| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/183/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice

Na podstawie:art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2013 r. poz. 594), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze mi zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011r. (Dz.U. Nr 197, poz.1172 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U 2003r. Nr 96, poz. 873 z póżń. zm.),

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice.

2. Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Marklowice.

3. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XLIX/284/06 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice z późniejszymi zmianami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/183/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice

I. Postanowienia wstępne.

§ 1.

1. Regulamin określa zasady, sposób, formy i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie Gminy Marklowice.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) uczniu– należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza, wychowanka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,

b) szkole– należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium, ośrodek o którym mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty,

c) kryterium dochodowym– należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 tekst jedn. ze zm.),

d) kwocie zasiłku rodzinnego– należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z ze zm.),

e) ustawie– należy przez to rozumieć to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze.zm.)

II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 2.

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w art. 90 d ustawy o systemie oświaty, ustalana jest w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz występowania okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty i wynosi:

a) 120 % kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi do 60 % kryterium dochodowego,

b) 100 % kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi

60,01% -90 % kryterium dochodowego,

c) 80 % kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi

90,01% -100 % kryterium dochodowego,

3. Jeżeli w rodzinie występuje więcej niż jedna okoliczność wymieniona w art. 90 d

ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, miesięczną wysokość stypendium można podwyższyć o 10 zł.

III. Formy udzielania stypendium szkolnego.

§ 3.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, na który przyznano stypendium w szczególności takich jak:

1) nauka w szkole muzycznej lub w szkole sportowej,

2) zajęcia muzyczne, artystyczne, plastyczne, poznawczo-naukowe i inne, poszerzające wiedzę i umiejętności lub usprawniające percepcję,

3) kursy językowe,

4) kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego lub egzaminów wstępnych na wyższą uczelnie,

5) zajęcia terapeutyczne, dysgraficzne, dyslektyczne, logopedyczne lub inne realizowane poza szkołą,

6) wycieczki szkolne, wyjścia do kin, teatrów ,muzeów itp.,

7) zielona szkoła

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

1) podręczników szkolnych, lektur szkolnych, książek rozwijających zainteresowania ucznia,

2) słowników, atlasów, encyklopedii (w tym również multimedialnych),

3) przyborów szkolnych wymaganych do nauki (np. piórnik, zeszyty, notesy, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, liczydła, bibuła, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.),

4) tornistra, plecaka, torby sportowej (1 szt. na semestr),

5) stroju, obuwia i sprzętu sportowego na zajęcia szkolne i pozalekcyjne (2 x na semestr),

6) zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę,

7) innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności ucznia (np. instrumenty muzyczne, mikroskopy, lunety, itp.),

8) komputera, oprogramowania i części do komputera, peryferii komputerowych (nie częściej niż 1 x na 6 lat),

9) audiobooków z nagraniami lektur i literatury popularno-naukowej, ebooków zawierających lektury szkolne, czytanek, notebooków i tabletów,

10) Pendriva, zewnętrzna karta pamięci, myszka itp. (1 sztuka)

11) Płyty CD maksymalnie 10 sztuk

12) drukarki, (nie częściej niż 1 x na 6 lat),

13) tuszu do drukarki ( 1 sztuka)

14) papier do drukarki ( 1 ryza)

15) biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej, regału na książki, (nie częściej niż 1x na 6 lat)

16) basenu (strój kąpielowy, klapki, opłata za uczestnictwo w szkołach pływackich),

17) przyborów, odzieży roboczej oraz obuwia roboczego do nauki zawodu.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w tym:

1) kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej,

2) czesnego lub opłaty za Internat.

4. Świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 4.

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach w terminie określonym w art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

2. Wysokość przyznanego stypendium szkolnego, jego formy, okres na jaki stypendium jest przyznane oraz sposób wypłaty określa się w decyzji administracyjnej.

3. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w okresie od września do czerwca roku następnego.

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, w następujących przypadkach:

a) ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia

b) długotrwałej choroby (rodzica lub opiekuna prawnego),

c) utraty zatrudnienia (rodzica bądź opiekuna prawnego),

d) śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

e) klęski żywiołowej,

f) innych wypadkach losowych uzasadniających złożenie wniosku po terminie,

z dodatkowym wnioskowaniem przez pracownika socjalnego.

§ 5.

5. Stypendium szkolne realizowane jest w postaci:

1) Przelewu kwoty stypendium szkolnego lub jego części na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne lub udzielającego pomocy rzeczowej,

2) Zakupu podręczników lub pomocy naukowych

3) Przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej (na podstawie czeku wydanego przez OPS Marklowice) w kasie banku, po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne w formie faktur i rachunków. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość udokumentowania wydatków paragonem (zakup na kwotę do 50,00 zł.).

4) Faktury bądź rachunki muszą być imienne na ucznia, rodzica ucznia (wnioskodawcę) lub małżonka rodzica ucznia- pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pełnoletniego ucznia.

5) Zakupione przedmioty nie identyfikowane bezpośrednio z użytkiem szkolnym (np. plecak, buty, strój, inne) powinny mieć adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie posiada odpowiedniego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie posiada identyfikatora, upoważniony sprzedawca może potwierdzić podpisem fakt zakupu artykułu szkolnego lub sportowego na odwrocie faktury, rachunku (paragonu) wraz z pieczątką sklepu.

6) Zakupy artykułów i przedmiotów wymienionych w § 3 pkt. 2 mogą być dokonywane od miesiąca lipca poprzedzającego dany rok szkolny.

7) Wypłaty dokonuje się do rąk rodziców (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub osobiście dla ucznia pełnoletniego.

8) Stypendium szkolne może być realizowane w okresach miesięcznych, kilkumiesięcznych lub jednorazowo.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6.

1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

a) brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców (opiekunów prawnych),

b) śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

c) kradzież w mieszkaniu ucznia,(mienia

d) pożar lub zalanie mieszkania,

e) klęska żywiołowa,

f) innych wypadkach losowych uzasadniających złożenie wniosku.

2. Zdarzenie losowe, które stanowi podstawę przyznania zasiłku szkolnego powinno być udokumentowane w formie protokołu, zaświadczenia lub innego dokumentu dołączonego do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach.

4. Zasiłek szkolny przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach, który w decyzji administracyjnej ustala formę i wysokość zasiłku szkolnego, uwzględniając zapisy art. 90e ustawy o systemie oświaty.

5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

6. Zasiłek szkolny, przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez dostarczenie uczniom zakupionych rzeczy, na które zapotrzebowanie zostało zgłoszone lub jest wypłacany rodzicom (opiekunowi prawnemu) niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi, po przedstawieniu odpowiednio dokumentów potwierdzających poniesione wydatki takich jak: faktury, rachunki. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość udokumentowania wydatków paragonem (zakup do kwoty 50,00 zł.).

7. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacany jest przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej -czekiem do realizacji w kasie banku.

Osobno

Konsultacje w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice.

Wójt Gminy Marklowice informuje, iż w dniach od 13.08.2013r. do 27.08.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U 2003r. Nr 96, poz. 873 z póżń. zm.), działającymi na terenie Gminy Marklowice, dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marklowice.

Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać zgodnie z §2 i §3 uchwały Nr XL VII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji do 27 sierpnia 2013 roku.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »