| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.9.39.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gaszowice zapewniają bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauki, wychowania i opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń, określonych w § 1 ust. 1.

§ 2. Liczbę godzin nauki, wychowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr BR.0007.5.30.2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice.

§ 5. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »