| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/281/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maj 2013, poz. 594 ), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/221/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na 2013 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę (-) 12 160,20 zł, dokonując zmiany w tabeli nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tabeli nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

2. W § 1 zmniejsza się : Dochody budżetu miasta na 2013 rok o kwotę (-) 12 160,20 zł w tym:

1. dochody bieżące ( Tabela nr 1) o kwotę (-) 12 160,20 zł

3. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 rok o kwotę (-) 12 160,20 zł w tym:

1) wydatki bieżące ( Tabela nr 2) zwiększa się o kwotę 23 339,80 zł z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35 500,00 zł;

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; zmniejsza się o kwotę (-) 12 160,20 zł.

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe ( tabela Nr 3) o kwotę (-) 35 500,00 zł z czego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę (-) 235 500,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł.

4. W § 10 zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie (-) 235 500,00 zł, z czego wydatki majątkowe o kwotę (-) 235 500,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII / 281 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ZMIANA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

w tym

Dochody bieżące

z czego

środki z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

6

801

Oświata i wychowanie

-12 160,20

-12 160,20

-12 160,20

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budzetu środków europejskich

-12 160,20

-12 160,20

-12 160,20

OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

-12 160,20

-12 160,20

-12 160,20


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII / 281 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA LĘDZINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące

W tym:

Wydatki jednostek budżetowych

Z czego :

Wydatki bieżace na programy finanowane z udziałem srodków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 z dotacji

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

600

Transport i łączność

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

750

Administracja publiczna

-94 500,00

-94 500,00

0,00

-94 500,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-14 500,00

-14 500,00

0,00

-14 500,00

0,00

75095

Pozostała działalność

-80 000,00

-80 000,00

0,00

-80 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

-12 160,20

0,00

0,00

0,00

-12 160,20

80195

Pozostała działalność

-12 160,20

0,00

0,00

0,00

-12 160,20

WPF

Efektywana nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych

-12 160,20

0,00

0,00

0,00

-12 160,20

852

Pomoc społeczna

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

85295

Pozostała działalność UM

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE

23 339,80

35 500,00

0,00

35 500,00

-12 160,20


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII / 281 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY NA 2013 ROK

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Wydatki majatkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym :

Zakup i objęcie akcji i udziałów

wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łaczność

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

Droga gminna ul.Słowackiego - modernizacja

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

Wykup gruntów pod inwestycje

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19 100,00

19 100,00

0,00

0,00

Modernizacja budynku UM Instalacja systemu nadzoru

19 100,00

19 100,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-4 600,00

-4 600,00

0,00

0,00

Zakup środków trwałych i programów

-4 600,00

-4 600,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-60 000,00

-260 000,00

0,00

200 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-25 000,00

-25 000,00

0,00

0,00

Oświetlenie drogowe ul.Goławiecka

-50 000,00

-50 000,00

0,00

0,00

Oświetlenie drogowe ul.Kopciowicka

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-235 000,00

-235 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-235 000,00

-235 000,00

0,00

0,00

Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa

-200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

WPF

Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49

-35 000,00

-35 000,00

0,00

0,00

WPF

Budowa sieci wodociagowej ul. Karłowicza

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

WPF

Budowa sieci wodociagowej ul. Jemiołowa

-37 000,00

-37 000,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

Udziały w PGK Partner Sp. z o.o. II

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

926

Kultura fizyczna

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

Modernizacja obiektu przy ul.Lędzińskiej 14

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

-35 500,00

-235 500,00

0,00

200 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »