| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260).

§ 1.

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik, zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4)zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2.

Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz pasów dzielących - 0,50 zł

2)jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 1,00 zł

3)jezdni do 50% szerokości - 2,00 zł

4)jezdni pow. 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 4,00 zł

§ 3.

1)Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 z wyłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

a) w obszarze pasa drogowego, w jezdni, chodniku, poboczu, placu, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym i pieszo-jezdnym oraz pasach dzielących - 50,00 zł

b) na drogowym obiekcie inżynierskim - 50,00 zł

2)Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4.

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia :

1)w obszarze pasa drogowego

a) w chodniku, poboczu, placu, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym i pieszo-jezdnym oraz pasach dzielących - 0,10 zł

b) w jezdni - 0,10 zł

2)na drogowym obiekcie inżynierskim - 0,10 zł

§ 5.

Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1)pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (kioski, urządzenia telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe, itp) - 0,60 zł

2)reklamy

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 0,40 zł

b) na słupach energetycznych i teletechnicznych - 0,60 zł

c) wolnostojące - 1,20 zł

d) inne niż wymienione w pkt 2 a – c (banery, „potykacze”) - 1,50 zł

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XXXVI/371/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rudnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Uchwała nr XXXVI/371/06 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg nie zawierała wszystkich stawek wymaganych art. 40 ustawą o drogach publicznych. Określenia nowych stawek pobieranych przez Gminę Rudnik za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynika z dostosowania tych stawek do już obowiązujących w ościennych gminach i powiecie raciborskim, co spowoduje ich urealnienie. Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »