| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/281/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY BRENNA

stwierdza zgodność niniejszej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna”, przyjętego uchwałą Nr XXXV/299/10 Rady Gminy w Brennej z dnia 27 stycznia 2010 r.

i uchwala:
ZMIANĘ FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY HARCERSKIEJ I OSIEDLOWEJ W GÓRKACH WIELKICH

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne.

2. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem.

3. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.

4. Ustalenia końcowe.

ROZDZIAŁ 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar przy ul. Harcerskiej i ul. Osiedlowej w Górkach Wielkich, w granicach określonych w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXV/300/10 z dnia 27 stycznia 2010 r., wskazanych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały, wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, obejmującego fragment obszaru położonego przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, określa się następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) UT – tereny usług turystycznych,

c) ZL – tereny lasów,

d) ZW – tereny zieleni wysokiej,

e) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

f) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek;

2) granica zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Góra Bucze";

3) istniejąca infrastruktura techniczna, w tym:

a) kanalizacja sanitarna,

b) wodociągi,

c) gazociągi,

d) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN,

e) napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

f) stacje transformatorowe SN/NN,

g) napowietrzne linie telekomunikacyjne.

§ 4. 1. Wyodrębnione tereny na rysunku planu oznacza się według następującej zasady:

1) pierwsza w zapisie cyfra arabska określa wyodrębnioną z obszaru gminy jednostkę strukturalną: GÓRKI WIELKIE - jednostka strukturalna 1;

2) duże litery określają przeznaczenie terenów według ustaleń zawartych w rozdziale 1 niniejszej uchwały;

3) końcowe cyfry arabskie określają kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia.

2. Na obszarze planu nie występują przesłanki do określania:

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.647 ze zmianami);

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;

8) granic terenów służących organizacji imprez masowych;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego zmianą fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w granicach określonych niniejszą uchwałą;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie dominujące, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako przeznaczenie uzupełniające;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

6) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycji, do powierzchni całego terenu inwestycji;

7) reklamie – należy przez to rozumieć informację wizualną polecającą towary lub usługi, a także szyldy i tablice informacyjne podmiotów gospodarczych;

8) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6 m² lub o wysokości przekraczającej 5 m;

9) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zespoły zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, ciągami pieszymi i rowerowymi.

ROZDZIAŁ 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM:

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację obiektów małej architektury.

3. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

4. Ogólne zasady lokalizowania zabudowy:

1) nakaz sytuowania budynków prostopadle lub równolegle w stosunku do przyległej drogi publicznej;

2) w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,

b) podziemnych części budynków,

c) podjazdów;

5. Ustala się następujące zasady umieszczania reklam:

1) zakaz lokalizowania wolno stojących reklam wielkoformatowych,

2) na budynkach dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie szyldów stanowiących identyfikację firm prowadzących działalność w budynkach, spełniających następujące wymagania:

a) dopuszcza się nie więcej niż 1 szyld na jedną firmę,

b) zakaz lokalizowania szyldów na dachach budynków;

3) dopuszcza się reklamy w formie parasoli oraz reklamy na gastronomicznych obiektach tymczasowych.

6. Zakaz realizacji ogrodzeń betonowych, blaszanych i innych nie będących ogrodzeniami ażurowymi.

7. Zakaz lokalizowania: elektrowni wiatrowych.

8. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 niniejszej uchwały.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że teren oznaczony symbolem 1.MN.1 należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Teren objęty planem znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/98 wojewody bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Istniejące sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów lub użytkowników, przy zachowaniu ustaleń planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie poprzez istniejące oraz nowo projektowane sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia.

4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się sukcesywną rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się sukcesywną rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci średnio lub niskoprężnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych.

§ 9. Ustalenia ogólne zawarte w §6 do §8 są obowiązujące chyba, że w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 zapisano inaczej.

ROZDZIAŁ 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW:

§ 10. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej o symbolu1.MN.1dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi turystyczne,

b) usługi gastronomii,

c) parkingi i drogi wewnętrzne,

d) usługi nie wymienione w lit.a i lit.b,

e) zieleń urządzona.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 2 m lub 4 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZW.1, zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit.a i lit.b – 65% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;

3) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit.d – 30% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;

4) zakaz stosowania, jako podstawowych materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych – dopuszcza się wyłącznie materiały naturalne takie jak: tynki, kamień, cegłę, drewno;

5) nakaz stosowania jako pokrycia dachów: dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, strzechy, gontu drewnianego lub bitumicznego;

6) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem stosowania, jako dominujących, kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego – 10 m,

b) budynków gospodarczych i garaży – 6 m,

c) obiektów budowlanych – 13 m;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, przy czym druga kondygnacja nadziemna może być realizowana wyłącznie w poddaszu;

3) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 25°- 45°.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 800 m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 20 m;

3) minimalna szerokość działek wydzielanych jako drogi wewnętrzne – 8 m;

4) wydzielanie działek wyłącznie prostopadle do drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.1;

5) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenie w miejsca postojowe terenu, o którym mowa w ust.1:

1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych pośrednio:

a) poprzez teren oznaczony symbolem 1.ZW.1, z przyległych dróg publicznych oznaczonych symbolem KDD.1 oraz KDD.2,

b) lub poprzez wydzielone drogi wewnętrzne;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca na każde mieszkanie, w tym miejsca garażowe,

b) dla usług turystycznych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

c) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

d) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych na jednej zmianie;

3) nakaz lokalizowania miejsc postojowych, o których mowa w pkt 2, w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny usług turystycznych o symbolu1.UT.1dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi turystyczne związane z zakwaterowaniem: ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty,

b) usługi sportu i rekreacji,

2) uzupełniające:

a) usługi gastronomi,

b) parkingi i drogi wewnętrzne,

c) zieleń urządzona;

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,45;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a) 2 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZW.1,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW.1;

2) zakaz stosowania, jako podstawowych materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych – dopuszcza się wyłącznie materiały naturalne takie jak: tynki, kamień, cegłę, drewno;

3) nakaz stosowania jako pokrycia dachów: dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, strzechy, gontu drewnianego lub bitumicznego;

4) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem stosowania, jako dominujących, kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalna wysokość budynków – 12 m;

2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 15 m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 4, przy czym czwarta kondygnacja może być realizowana wyłącznie w poddaszu;

4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 25°- 45°.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1000 m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 25 m;

3) minimalna szerokość działek wydzielanych jako drogi wewnętrzne – 8 m;

4) wydzielanie działek wyłącznie prostopadle do drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.1;

5) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenie w miejsca postojowe terenu, o którym mowa w ust.1:

1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych:

a) pośrednio poprzez teren oznaczony symbolem 1.ZW.2, z przyległej drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.1,

b) bezpośrednio poprzez drogę wewnętrznej oznaczoną symbolem KDW.1,

c) lub poprzez wydzielane drogi wewnętrzne;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) dla usług turystycznych – 3 miejsce postojowe na każde 10 łóżek, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

b) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

c) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych na jednej zmianie;

3) nakaz lokalizowania miejsc postojowych, o których mowa w pkt 2, w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane.

§ 12. Wyznacza się teren lasów o symbolu1.ZL.1, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – lasy.

§ 13. 1. Wyznacza się tereny zieleni wysokiej:1.ZW.1, 1.ZW.2dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, szpalery drzew;

2) przeznaczenie uzupełniające – chodniki piesze, ścieżki rowerowe, wjazdy służące obsłudze komunikacyjnej terenów 1.MN.1 oraz 1.UT.1;

2. Nakaz zachowania i ochrony istniejącej zielni wysokiej – szpalerów drzew.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych o symboluKDD.1iKDD.2, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;

2) uzupełniające:

a) miejsca postojowe i parkingi,

b) infrastruktura techniczna,

c) zieleń urządzona.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających:

1) pasa drogowego ulicy Harcerskiej oznaczonego symbolem KDD.1 – 10 m;

2) części pasa drogowego ulicy Osiedlowej w obszarze objętym planem, oznaczonego symbolem KDD.2 – od 1,9 m do 3,4 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Nakaz zachowania i ochrony istniejącej zielni wysokiej – szpalerów drzew.

§ 15. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej o symboluKDW.1, dla której ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – droga wewnętrzna;

2) uzupełniające:

a) ogólnodostępna ścieżka piesza

b) miejsca postojowe,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń urządzona.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, lub zgodnie z rysunkiem planu;

3. Nakaz zachowania ogólnodostępnej ścieżki pieszej, łączącej ulicę Harcerską z ulicą Spacerową.

ROZDZIAŁ 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 15% dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN.1 oraz 1.UT.1;

2) 5% dla terenów oznaczonych symbolem 1.ZL.1, 1.ZW.1, 1.ZW.2, KDD.1, KDD.2 oraz KDW.1.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/281/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY HARCERSKIEJ I OSIEDLOWEJ W GÓRKACH WIELKICH

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ
stwierdza:

iż, w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, brak przedmiotu rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/281/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
RADA GMINY W BRENNEJ
postanawia:

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ
postanawia:

1. Inwestorem inwestycji należącej do zadań własnych gminy Brenna, zapisanej w zmianie fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich, tj. przejęcia terenów służących regulacji pasów drogowych ulic Harcerskiej i Osiedlowej w jednostkach planu oznaczonych symbolem KDD.1 i KDD.2, będzie Gmina Brenna.

2. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust.1 będą środki własne Gminy;

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji, o której mowa w ust.1 – sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.


Uzasadnienie

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar przy ul. Harcerskiej i ul. Osiedlowej w Górkach Wielkich, w granicach określonych
w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXV/300/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.

              Zmiana planu wynika przede wszystkim z uwzględnienia wnioskowanych przez Województwo Śląskie (właściciela nieruchomości) zmian przeznaczenia na terenach wskazanych
w ww. uchwale, a przeznaczonych w obowiązującym planie miejscowym na cele rolne (1.RP.25)
i zieleni izolacyjnej (1.ZN.26) przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej oraz o podstawowym przeznaczeniu dla lokalizacji działalności usługowej, ograniczonej do określonych grup użytkowników (1.UD.28) przy ul. Harcerskiej. Ponadto jednostka 1.UD.28 stanowiła rezerwę terenu dla rozbudowy obiektów sanatoryjnych lub dla działalności usługowej związanej z korzystaniem z usług przez określone grupy użytkowników (tereny przeznaczone pod budowę obiektów prowadzących działalności usługowe dla wyodrębnionej grupy użytkowników, najczęściej na wydzielonych działkach, takich jak obiekty oświaty i szkolnictwa, opieki zdrowotnej, zamkniętej opieki społecznej, klasztorów, więziennictwa itp.). Z uwagi na brak konieczności rezerwy dodatkowych terenów dla Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego (nie przewiduje się dalszej rozbudowy ośrodka na tej nieruchomości) uznano potrzebę zmiany planu w tym zakresie jako zasadną.

              W pierwszym przypadku z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego tereny rolne przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową, zachowując jednak pas gruntu dzielący ją od powołanego Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Góra Bucze.

              W terenie drugim, ze względu na bliskie sąsiedztwo Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego oraz korzystne położenie, przyjęto przeznaczenie pod usługi turystyczne, usługi sportu i rekreacji, a przeznaczenie uzupełniające jako zagospodarowanie towarzyszące takie jak: parkingi, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, obiekty usługowe (gastronomiczne). Zmiana ta odpowiada na założenia przyjęte w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Brenna w zakresie rozwoju turystyki - Cel strategiczny 1.: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej wykorzystującej potencjał gminy Brenna.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »