| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/281/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY BRENNA

stwierdza zgodność niniejszej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna”, przyjętego uchwałą Nr XXXV/299/10 Rady Gminy w Brennej z dnia 27 stycznia 2010 r.

i uchwala:
ZMIANĘ FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY HARCERSKIEJ I OSIEDLOWEJ W GÓRKACH WIELKICH

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Ustalenia ogólne.

2. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem.

3. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.

4. Ustalenia końcowe.

ROZDZIAŁ 1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar przy ul. Harcerskiej i ul. Osiedlowej w Górkach Wielkich, w granicach określonych w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXV/300/10 z dnia 27 stycznia 2010 r., wskazanych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały, wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna, obejmującego fragment obszaru położonego przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. 1. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, określa się następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) UT – tereny usług turystycznych,

c) ZL – tereny lasów,

d) ZW – tereny zieleni wysokiej,

e) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

f) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granice i numery działek;

2) granica zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Góra Bucze";

3) istniejąca infrastruktura techniczna, w tym:

a) kanalizacja sanitarna,

b) wodociągi,

c) gazociągi,

d) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN,

e) napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

f) stacje transformatorowe SN/NN,

g) napowietrzne linie telekomunikacyjne.

§ 4. 1. Wyodrębnione tereny na rysunku planu oznacza się według następującej zasady:

1) pierwsza w zapisie cyfra arabska określa wyodrębnioną z obszaru gminy jednostkę strukturalną: GÓRKI WIELKIE - jednostka strukturalna 1;

2) duże litery określają przeznaczenie terenów według ustaleń zawartych w rozdziale 1 niniejszej uchwały;

3) końcowe cyfry arabskie określają kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia.

2. Na obszarze planu nie występują przesłanki do określania:

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.647 ze zmianami);

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;

8) granic terenów służących organizacji imprez masowych;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń dotyczących obszaru objętego zmianą fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w granicach określonych niniejszą uchwałą;

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie dominujące, któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu, określone jako przeznaczenie uzupełniające;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

6) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycji, do powierzchni całego terenu inwestycji;

7) reklamie – należy przez to rozumieć informację wizualną polecającą towary lub usługi, a także szyldy i tablice informacyjne podmiotów gospodarczych;

8) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolnostojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6 m² lub o wysokości przekraczającej 5 m;

9) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć zespoły zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleni niskiej, ukształtowane w sposób zaplanowany, wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, ciągami pieszymi i rowerowymi.

ROZDZIAŁ 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM:

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację obiektów małej architektury.

3. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

4. Ogólne zasady lokalizowania zabudowy:

1) nakaz sytuowania budynków prostopadle lub równolegle w stosunku do przyległej drogi publicznej;

2) w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,

b) podziemnych części budynków,

c) podjazdów;

5. Ustala się następujące zasady umieszczania reklam:

1) zakaz lokalizowania wolno stojących reklam wielkoformatowych,

2) na budynkach dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie szyldów stanowiących identyfikację firm prowadzących działalność w budynkach, spełniających następujące wymagania:

a) dopuszcza się nie więcej niż 1 szyld na jedną firmę,

b) zakaz lokalizowania szyldów na dachach budynków;

3) dopuszcza się reklamy w formie parasoli oraz reklamy na gastronomicznych obiektach tymczasowych.

6. Zakaz realizacji ogrodzeń betonowych, blaszanych i innych nie będących ogrodzeniami ażurowymi.

7. Zakaz lokalizowania: elektrowni wiatrowych.

8. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały zawarte w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 niniejszej uchwały.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że teren oznaczony symbolem 1.MN.1 należy traktować jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Teren objęty planem znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/98 wojewody bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Istniejące sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu.

2. Dopuszcza się w obrębie wszystkich terenów lokalizację budowli urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z potrzebami poszczególnych dysponentów lub użytkowników, przy zachowaniu ustaleń planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się zasilanie poprzez istniejące oraz nowo projektowane sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia.

4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się sukcesywną rozbudowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się sukcesywną rozbudowę gminnej sieci wodociągowej.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci średnio lub niskoprężnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych.

§ 9. Ustalenia ogólne zawarte w §6 do §8 są obowiązujące chyba, że w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 zapisano inaczej.

ROZDZIAŁ 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW:

§ 10. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej o symbolu1.MN.1dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające:

a) usługi turystyczne,

b) usługi gastronomii,

c) parkingi i drogi wewnętrzne,

d) usługi nie wymienione w lit.a i lit.b,

e) zieleń urządzona.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 2 m lub 4 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZW.1, zgodnie z rysunkiem planu;

2) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit.a i lit.b – 65% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;

3) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług, o których mowa w ust.1 pkt 2 lit.d – 30% powierzchni użytkowej budynków w obrębie działki budowlanej;

4) zakaz stosowania, jako podstawowych materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych – dopuszcza się wyłącznie materiały naturalne takie jak: tynki, kamień, cegłę, drewno;

5) nakaz stosowania jako pokrycia dachów: dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, strzechy, gontu drewnianego lub bitumicznego;

6) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem stosowania, jako dominujących, kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalna wysokość:

a) budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego – 10 m,

b) budynków gospodarczych i garaży – 6 m,

c) obiektów budowlanych – 13 m;

2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, przy czym druga kondygnacja nadziemna może być realizowana wyłącznie w poddaszu;

3) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 25°- 45°.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 800 m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 20 m;

3) minimalna szerokość działek wydzielanych jako drogi wewnętrzne – 8 m;

4) wydzielanie działek wyłącznie prostopadle do drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.1;

5) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenie w miejsca postojowe terenu, o którym mowa w ust.1:

1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych pośrednio:

a) poprzez teren oznaczony symbolem 1.ZW.1, z przyległych dróg publicznych oznaczonych symbolem KDD.1 oraz KDD.2,

b) lub poprzez wydzielone drogi wewnętrzne;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca na każde mieszkanie, w tym miejsca garażowe,

b) dla usług turystycznych – 1 miejsce postojowe na każdy pokój, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

c) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

d) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych na jednej zmianie;

3) nakaz lokalizowania miejsc postojowych, o których mowa w pkt 2, w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane.

§ 11. 1. Wyznacza się tereny usług turystycznych o symbolu1.UT.1dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) usługi turystyczne związane z zakwaterowaniem: ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty,

b) usługi sportu i rekreacji,

2) uzupełniające:

a) usługi gastronomi,

b) parkingi i drogi wewnętrzne,

c) zieleń urządzona;

2. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,45;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:

a) 2 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZW.1,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW.1;

2) zakaz stosowania, jako podstawowych materiałów elewacyjnych blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych – dopuszcza się wyłącznie materiały naturalne takie jak: tynki, kamień, cegłę, drewno;

3) nakaz stosowania jako pokrycia dachów: dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, strzechy, gontu drewnianego lub bitumicznego;

4) nakaz stosowania wyłącznie stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, z zakazem stosowania, jako dominujących, kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) maksymalna wysokość budynków – 12 m;

2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 15 m;

3) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 4, przy czym czwarta kondygnacja może być realizowana wyłącznie w poddaszu;

4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 25°- 45°.

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1000 m2;

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 25 m;

3) minimalna szerokość działek wydzielanych jako drogi wewnętrzne – 8 m;

4) wydzielanie działek wyłącznie prostopadle do drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.1;

5) parametry, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 nie obowiązują działek wydzielanych dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenie w miejsca postojowe terenu, o którym mowa w ust.1:

1) obsługa komunikacyjna działek budowlanych:

a) pośrednio poprzez teren oznaczony symbolem 1.ZW.2, z przyległej drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD.1,

b) bezpośrednio poprzez drogę wewnętrznej oznaczoną symbolem KDW.1,

c) lub poprzez wydzielane drogi wewnętrzne;

2) nakaz zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

a) dla usług turystycznych – 3 miejsce postojowe na każde 10 łóżek, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

b) dla usług gastronomii – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc konsumpcyjnych, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych,

c) dla pozostałych usług – 3 miejsca postojowe na każde 100 m2powierzchni użytkowej oraz dodatkowo 1 miejsce postojowe na każdych 5 zatrudnionych na jednej zmianie;

3) nakaz lokalizowania miejsc postojowych, o których mowa w pkt 2, w granicach działki budowlanej, na której przedsięwzięcie jest realizowane.

§ 12. Wyznacza się teren lasów o symbolu1.ZL.1, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – lasy.

§ 13. 1. Wyznacza się tereny zieleni wysokiej:1.ZW.1, 1.ZW.2dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, szpalery drzew;

2) przeznaczenie uzupełniające – chodniki piesze, ścieżki rowerowe, wjazdy służące obsłudze komunikacyjnej terenów 1.MN.1 oraz 1.UT.1;

2. Nakaz zachowania i ochrony istniejącej zielni wysokiej – szpalerów drzew.

§ 14. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych o symboluKDD.1iKDD.2, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej;

2) uzupełniające:

a) miejsca postojowe i parkingi,

b) infrastruktura techniczna,

c) zieleń urządzona.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających:

1) pasa drogowego ulicy Harcerskiej oznaczonego symbolem KDD.1 – 10 m;

2) części pasa drogowego ulicy Osiedlowej w obszarze objętym planem, oznaczonego symbolem KDD.2 – od 1,9 m do 3,4 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Nakaz zachowania i ochrony istniejącej zielni wysokiej – szpalerów drzew.

§ 15. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej o symboluKDW.1, dla której ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe – droga wewnętrzna;

2) uzupełniające:

a) ogólnodostępna ścieżka piesza

b) miejsca postojowe,

c) infrastruktura techniczna,

d) zieleń urządzona.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m, lub zgodnie z rysunkiem planu;

3. Nakaz zachowania ogólnodostępnej ścieżki pieszej, łączącej ulicę Harcerską z ulicą Spacerową.

ROZDZIAŁ 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 15% dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN.1 oraz 1.UT.1;

2) 5% dla terenów oznaczonych symbolem 1.ZL.1, 1.ZW.1, 1.ZW.2, KDD.1, KDD.2 oraz KDW.1.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/281/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/281/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRENNA W ZAKRESIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY HARCERSKIEJ I OSIEDLOWEJ W GÓRKACH WIELKICH

Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ
stwierdza:

iż, w związku z brakiem uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, brak przedmiotu rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/281/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY W BRENNEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
RADA GMINY W BRENNEJ
postanawia:

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami)

RADA GMINY W BRENNEJ
postanawia:

1. Inwestorem inwestycji należącej do zadań własnych gminy Brenna, zapisanej w zmianie fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach Wielkich, tj. przejęcia terenów służących regulacji pasów drogowych ulic Harcerskiej i Osiedlowej w jednostkach planu oznaczonych symbolem KDD.1 i KDD.2, będzie Gmina Brenna.

2. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust.1 będą środki własne Gminy;

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji, o której mowa w ust.1 – sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.


Uzasadnienie

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna obejmuje obszar przy ul. Harcerskiej i ul. Osiedlowej w Górkach Wielkich, w granicach określonych
w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXV/300/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.

              Zmiana planu wynika przede wszystkim z uwzględnienia wnioskowanych przez Województwo Śląskie (właściciela nieruchomości) zmian przeznaczenia na terenach wskazanych
w ww. uchwale, a przeznaczonych w obowiązującym planie miejscowym na cele rolne (1.RP.25)
i zieleni izolacyjnej (1.ZN.26) przy ul. Harcerskiej i Osiedlowej oraz o podstawowym przeznaczeniu dla lokalizacji działalności usługowej, ograniczonej do określonych grup użytkowników (1.UD.28) przy ul. Harcerskiej. Ponadto jednostka 1.UD.28 stanowiła rezerwę terenu dla rozbudowy obiektów sanatoryjnych lub dla działalności usługowej związanej z korzystaniem z usług przez określone grupy użytkowników (tereny przeznaczone pod budowę obiektów prowadzących działalności usługowe dla wyodrębnionej grupy użytkowników, najczęściej na wydzielonych działkach, takich jak obiekty oświaty i szkolnictwa, opieki zdrowotnej, zamkniętej opieki społecznej, klasztorów, więziennictwa itp.). Z uwagi na brak konieczności rezerwy dodatkowych terenów dla Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego (nie przewiduje się dalszej rozbudowy ośrodka na tej nieruchomości) uznano potrzebę zmiany planu w tym zakresie jako zasadną.

              W pierwszym przypadku z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo osiedla mieszkaniowego tereny rolne przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową, zachowując jednak pas gruntu dzielący ją od powołanego Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Góra Bucze.

              W terenie drugim, ze względu na bliskie sąsiedztwo Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego oraz korzystne położenie, przyjęto przeznaczenie pod usługi turystyczne, usługi sportu i rekreacji, a przeznaczenie uzupełniające jako zagospodarowanie towarzyszące takie jak: parkingi, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, obiekty usługowe (gastronomiczne). Zmiana ta odpowiada na założenia przyjęte w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Brenna w zakresie rozwoju turystyki - Cel strategiczny 1.: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej wykorzystującej potencjał gminy Brenna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »