| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/810/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. 2013, poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Bielska-Białej na temat części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem obywatelskim”.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/810/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej określane są jako „Budżet obywatelski”.

2. Budżet obywatelski wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

3. Konsultacje w ramach Budżetu obywatelskiego prowadzone są w oparciu o 30 jednostek pomocniczych Miasta Bielska-Białej (osiedli).

4. Dla każdego z osiedli, o ile to możliwe w siedzibie Rady Osiedla ustanawia się punkty konsultacyjne, których adresy i godziny funkcjonowania zostaną określone zarządzeniem Prezydenta Miasta.

5. W ramach Budżetu obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym (w ramach danego osiedla) lub o charakterze ponadlokalnym, w tym ogólnomiejskim.

6. Budżet obywatelski miasta Bielska-Białej obejmuje następujące etapy:

a) szeroka akcja edukacyjna, m.in. z wykorzystaniem plakatów oraz mediów,

b) zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów,

c) weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej i ostatecznie przez Zespół, o którym mowa w § 3 ust.5,

d) zapoznanie mieszkańców z propozycjami projektów,

e) głosowanie mieszkańców na projekty,

f) ogłoszenie projektów do realizacji w 2014 roku.

7. Szczegółowy harmonogram Budżetu obywatelskiego zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta.

8. Koszty akcji edukacyjnej nie pomniejszają kwoty, o której mowa w ust. 2.

Rozdział 2.
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

§ 2. 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Bielska-Białej. Propozycję projektu mogą również zgłaszać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów prawa, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego i organy osiedli.

2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Bielska-Białej, a w przypadku zgłaszania projektów przez osoby prawne i jednostki, o których mowa w ust.1 – zgodnie z zasadami reprezentowania na zewnątrz wynikającymi z przepisów prawa, rejestrów, ewidencji lub innych dokumentów o charakterze statutowym.

4. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu obywatelskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (stanowisko „Informacja”), w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz w punktach konsultacyjnych.

5. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na: stronie internetowej Budżetu obywatelskiego, stronie internetowej Miasta Bielska-Białej, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w punktach konsultacyjnych i w mediach.

6. Formularz składa się w terminie określonym przez Prezydenta Miasta, wynikającym ze szczegółowego harmonogramu Budżetu obywatelskiego:

a) listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”,

b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6 (stanowisko „Informacja”),

c) lub elektronicznie na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Rozdział 3.
Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

§ 3. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego.

2. Z powodów formalnych odrzucane są propozycje projektów nie spełniające wymogu wskazanego w § 2 ust. 1, 2, 3 oraz projekty złożone po terminie określonym w § 2 ust. 6 niniejszych zasad.

3. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania przez wydziały właściwe Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne.

4. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie szacunkowego kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.

5. Ostatecznej weryfikacji propozycji projektów dokona Zespół powołany przez Prezydenta Miasta, w skład którego wejdzie 3 Radnych Rady Miejskiej wskazanych przez Zespół Problemowy, 3 pracowników Urzędu Miejskiego oraz 3 osoby reprezentujące Rady Osiedli, wybrane przez Kolegium Rad Osiedli, w drodze głosowania.

6. Z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów sporządza się informację w sposób określony w Załączniku nr 2.

7. Informacja wraz z uzasadnieniem, o której mowa w § 3 ust. 6, zawierająca listę złożonych projektów, jest podawana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Budżetu obywatelskiego, BIP, Urzędu Miejskiego oraz w wyznaczonych punktach konsultacyjnych.

Rozdział 4.
Głosowanie mieszkańców na projekty

§ 4. 1. Głosowanie mieszkańców na projekty zarządza Prezydent Miasta. Lista projektów poddanych pod głosowanie zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkową wycenę kosztów dla danego projektu.

2. W głosowaniu udział biorą pełnoletni mieszkańcy.

3. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie przez nie mniej niż 5 dni kalendarzowych. W czasie godzin głosowania zabrania się prowadzenia w Urzędzie Miejskim i punktach konsultacyjnych agitacji na poszczególne projekty.

4. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

5. Wzór karty/formularza wymieniony w ust. 4 zostanie określony przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.

6. Głosowanie jest jawne. Na karcie/formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz oświadcza, iż w dniu głosowania jest osoba pełnoletnią, a dane które podał są zgodne z prawdą.

7. Wyniki oblicza i opracowuje komórka właściwa Urzędu Miejskiego, kierując się następującymi zasadami:

a) liczy liczbę oddanych głosów z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego,

b) za ważne uznaje głosy, które spełniają warunki wymienione w ust. 2 i 4 oraz zostały złożone na karcie/formularzu określonym przez Prezydenta Miasta, przy czym każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz bez względu na wybraną przez siebie formę głosowania (bezpośrednio, korespondencyjnie, elektronicznie), a w przypadku oddania głosu więcej niż raz wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne,

c) liczy liczbę punktów dla każdego z projektów,

d) na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,

e) na podstawie rankingu przyznaje się z sumy środków, o której mowa w § 1 ust. 2, środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków,

f) w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji,

g) w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.

8. Z głosowania sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania w tym:

a) liczbę oddanych głosów,

b) liczbę zdobytych punktów przez poszczególne projekty,

c) listę projektów wybranych do realizacji w roku 2014 wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.

Rozdział 5.
Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 5. 1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów do realizacji w 2014 r. Szczegółowa kwota na projekty zostanie określona zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji.

2. Listę wybranych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu obywatelskiego, stronie internetowej Miasta Bielska-Białej, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w punktach konsultacyjnych.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/810/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do załącznika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »