| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/437/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ) w związku z art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ),

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala :

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Prezydent Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wskazać mieszkańców Piekar Śląskich, z którymi ma być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy ze względu na wyjątkowo trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną lub zdrowotną potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej.;

2) w § 3 po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

Stawka czynszu najmu za pomieszczenia tymczasowe odpowiada stawce czynszu najmu za lokale socjalne.

12. Umowy najmu pomieszczeń tymczasowych zawiera się na okres od jednego do sześciu miesięcy.;

3) w § 4 dokonuje się następujących zmian:

a) ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, chyba że zakwalifikowany został na podstawie § 4 ust. 6,,

b) skreśla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Prezydent Miasta może zaproponować najemcy zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy, o ile jest to konieczne dla prawidłowej realizacji gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy oraz w szczególne uzasadnionych przypadkach ze względu na stan zdrowia potwierdzony odpowiednimi dokumentami.;

4) w § 6 dokonuje się następujących zmian:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

osoby będące w trudnej sytuacji mieszkaniowej i posiadające niskie dochody, kwalifikujące się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, bądź dokonujące zamiany z Urzędem zgodnie z § 4 ust. 6,,

b) po ust. 1 pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

osoby kwalifikujące się do zawarcia umowy najmu ze względu na trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną lub zdrowotną zgodnie z § 1 ust. 5.;

5) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Z kaucji zwolnione są osoby:

1) wynajmujące lokal socjalny,

2) wynajmujące lokal mieszkalny wyremontowany we własnym zakresie i na własny koszt,

3) dokonujące aktualizacji umowy najmu,

4) dokonujące zamiany lokali mieszkalnych w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie,

5) dokonujące zmiany umowy najmu na podstawie § 3 ust. 8.;

6) w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego gdy średni miesięczny dochód z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75% najniższej emerytury,

2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego gdy średni miesięczny dochód z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% najniższej emerytury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »