| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXX.65.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzyżanowice pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 400A ust.1 pkt 8 i art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXIX.45.2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. Zatwierdza się "Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą Krzyżanowice a Wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami umowy.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązani do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

3. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot działający w sektorze produkcji rolnej udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE. L 337 z 21.12.2007)

4. Podmioty działające w sektorze rolnictwa ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązane do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, tj.

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXX.65.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

"Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Krzyżanowice ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska"

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie Gminy Krzyżanowice.

§ 2. 1. Dotacja obejmuje zwrot części kosztów demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest poniesionych w trakcie wymiany pokryć dachowych z budynków mieszkalnych lub gospodarczych na terenie Gminy Krzyżanowice przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, które te koszty poniosły.

2. Dotacja przysługuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości będącym osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, mającym tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Krzyżanowice a także wspólnotom mieszkaniowym.

3. W przypadku innego tytułu prawnego niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.

4. Dotacja stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L.06.379.5) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

5. Podmiotubiegający się o pomoc de minimiszobowiązany jest do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. W sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

6. Podmiot działający w sektorze rolnictwa ubiegający się o pomoc de minimiszobowiązany jest do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, tj.

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810)

7. Pomoc, o której mowa w ust. 4 będzie udzielanado 31.12.2013rzgodnie z terminem obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

7. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis może ją uzyskać, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu danego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty 200.000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego kwoty 100.000 euro.

8. Podmiot sektora produkcji rolnej może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty 7.500 euro.

9. Dotacja przekazywana będzie w formie jednorazowego zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.

§ 3. 1. Dotacja finansowana jest ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska oraz innych pozyskanych środków zewnętrznych, stosownie do możliwości wynikających z aktualnego stanu środków na koncie z przeznaczeniem na przedmiotowe zadanie.

2. Rada Gminy Krzyżanowice co roku w uchwale budżetowej określa wysokość środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska przeznaczonych na dotacje do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Krzyżanowice.

3. Wysokość dotacji stanowi30%kosztów realizacji zadania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest.

4. Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych ani kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

5. Dotacja przyznawana jest w kolejności składania prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

6. W przypadku wyczerpania funduszy przewidzianych na dany rok, wypłata dotacji nastąpi w roku następnym przy zachowaniu kolejności zgłoszeń, zgodnie z zasadami określonymi w dniu złożenia wniosku, bez prawa żądania odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

7. Wypłata przyznanej dotacji będzie przekazana na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe lub dokonywana w kasie Urzędu Gminy Krzyżanowice.

§ 4. 1. Osoba ubiegająca się o dotację składa wniosek wraz z załącznikami przed rozpoczęciem prac obejmujących wykonanie zadania. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.

2. Kompletnewnioskinależy składać w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, pokój nr 3-4 w terminiedo 31 październikaz zastrzeżeniem, żezakończenie wykonania prac nie może przekroczyćterminu15 listopadaroku, w którym wniosek został złożony.

§ 5. Do wniosku należy dołączyć:

1) Kserokopię aktualnego aktu własności nieruchomości/ wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech miesięcy lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

2) Wnioskodawca, który nie jest właścicielem załącza do wniosku pisemną zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót związanych z demontażem i utylizacją azbestu,

3) w przypadku budynków mieszkalnych będących przedmiotem współwłasności bez wydzielonej odrębnej własności lokali - zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z demontażem i utylizacją azbestu, oraz upoważnienie dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli,

4) kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez właściwego starostę,

5) kserokopię umowy podpisanej przez Wnioskodawcę z firmą posiadającą stosowne zezwolenia na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.

§ 6. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów określonych w § 2 ust. 5 lub 6.

§ 7. 1. Podstawą otrzymania dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych a przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska jest umowa pomiędzy Gminą Krzyżanowice a Dotacjobiorcą zawarta po dokonaniu pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej wniosku przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.

2. Umowa, o której mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W ciągu 30 dni po zakończeniu zadania, określonym w umowie, o której mowa w §7 Dotacjobiorca składa w Urzędzie Gminy Krzyżanowice (pokój nr 3-4) następujące dokumenty:

1) imienną fakturę za wykonanie przedmiotowego zadania,

2) kserokopię karty przykazania odpadów,

3) protokół odbioru końcowego i zakończenia robót.

§ 9. Wypłata dotacji nastąpi w terminie do 20 dni po przedłożeniu rozliczenia, o którym mowa w § 8 na konto Dotowanego lub w kasie urzędu Gminy Krzyżanowice, w przypadku, gdy Dotowany nie posiada konta bankowego.

§ 10. W ramach środków, którymi dysponuje i do wysokości określonej w niniejszym Regulaminie Wójt

Gminy ma prawo w uzasadnionych przypadkach do odstępstwa od jego wymogów.

§ 11. Osoby, którym zabezpieczono środki na realizację zadania, a które z własnej winy nie wywiązały się

z jego wykonania, nie mogą ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych dwóch lat.

§ 12. W celu potwierdzenia zgodności informacji ujętych we wniosku Gmina Krzyżanowice może

przeprowadzić kontrolę nieruchomości, na której planuje się usuwać wyroby zawierające azbest.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXX.65.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WNIOSEK
o przyznanie dotacji obejmującej częściowe pokrycie kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Nazwisko i imię / nazwa podmiotu

............................................................................................................................................................

Adres

zamieszkania/adres siedziby

............................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Adres realizacji zadania

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Telefon.kontaktowy....................................................................

Nr konta bankowego:……………………………………………………………………….......................

Proszę o przyznanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów utylizacji odpadów

zawierających azbest - *proszępodać rodzaj (pokrycie dachowe, elewacja inne?)

................................................................................................................................................

Inwestycja dotyczy:

(….) budynku mieszkalnego,

(….) lokalu użytkowego,

(….) budynku gospodarczego,

(.....) innego (jakiego?).................................................

* właściwe zaznaczyć

Termin realizacji zadania: od ............................ do ..........................

Przewidywany koszt zadania: .............................

Do wniosku dołączam:

(......) kserokopię aktualnego aktu własności nieruchomości/ wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech miesięcy lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

(......) pisemną zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót związanych z demontażem i utylizacją azbestu ze względu na to, że nie jestem właścicielem nieruchomości,

(......)zgodę pozostałych współwłaścicielina wykonanie prac związanych z demontażem i utylizacją azbestu,oraz upoważnieniedo występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, ze względu na fakt, że jestem współwłaścicielem nieruchomości,

kserokopię potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

kserokopię umowy podpisanej z firmą posiadającą stosowne zezwolenia na demontaż i utylizację wyrobów zawierajacych azbest.

(.....) dokumenty wymagane z związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

......................……………… , ..............................................., ......................

(podpis Wnioskodawcy) (miejscowość) (data)

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Oświadczam, że zapoznałem się z "Regulaminem przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska"

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Krzyżanowice.

......................……………… , ..............................................., ......................

(podpis Wnioskodawcy) (miejscowość) (data


Uzasadnienie

Gmina Krzyżanowice pragnie kontynuować rozpoczęte w latach ubiegłych zadania z zakresu ochrony środowiska związane z udzielaniem dotacji podmiotom, które podejmą się proekologicznych inwestycji demontażu i utylizacji odpadów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie gminy Krzyżanowice, do których posiadają tytuł prawny. Zadanie to ujęte jest w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanowice" przyjętym Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXIX.45.2013 z dnia 19 czerwca 2013r. "Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji do demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Krzyżanowice ze środków budżetu gminy pochodzącymi z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska" przyjmowany niniejszą uchwałą został zgłoszony zgodnie z art. art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, nr 59, poz. 404 z późn. zm.) Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »