| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2005 r. Nr 4, poz. 73) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXIII/587/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni

Uchwała Nr XXXVI/1132/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z 16 listopada 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania bezdomności, zmienionej uchwałą Nr LI/1666/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 6 grudnia 2005 r.,

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Przyjąć szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni, stanowiące załącznik Nr 1[1]) i Nr 2[2]) do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.[3])

§ 4. Traci moc uchwała nr XLV/596/2001 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 3 lipca 2001 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1132/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 listopada 2004 r.

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby bez wyżywienia w Domu dla Bezdomnych stanowią wydatki poniesione na działalność tej placówki w roku poprzednim bez wydatków inwestycyjnych, podzielone przez liczbę miejsc i przez dwanaście, pomniejszone o planowane wydatki na zakup żywności.

§ 2. Średni miesięczny koszt wyżywienia w Domu dla Bezdomnych stanowią wydatki poniesione na zakup żywności w roku poprzednim podzielone przez planowaną liczbę posiłków w roku kalendarzowym, razy trzydzieści dni.

§ 3. Średni miesięczny pełny koszt utrzymania w Domu dla Bezdomnych stanowią wydatki łączne, określone w § 1 i § 2 niniejszych zasad.

§ 4. Opłatę za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych ustala pracownik socjalny w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, uwzględniając przyznany zakres usług, w zależności od posiadanego dochodu świadczeniobiorcy i w odniesieniu do średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu dla Bezdomnych.

§ 5. 1. Nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli, z uwzględnieniem § 4:

Dochód osoby/rodziny
wyrażony jako procent kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty na osobę/rodzinę
wyrażona procentowo
w odniesieniu do średniego
miesięcznego kosztu
przyznanego świadczenia


powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160%

do 40%
do 60%
do 80%
do 100%

3. Opłata za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych może zostać podwyższona do pełnego, średniego miesięcznego kosztu utrzymania, w przypadku niedostarczenia przez świadczeniobiorcę pracownikowi socjalnego dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, odmowy przyjęcia propozycji pomocy w formie schronienia w lokalu przejściowym lub innym miejscu oraz odmowy zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wskazanego przez gminę lub do którego świadczeniobiorca nabył prawo na podstawie wyroku sądu.

4. W przypadku świadczeniobiorców nie będących mieszkańcami Bielska-Białej, gmina właściwa ze względu na ich ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały zobowiązana jest do zwrotu wydatków związanych z przyznaniem świadczeniobiorcy schronienia i wyżywienia w wysokości 100% kosztów utrzymania lub w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Domu dla Bezdomnych a opłatą jaką winien uiścić świadczeniobiorca. Refundacja wydatków następuje na podstawie noty obciążeniowej lub rachunku wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 6. Wysokość opłat, termin i miejsce dokonywania wpłat z tytułu pobytu i wyżywienia w Domu dla Bezdomnych określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.

§ 7. Świadczeniobiorcy przebywający oraz opuszczający Dom dla Bezdomnych w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu i obowiązującej opłaty.

§ 8. [4]) Opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych wnosi się gotówką do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11 lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 9. Świadczeniobiorcy zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych mogą być zwolnieni na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności, w szczególności zdarzenia losowe oraz w sytuacji gdy żądanie opłaty z tytułu pobytu i wyżywienia w Domu dla Bezdomnych stanowiłoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 10. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szczegółowo określa w niej wysokość opłat, z których świadczeniobiorca został zwolniony, a w przypadku zwolnienia w części z opłat określa wysokość pozostałej należności oraz termin i miejsce dokonywania wpłat.

§ 11. Uregulowane należności za pobyt i wyżywienie w Domu dla Bezdomnych przekazywane są do Gminy za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1132/2004
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 16 listopada 2004 r.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni

§ 1. Średni miesięczny koszt jednego miejsca w Noclegowni stanowi kwota rocznych wydatków poniesionych na działalność tej placówki w roku poprzednim bez wydatków inwestycyjnych, podzielona przez liczbę miejsc i przez dwanaście.

§ 2. Opłatę za pobyt w Noclegowni ustala pracownik socjalny w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą w zależności od posiadanego dochodu świadczeniobiorcy i w odniesieniu do średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w Noclegowni.

§ 3. 1. Nie ponoszą opłaty za pobyt w Noclegowni świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli, z uwzględnieniem § 2:

Dochód osoby
wyrażony jako procent kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty
wyrażona procentowo
w odniesieniu do średniego
miesięcznego kosztu
przyznanego świadczenia


powyżej 100% do 120%
powyżej 120% do 140%
powyżej 140% do 160%
powyżej 160%

do 40%
do 60%
do 80%
do 100%

3. Opłata za pobyt w Noclegowni może zostać podwyższona do pełnego, średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca noclegowego w przypadku niedostarczenia przez świadczeniobiorcę pracownikowi socjalnemu dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w wyznaczonym terminie, odmowy przyjęcia propozycji pomocy w formie schronienia w mieszkaniu przejściowym lub innym miejscu oraz odmowy zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wskazanego przez gminę lub do którego świadczeniobiorca nabył prawo na podstawie wyroku sądu.

4. W przypadku świadczeniobiorców nie będących mieszkańcami Bielska-Białej, gmina właściwa ze względu na ich ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały zobowiązana jest do zwrotu wydatków związanych z przyznaniem świadczeniobiorcy schronienia w Noclegowni w wysokości 100% kosztów utrzymania lub w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Noclegowni a opłatą jaką winien uiścić świadczeniobiorca. Refundacja wydatków następuje na podstawie noty obciążeniowej lub rachunku wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 4. Wysokość opłat, termin i miejsce dokonywania wpłat z tytułu pobytu w Noclegowni określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.

§ 5. Świadczeniobiorcy przybywający oraz opuszczający Noclegownię w trakcie miesiąca kalendarzowego ponoszą opłatę proporcjonalnie do ilości dni pobytu i obowiązującej opłaty.

§ 6. [5]) Opłaty za pobyt w Noclegowni wnosi się gotówką do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11 lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

§ 7. Świadczeniobiorcy wnoszący opłatę za pobyt w Noclegowni mogą być zwolnieni na ich wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie z tej opłaty, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności, w szczególności zdarzenia losowe oraz w sytuacji gdy żądanie opłaty z tytułu pobytu w Noclegowni stanowiłoby dla zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

§ 8. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szczegółowo określa w niej wysokość opłat, z których świadczeniobiorca został zwolniony, a w przypadku zwolnienia w części z opłat określa wysokość pozostałej należności oraz termin i miejsce dokonywania wpłat.

§ 9. Uregulowane należności za pobyt w Noclegowni przekazywane są do Gminy za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


[1]) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniony został przez § 1 uchwały Nr XXIII/587/2012 z dnia 22 października 2012r.

[2]) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniony został przez § 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 4, poz.73.

[4]) W brzemieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXIII/587/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 5648), która weszła w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

[5]) W brzemieniu ustalonym przez § 2 uchwały Nr XXIII/587/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1132/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia tj. Domu dla Bezdomnych i Noclegowni (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 5648), która weszła w życie z dniem 27 grudnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »