| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2013r.

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 41/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24.02.2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 41/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24.02.2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowejz budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80, poz. 1448, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 260/XXIV/12 Rady Miasta Żory z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 3842) stanowiący załącznik do niniejszego Obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr 41/V/11 Rady Miasta Żory z dnia 24.02.2011r. nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały nr 260/XXIV/12 z dnia 30.08.2012r. Rady Miasta Żory w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żory Nr 41/V/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, które stanowią:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.,

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Żory
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 41/V/11
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 24.02.2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na zadania związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie: art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zm.)

RADA MIASTA
uchwala :

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

2. Udziela się dotacji dla:

a) osób fizycznych w szczególności w zakresie:

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych,

- usuwania z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest,

b) innych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności wspólnot mieszkaniowych oraz osób prawnych, a także jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.

1. Dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska udziela się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w § 1 pkt 2.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Prezydentowi Miasta.

3. Wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację, z zastrzeżeniem pkt 4, winien zawierać w szczególności:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów realizacji zadania,

d) kwotę wnioskowanej dotacji,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.

4. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wskazanych w § 1 pkt 2 ppkt a wraz z określeniemich zawartości Prezydent Miasta ogłasza na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w inny przyjęty zwyczajowo sposób. Ogłaszając nabór Prezydent Miasta może określić w szczególności terminy przyjmowania wniosków na realizację określonych zadań, rodzaj i sposób wykonania zadania przewidzianego do dofinansowania.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

6. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

7. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określone w § 3.

8. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem a wnioskodawcą, a w szczególnych przypadkach również z wykonawcą przedmiotowego zadania.

10. Umowa określa w szczególności:

a) zakres rzeczowy zadania,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

c) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania i rozliczenia,

d) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,

e) tryb kontroli wykonania zadania.

11. Prezydent Miasta Żory zawiadamia wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy drogą pocztową lub elektroniczną.

12. Niepodpisanie umowy w terminie 14 dni od zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje nieprzyznaniem dotacji.

13. Podmiot, który otrzymał dotację celową zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

14. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,

b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania

Do finansowania lub dofinansowania zostaną zakwalifikowane inwestycje spełniające kryteria:

1. Realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalneji przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego.

2. Możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku.

3. Spełnienie określonych w przepisach prawa wymagań realizacji zadania.

4. Możliwość realizacji zadania w ciągu danego roku budżetowego.

5. W przypadku realizacji zadań przez osoby fizyczne w zakresie wskazanym w § 1 pkt 2 ppkt a, spełnienie założeń określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 pkt. 4.

6. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) w przypadku oczyszczalni przydomowych z systemem drenażu rozsączającego możliwość realizacji zadania w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych,

b) zadanie realizowane będzie poza obszarem objętym programem budowy kanalizacji sanitarnej,

c) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 50 % wartości zadania, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł,

d) wnioskodawca nie korzystał wcześniej z dofinansowania ze środków Gminnego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żorach do budowy oczyszczalni przydomowej na terenie tej samej posesji.

7. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na modernizacji systemów grzewczych i montażu instalacji solarnych, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) spełnienie założeń Programu ograniczenia niskiej emisji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Żory oraz Regulaminu udziału w Programie,

b) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł.

8. W przypadku realizacji przez osobę fizyczną zadania polegającego na usuwaniu z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-5, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) zapewnienie sposobu postępowania z wytworzonym odpadem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,

b) miejsce realizacji zadania tj. obiekt budowlany znajduje się w bazie danych Urzędu Miasta Żory o zinwentaryzowanych obiektach z zabudowanymi materiałami zawierającymi azbest,

c) wnioskodawca zapewni realizację inwestycji przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2.000,00zł.

9. W przypadku realizacji zadań przez podmioty wskazane w § 1 pkt 2 ppkt b, oprócz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania określonych w pkt 1-3, dodatkowo winny zostać spełnione kryteria:

a) ewentualna wysokość dotacji nie przekroczy możliwości finansowych Gminy,

b) poprawności przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.

§ 4. Sposób rozliczania dotacji

1. Podmiot, z którym zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie winno zawierać sprawozdanie z realizacji zadania oraz kserokopie fakturi rachunków dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych w postanowieniach umowy oraz po przeprowadzeniu oględzin realizacji zadania przez pracowników wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.

3. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego.

4. Dotacja celowa udzielona z budżetu Miasta:

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

c) niewykorzystana w całości lub części,

podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »