| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/437/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ) w związku z art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm. ),

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala :

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Prezydent Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wskazać mieszkańców Piekar Śląskich, z którymi ma być zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy ze względu na wyjątkowo trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną lub zdrowotną potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej.;

2) w § 3 po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

Stawka czynszu najmu za pomieszczenia tymczasowe odpowiada stawce czynszu najmu za lokale socjalne.

12. Umowy najmu pomieszczeń tymczasowych zawiera się na okres od jednego do sześciu miesięcy.;

3) w § 4 dokonuje się następujących zmian:

a) ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, chyba że zakwalifikowany został na podstawie § 4 ust. 6,,

b) skreśla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Prezydent Miasta może zaproponować najemcy zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy, o ile jest to konieczne dla prawidłowej realizacji gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy oraz w szczególne uzasadnionych przypadkach ze względu na stan zdrowia potwierdzony odpowiednimi dokumentami.;

4) w § 6 dokonuje się następujących zmian:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

osoby będące w trudnej sytuacji mieszkaniowej i posiadające niskie dochody, kwalifikujące się do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, bądź dokonujące zamiany z Urzędem zgodnie z § 4 ust. 6,,

b) po ust. 1 pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

osoby kwalifikujące się do zawarcia umowy najmu ze względu na trudną sytuację mieszkaniową, rodzinną lub zdrowotną zgodnie z § 1 ust. 5.;

5) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Z kaucji zwolnione są osoby:

1) wynajmujące lokal socjalny,

2) wynajmujące lokal mieszkalny wyremontowany we własnym zakresie i na własny koszt,

3) dokonujące aktualizacji umowy najmu,

4) dokonujące zamiany lokali mieszkalnych w ramach zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie,

5) dokonujące zmiany umowy najmu na podstawie § 3 ust. 8.;

6) w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego gdy średni miesięczny dochód z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75% najniższej emerytury,

2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego gdy średni miesięczny dochód z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% najniższej emerytury.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »