| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr MZOIW 031.1.2013 Burmistrza Miasta Wojkowice; Wójta Gminy Psary

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie zasad wzajemnych rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Psary, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

W dniu 6   marca  2013 roku pomiędzy:   Miastem Wojkowice,   z siedzibą w   Wojkowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 290 a, którą reprezentuje: Pani Zofia Gajdzik                 -  Burmistrz Miasta Wojkowice  zwanym dalej   Miastem Wojkowice   a   Gminą Psary   , z   siedzibą : 42-512 Psary przy ulicy   Malinowickiej 4   , którą reprezentuje:  Tomasz Sadłoń  -  Wójt Gminy Psary                 zwaną dalej   Gminą Psary   zawarte zostało Porozumienie następującej treści: W   celu uregulowania zasad wzajemnych rozliczeń z   tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Psary, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14 a   ust. 7   z dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późń. zm.), tj.   Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ SMERFY ”   z siedzibą w   Wojkowicach (42-580) przy ul. Morcinka 3, Strony, na podstawie art. 90 ust. 2d i   2e ustawy o   systemie oświaty postanawiają, co następuje:  

§   1.   1.   Gmina Psary  zobowiązuje się do przekazywania Miastu Wojkowice dotacji w   wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Psary , uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Smerfy ” w   Wojkowicach.  

2.   Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Miasto Wojkowice na każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Punktu  Przedszkolnego „ SMERFY ” w   Wojkowicach wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy , w   wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Wojkowice, z   tym zastrzeżeniem , że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Wojkowice w   danym roku budżetowym.  

3.   Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Miasto Wojkowice   na każdego ucznia uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Smerfy ” w   Wojkowicach wynosi   - 279,04 zł   (słownie złotych : dwieściesiedemdziesiątdziewięć 04/100).  

4.   Kwota przewidziana w   roku 2013 na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywana przez Miasto Wojkowice  wynosi :   nie dotyczy.  

5.   Podstawą do ustalenia kwoty należnej dotacji dla Miasta Wojkowice będzie specyfikacja, której wzór stanowi załącznik nr 1   do niniejszego Porozumienia.  

6.   Gmina Psary zobowiązuje się do przekazania dotacji za miesiące styczeń i   luty  2013 roku w   terminie do dnia 31 marca bieżącego roku, a   za pozostałe miesiące danego roku         nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca , na rachunek bankowy Miasta Wojkowice:   07 1050 1227 1000 0008 0157 0219.  

7.   W przypadku opóźnienia w   zapłacie należności naliczone zostaną odsetki za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych .  

§   2.   Miasto   Wojkowice   zobowiązuje   się   do  niezwłocznego   powiadomienia   Gminy   Psary w   przypadku zaprzestania uczęszczania ucznia będącego mieszkańcem Gminy Psary do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SMERFY” w   Wojkowicach.  

§   3.   Miasto Wojkowice przekaże Gminie Psary   pisemną informację na temat planowanej ilości uczniów, którzy będą dotowani przez  Gminę Psary w   następnym roku budżetowym , na podstawie wniosku o   dotację złożonego przez organ prowadzący niepubliczny punkt przedszkolny, o   którym mowa powyżej.  

§   4.   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Porozumienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych   (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późń. zm.), ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późń. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.  

§   5.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony .  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013 roku  do dnia 31 grudnia 2013 roku .  

§   7.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.  

Miasto Wojkowice                                                                         Gmina Psary  

 

Burmistrz  


mgr inż.   Zofia   Gajdzik

Wójt  


Tomasz   Sadłoń

 


Załącznik do Porozumienia Nr MZOiW 031. 1 . 2013
Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 6 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »