| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 364/XXXII/05 Rady Miasta Żory z dnia 24.03.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 1172z późn. zm. ) ogłasza się tekst jednolity Uchwały
Nr 364/XXXII/05 Rady Miasta Żoryz dnia 24.03.2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 61 poz. 1587,
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 261/XXIV/12 Rady Miasta Żory z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XXXII/05 Rady Miasta Żory (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 poz. 3947),

2) uchwałą Nr 376/XXXVI/13 Rady Miasta Żory z dnia 27.06.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XXXII/05 Rady Miasta Żory ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 poz. 4628 ).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 364/XXXII/05 Rady Miasta Żory z dnia 24.03.2005 r. nie obejmuje:

1) § 2. i § 3 uchwały Nr 261/XXIV/12 z dnia 30.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 364/XXXII/05 (Dz. Urz. z 2012r. poz. 3947), który stanowi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;

2) § 2. i § 3 uchwały Nr 376/XXXVI/13 z dnia 27.06.2013r.(Dz. Urz. Z 2013r poz. 4628), który stanowi:

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Żory
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 364/XXXII/05
RADY MIASTA ŻORY z dnia 24.03.2005r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

RADA MIASTA
uchwala:

§ 1. Przyjąć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Żory, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 364/XXXII/05
Rady Miasta Żory
z dnia 24 marca 2005 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Żory
tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego;

2) formy udzielania stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów;

3) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

4) tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r, Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);

4) szkole - należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek,
o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

5) uczniu - należy rozumieć przez ucznia, słuchacza i wychowanka, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

6) kryterium dochodowym – należy rozumieć przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

7) kwocie zasiłku rodzinnego – należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

II. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do Prezydenta Miasta Żory
i składa w Urzędzie Miasta Żory.

2. Stypendium szkolne przyznaje Prezydent Miasta Żory, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Prezydent Miasta Żory przyznaje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej,
w wysokości i na okres wskazany w decyzji.

4. W przypadku wszczęcia postępowania o przyznanie stypendium szkolnego z urzędu, Prezydent Miasta Żory zawiadamia o tym fakcie rodziców opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, wzywając ich do przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 90n ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.

§ 3. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,
po przedłożeniu przez rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia odpowiedniego dokumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych przez rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia wydatków, w przypadku o którym mowa w ust. 1,
po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych. Refundacja następuje poprzez zapłatę czekiem gotówkowym lub przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

3. Stypendium szkolne przyznane w formach określonych w § 4 ust. 1 pkt 2-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych. Refundacja następuje poprzez zapłatę czekiem gotówkowym lub przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dopuszcza się możliwość dokonania zakupu pomocy rzeczowej, o której mowa w § 4
ust. 1 pkt 2, bezpośrednio przez szkołę do której uczęszcza uczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu tego zakupu z rodzicami, opiekunami prawnymi albo pełnoletnim uczniem. Refundacja następuje poprzez przelew na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup.

5. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 ust. 1 pkt 4 wypłacane jest poprzez zapłatę czekiem gotówkowym lub przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

6. Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie, przy czym jeżeli suma kwot wynikających
z dokumentów finansowych w danym miesiącu jest większa niż miesięczna wysokość przyznanego stypendium, refundacja może nastąpić w kolejnych miesiącach, nie później jednak niż do zakończenia okresu na jaki przyznano stypendium.

III. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych, prowadzonych podczas tzw. ,,zielonych szkół” oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez osoby,
o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, wyżywienie w stołówce szkoły lub internatu;

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach dopuszczonych w art. 90d ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.

2. O wyborze formy udzielonego stypendium decyduje Prezydent Miasta Żory, biorąc
pod uwagę treść wniosku, miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, sytuację rodzinną ucznia oraz celowość stypendium.

IV. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie ucznia oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

1) 95,00 zł miesięcznie, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 342,00 zł

2) 135,00 zł miesięcznie, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 136,00 do 342,00 zł;

3) 190,00 zł miesięcznie, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi poniżej 136,00zł.

3. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust. 2 może być zwiększona o kwotę do 20 % zasiłku rodzinnego, gdy w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło inne zdarzenie losowe.

4. O wysokości przyznanego stypendium decyduje Prezydent Miasta Żory, biorąc pod uwagę zasady określone w ust. 1-3.

V. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do Prezydenta Miasta Żory i składa
w Urzędzie Miasta Żory.

2. Zasiłek szkolny przyznaje Prezydent Miasta Żory, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3. Prezydent Miasta Żory przyznaje zasiłek szkolny w drodze decyzji administracyjnej,
w wysokości określonej w decyzji.

4. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia wydatków, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów finansowych. Refundacja następuje poprzez zapłatę czekiem gotówkowym lub przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

5. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest poprzez zapłatę czekiem gotówkowym lub przelewem na rachunek bankowy rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do przyznawania stypendiów szkolnych za okres od 1 stycznia 2005r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »