| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/810/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. 2013, poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Bielska-Białej na temat części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem obywatelskim”.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/810/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Bielska-Białej określane są jako „Budżet obywatelski”.

2. Budżet obywatelski wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

3. Konsultacje w ramach Budżetu obywatelskiego prowadzone są w oparciu o 30 jednostek pomocniczych Miasta Bielska-Białej (osiedli).

4. Dla każdego z osiedli, o ile to możliwe w siedzibie Rady Osiedla ustanawia się punkty konsultacyjne, których adresy i godziny funkcjonowania zostaną określone zarządzeniem Prezydenta Miasta.

5. W ramach Budżetu obywatelskiego mogą być proponowane projekty o charakterze lokalnym (w ramach danego osiedla) lub o charakterze ponadlokalnym, w tym ogólnomiejskim.

6. Budżet obywatelski miasta Bielska-Białej obejmuje następujące etapy:

a) szeroka akcja edukacyjna, m.in. z wykorzystaniem plakatów oraz mediów,

b) zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów,

c) weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej i ostatecznie przez Zespół, o którym mowa w § 3 ust.5,

d) zapoznanie mieszkańców z propozycjami projektów,

e) głosowanie mieszkańców na projekty,

f) ogłoszenie projektów do realizacji w 2014 roku.

7. Szczegółowy harmonogram Budżetu obywatelskiego zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta.

8. Koszty akcji edukacyjnej nie pomniejszają kwoty, o której mowa w ust. 2.

Rozdział 2.
Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów

§ 2. 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Bielska-Białej. Propozycję projektu mogą również zgłaszać osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów prawa, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego i organy osiedli.

2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Bielska-Białej, a w przypadku zgłaszania projektów przez osoby prawne i jednostki, o których mowa w ust.1 – zgodnie z zasadami reprezentowania na zewnątrz wynikającymi z przepisów prawa, rejestrów, ewidencji lub innych dokumentów o charakterze statutowym.

4. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Budżetu obywatelskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (stanowisko „Informacja”), w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości oraz w punktach konsultacyjnych.

5. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta poprzez umieszczenie informacji na: stronie internetowej Budżetu obywatelskiego, stronie internetowej Miasta Bielska-Białej, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w punktach konsultacyjnych i w mediach.

6. Formularz składa się w terminie określonym przez Prezydenta Miasta, wynikającym ze szczegółowego harmonogramu Budżetu obywatelskiego:

a) listownie na adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”,

b) osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Ratuszowy 6 (stanowisko „Informacja”),

c) lub elektronicznie na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Rozdział 3.
Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

§ 3. 1. Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez komórkę właściwą Urzędu Miejskiego.

2. Z powodów formalnych odrzucane są propozycje projektów nie spełniające wymogu wskazanego w § 2 ust. 1, 2, 3 oraz projekty złożone po terminie określonym w § 2 ust. 6 niniejszych zasad.

3. Formularze z propozycjami projektów podlegają procesowi opiniowania przez wydziały właściwe Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne.

4. Przez wydanie opinii rozumie się: sporządzenie szacunkowego kosztorysu dla projektu oraz uznanie projektu za możliwy do realizacji lub niemożliwy do realizacji wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi rekomendacjami alternatywnego rozwiązania dla projektu.

5. Ostatecznej weryfikacji propozycji projektów dokona Zespół powołany przez Prezydenta Miasta, w skład którego wejdzie 3 Radnych Rady Miejskiej wskazanych przez Zespół Problemowy, 3 pracowników Urzędu Miejskiego oraz 3 osoby reprezentujące Rady Osiedli, wybrane przez Kolegium Rad Osiedli, w drodze głosowania.

6. Z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów sporządza się informację w sposób określony w Załączniku nr 2.

7. Informacja wraz z uzasadnieniem, o której mowa w § 3 ust. 6, zawierająca listę złożonych projektów, jest podawana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Budżetu obywatelskiego, BIP, Urzędu Miejskiego oraz w wyznaczonych punktach konsultacyjnych.

Rozdział 4.
Głosowanie mieszkańców na projekty

§ 4. 1. Głosowanie mieszkańców na projekty zarządza Prezydent Miasta. Lista projektów poddanych pod głosowanie zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę projektu i szacunkową wycenę kosztów dla danego projektu.

2. W głosowaniu udział biorą pełnoletni mieszkańcy.

3. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie przez nie mniej niż 5 dni kalendarzowych. W czasie godzin głosowania zabrania się prowadzenia w Urzędzie Miejskim i punktach konsultacyjnych agitacji na poszczególne projekty.

4. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

5. Wzór karty/formularza wymieniony w ust. 4 zostanie określony przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.

6. Głosowanie jest jawne. Na karcie/formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz oświadcza, iż w dniu głosowania jest osoba pełnoletnią, a dane które podał są zgodne z prawdą.

7. Wyniki oblicza i opracowuje komórka właściwa Urzędu Miejskiego, kierując się następującymi zasadami:

a) liczy liczbę oddanych głosów z uwzględnieniem głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego,

b) za ważne uznaje głosy, które spełniają warunki wymienione w ust. 2 i 4 oraz zostały złożone na karcie/formularzu określonym przez Prezydenta Miasta, przy czym każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz bez względu na wybraną przez siebie formę głosowania (bezpośrednio, korespondencyjnie, elektronicznie), a w przypadku oddania głosu więcej niż raz wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne,

c) liczy liczbę punktów dla każdego z projektów,

d) na podstawie przyznanych punktów tworzy się ranking projektów,

e) na podstawie rankingu przyznaje się z sumy środków, o której mowa w § 1 ust. 2, środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków,

f) w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście, zarekomendowany do realizacji uznaje się kolejny, który jest do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji,

g) w przypadku projektów, które otrzymały tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów wybiera się ten z większą kwotą.

8. Z głosowania sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania w tym:

a) liczbę oddanych głosów,

b) liczbę zdobytych punktów przez poszczególne projekty,

c) listę projektów wybranych do realizacji w roku 2014 wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.

Rozdział 5.
Ogłoszenie projektów do realizacji

§ 5. 1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów do realizacji w 2014 r. Szczegółowa kwota na projekty zostanie określona zarządzeniem Prezydenta Miasta. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji.

2. Listę wybranych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Budżetu obywatelskiego, stronie internetowej Miasta Bielska-Białej, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w punktach konsultacyjnych.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/810/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do załącznika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »