| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2005 r. Nr 4, poz. 73) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIII/587/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni

Uchwała Nr XXXVI/1132/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z 16 listopada 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności, zmienionej uchwałą Nr LI/1666/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 grudnia 2005 r.,

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Przyjąć szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni, stanowiące załącznik Nr 1[1]) i Nr 2[2]) do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[3])

§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/596/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 lipca 2001 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1132/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 listopada 2004 r.

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby bez wyżywienia w Domu dla Bezdomnych stanowią wydatki poniesione na działalność tej placówki w roku poprzednim bez wydatków inwestycyjnych, podzielone przez liczbę miejsc i przez dwanaście, pomniejszone o planowane wydatki na zakup żywności.

§ 2. Średni miesięczny koszt wyżywienia w Domu dla Bezdomnych stanowią wydatki poniesione na zakup żywności w roku poprzednim podzielone przez planowaną liczbę posiłków w roku kalendarzowym, razy trzydzieści dni.

§ 3. Średni miesięczny pełny koszt utrzymania w Domu dla Bezdomnych stanowią wydatki łączne, określone w § 1 i § 2 niniejszych zasad.

§ 4. Opłatę za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych ustala pracownik socjalny w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, uwzględniając przyznany zakres usług, w zależności od posiadanego dochodu świadczeniobiorcy i w odniesieniu do średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu dla Bezdomnych.

§ 5. 1. Nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli, z uwzględnieniem § 4:

Dochód osoby/rodziny
wyrażony jako procent kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty na osobę/rodzinę
wyrażona procentowo
w odniesieniu do średniego
miesięcznego kosztu
przyznanego świadczenia


powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160%

do 40%
do 60%
do 80%
do 100%

3. Opłata za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych może zostać podwyższona do pełnego, średniego miesięcznego kosztu utrzymania, w przypadku niedostarczenia przez świadczeniobiorcę pracownikowi socjalnego dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, odmowy przyjęcia propozycji pomocy w formie schronienia w lokalu przejściowym lub innym miejscu oraz odmowy zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wskazanego przez gminę lub do którego świadczeniobiorca nabył prawo na podstawie wyroku sądu.

4. W przypadku świadczeniobiorców nie będących mieszkańcami Bielska-Białej, gmina właściwa ze względu na ich ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały zobowiązana jest do zwrotu wydatków związanych z przyznaniem świadczeniobiorcy schronienia i wyżywienia w wysokości 100% kosztów utrzymania lub w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Domu dla Bezdomnych a opłatą jaką winien uiścić świadczeniobiorca. Refundacja wydatków następuje na podstawie noty obciążeniowej lub rachunku wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 6. Wysokość opłat, termin i miejsce dokonywania wpłat z tytułu pobytu i wyżywienia w Domu dla Bezdomnych określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.

§ 7. Świadczeniobiorcy przebywający oraz opuszczający Dom dla Bezdomnych w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu i obowiązującej opłaty.

§ 8. [4]) Opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych wnosi się gotówką do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11 lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 9. Świadczeniobiorcy zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych mogą być zwolnieni na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności, w szczególności zdarzenia losowe oraz w sytuacji gdy żądanie opłaty z tytułu pobytu i wyżywienia w Domu dla Bezdomnych stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 10. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szczegółowo określa w niej wysokość opłat, z których świadczeniobiorca został zwolniony, a w przypadku zwolnienia w części z opłat określa wysokość pozostałej należności oraz termin i miejsce dokonywania wpłat.

§ 11. Uregulowane należności za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych przekazywane są do Gminy za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1132/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 listopada 2004 r.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni

§ 1. Średni miesięczny koszt jednego miejsca w Noclegowni stanowi kwota rocznych wydatków poniesionych na działalność tej placówki w roku poprzednim bez wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę miejsc i przez dwanaście.

§ 2. Opłatę za pobyt w Noclegowni ustala pracownik socjalny w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą w zależności od posiadanego dochodu świadczeniobiorcy i w odniesieniu do średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w Noclegowni.

§ 3. 1. Nie ponoszą opłaty za pobyt w Noclegowni świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli, z uwzględnieniem § 2:

Dochód osoby
wyrażony jako procent kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty
wyrażona procentowo
w odniesieniu do średniego
miesięcznego kosztu
przyznanego świadczenia


powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160%

do 40%
do 60%
do 80%
do 100%

3. Opłata za pobyt w Noclegowni może zostać podwyższona do pełnego, średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca noclegowego w przypadku niedostarczenia przez świadczeniobiorcę pracownikowi socjalnemu dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w wyznaczonym terminie, odmowy przyjęcia propozycji pomocy w formie schronienia w mieszkaniu przejściowym lub innym miejscu oraz odmowy zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wskazanego przez gminę lub do którego świadczeniobiorca nabył prawo na podstawie wyroku sądu.

4. W przypadku świadczeniobiorców nie będących mieszkańcami Bielska-Białej, gmina właściwa ze względu na ich ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały zobowiązana jest do zwrotu wydatków związanych z przyznaniem świadczeniobiorcy schronienia w Noclegowni w wysokości 100% kosztów utrzymania lub w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Noclegowni a opłatą jaką winien uiścić świadczeniobiorca. Refundacja wydatków następuje na podstawie noty obciążeniowej lub rachunku wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 4. Wysokość opłat, termin i miejsce dokonywania wpłat z tytułu pobytu w Noclegowni określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.

§ 5. Świadczeniobiorcy przybywający oraz opuszczający Noclegownię w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu i obowiązującej opłaty.

§ 6. [5]) Opłaty za pobyt w Noclegowni wnosi się gotówką do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11 lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 7. Świadczeniobiorcy wnoszący opłatę za pobyt w Noclegowni mogą być zwolnieni na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności, w szczególności zdarzenia losowe oraz w sytuacji gdy żądanie opłaty z tytułu pobytu w Noclegowni stanowiłoby dla zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 8. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szczegółowo określa w niej wysokość opłat, z których świadczeniobiorca został zwolniony, a w przypadku zwolnienia w części z opłat określa wysokość pozostałej należności oraz termin i miejsce dokonywania wpłat.

§ 9. Uregulowane należności za pobyt w Noclegowni przekazywane są do Gminy za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


[1]) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniony został przez § 1 uchwały Nr XXIII/587/2012 z dnia 22 października 2012r.

[2]) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniony został przez § 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 4, poz.73.

[4]) W brzemieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIII/587/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 5648), która weszła w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

[5]) W brzemieniu ustalonym przez § 2 uchwały Nr XXIII/587/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 5648), która weszła w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »