| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/286/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tj.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 tj.),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/314/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 października 2009r. ze zmianami, § 5 otrzymuje brzmienie:

Zadania ośrodka obejmują w szczególności:

1) opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

10) przyznawanie zasiłków celowych w formie bilety kredytowanego;

11) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

12) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

13) pracę socjalną;

14) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;

15) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

16) dożywianie dzieci;

17) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

18) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

19) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

20) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

22) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

23) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi;

24) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

25) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

26) tworzenie i realizacja projektów mających na celu realizację celów określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2011-2017;

27) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

28) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

29) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

30) prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

31) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

32) przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

33) koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów;

34) organizowanie opieki i terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ubogich;

35) ustanawianie rodzin wspierających oraz zawieranie i rozwiązywanie umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego dla rodzin z problemami wychowawczymi;

36) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

37) udzielanie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych;

38) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych;

39) obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zebrzydowicach..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »