżące

24.200,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

24.200,00 zł

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

24.200,00 zł

5. w § 6:

pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie
2.255.597,92 zł"

6. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.503.135,46 zł oraz kredyt bankowe o kwotę

1.623.135,46 zł. Zwiększeniu natomiast ulegają wolne środki o kwotę 120.000,00 zł. Deficyt po

zmianach wynosi 6.890.376,99 zł i finansowany będzie z wolnych  środków w kwocie

4.634.779,07 zł,  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 555.597,92 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   106.879.012,05 zł

-               po stronie wydatków   –    113.769.389,04 zł

- deficyt                         –        6.890.376,99 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/43/314/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/43/314/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/43/314/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »