| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/286/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tj.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 tj.),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/314/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 października 2009r. ze zmianami, § 5 otrzymuje brzmienie:

Zadania ośrodka obejmują w szczególności:

1) opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10) przyznawanie zasiłków celowych w formie bilety kredytowanego;

11) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

13) pracę socjalną;

14) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

15) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

16) dożywianie dzieci;

17) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

18) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

19) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

20) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

22) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

23) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi;

24) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

25) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

26) tworzenie i realizacja projektów mających na celu realizację celów określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2011-2017;

27) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

28) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

29) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

30) prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

31) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

32) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

33) koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów;

34) organizowanie opieki i terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ubogich;

35) ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego dla rodzin z problemami wychowawczymi;

36) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

37) udzielanie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

38) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych;

39) obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zebrzydowicach..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »