| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/426/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 8 lit. a). oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 595), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U 2013 poz. 217)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala

§ 1. Zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXII/343/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/426/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

I. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Zakładzie – rozumie się przez to Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie;

2) Aktywów trwałych Zakładu – rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;

3) Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński;

4) Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Będzińskiego;

5) Zarządzie Powiatu  - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Będzińskiego.

II. Zbywanie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu:

a) winno być dokonywane zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki.

III. 1) Zbywanie:

a) nieruchomości wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu,

b) innego aktywu trwałego wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu.

2) Oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości oraz innego aktywu trwałego wymaga każdorazowo zgody:

a) Zarządu Powiatu w przypadku zawierania umów na okres do 3 lat,

b) Rady Powiatu - w przypadku zawierania umów na okres powyżej 3 lat.

3) Wniosek Dyrektora Zakładu o wyrażenie zgody, o której mowa w pkt III ppkt 1 i 2 winien zawierać:

a) nazwę i przeznaczenie proponowanych do zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz uzasadnienie celowości takiego działania,

b) wskazanie wartości proponowanych do zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie również ich powierzchni,

c) wskazanie okresu, na jaki planowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,

4) W przypadku zbycia aktywów trwałych do wniosku, o którym mowa w pkt III ppkt 3 dołącza się opinię Rady Społecznej w formie uchwały.

IV. 1) Zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych na okres dłuższy niż 3 lata następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem pkt IV ppkt 2.

2) W uzasadnionych przypadkach zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych, o których mowa w pkt IV ppkt 1, w trybie bezprzetargowym, z wyłączeniem nieruchomości wymaga każdorazowo zgody:

a) Zarządu Powiatu w przypadku zawierania umów na okres do 3 lat,

b) Rady Powiatu - w przypadku zawierania umów na okres powyżej 3 lat.

V. Dyrektor Zakładu przedkłada corocznie Zarządowi Powiatu sprawozdanie obejmujące wykaz zawartych umów, w przedmiocie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych i nieruchomości Zakładu, w terminie do końca lutego, roku, następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

VI. Umowę zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za wyjątkiem wypadków, gdy przepisy prawa wymagają innej formy.

VII. Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbywania, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych oraz warunków umów zawartych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Uzasadnienie

Dnia 29 sierpnia 2013 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu poprawy sytuacji ekonomicznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie na lata 2013-2016. W związku z powyższym celowym jest dostosowanie zasad gospodarowania mieniem Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, to jest zarówno w odniesieniu do wydzierżawiania środków trwałych jaki ich zbywania, wynajmowania, ustanawiania użytkowania oraz oddawania w użyczenie, do w/w programu, a w szczególności do kierunków i celów tam zawartych. Określenie zasad, o których mowa w projekcie, należy do Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roman Przasnyski

Główny analityk Gold Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »