| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/290/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIV/254/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr XXX/290/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Statut Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, posługujący się skróconą nazwą “ZZOZ w Żywcu” zwany dalej ”Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2.

1.Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Żywiecki.

2. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje podmiot tworzący.

3. Zespół posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Zespół działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwaną dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 i 613);

5) Decyzji Wojewody Bielskiego nr 29/7/94 z dnia 19 marca 1994r. o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa bielskiego;

6) zarządzenia Wojewody Bielskiego nr 91/96 z dnia 25 czerwca 1996r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

7) Decyzji Wojewody Śląskiego Nr 24-02217 z dnia 28 czerwca 2002 r. o wpisie Zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego;

8) Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Zakładu do KRS – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;

9) innych przepisów obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności oraz postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania

§ 4.

1. Siedzibą Zespołu jest miasto Żywiec.

2. Zespół obejmuje swoim działaniem województwo śląskie oraz świadczy usługi dla pacjentów z innego terenu działania zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

3. Przepis ust. 2 nie ogranicza możliwości działania Zespołu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu

§ 5.

1. Zespół realizuje zadania powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Podstawowym celem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

3. Realizując cele określone w ust. 2, Zespół może uczestniczyć w:

1) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

2) prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne);

3) realizowaniu zadań z zakresu medycyny pracy.

§ 6.

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym w szczególności w zakresie:

1) lecznictwa stacjonarnego;

2) lecznictwa specjalistycznego;

3) medycyny pracy;

4) badania kierowców i kandydatów na kierowców;

5) higieny szkolnej;

6) świadczeń opiekuńczo – leczniczych;

7) pomocy doraźnej (zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe);

8) transportu sanitarnego;

9) diagnostyki medycznej i laboratoryjnej;

10) realizacji zadań obronnych państwa w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny;

11) promocji zdrowia;

12) opiniowania i orzekania o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;

13) podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Do zadań Zespołu należy ponadto:

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie pracowników medycznych, uczestniczenie w przygotowywaniu do wykonywania zawodu medycznego, a także kształcenie tych osób na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ;

2) wykonywanie czynności administracyjno – technicznych i innych związanych z realizacją celów i zadań Zespołu;

3) realizowanie zadań w zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki, zleconych przez organy administracji rządowej , samorządowej i inne osoby prawne lub fizyczne stosownie do posiadanych możliwości kadrowych, lokalowych, sprzętowych, diagnostycznych, terapeutycznych.

§ 7.

Realizując cele i zadania określone w § 5 i 6, Zespół współpracuje w szczególności z:

1. organami administracji rządowej i samorządowej;

2. organizacjami naukowymi;

3. innymi; podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

4. związkami i samorządami zawodowymi.

§ 8.

Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza.

§ 9.

1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń ustala Dyrektor Zespołu.

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna Zespołu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej

§ 10.

1. Organem zarządzającym Zespołem i odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zespołu.

2. Z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy nawiązuje Zarząd Powiatu Żywieckiego na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Zespołem, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i innymi obowiązującymi przepisami dla podmiotu tworzącego lub Rady Społecznej.

4. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje Zespół na zewnątrz i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu.

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zespołu ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.

6. Dyrektor Zespołu współpracuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach z:

1) organami samorządów medycznych;

2) zakładowymi organizacjami związkowymi;

3) Radą Społeczną.

§ 11.

Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

1. organizowanie pracy Zespołu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami.;

2. prowadzenie należytej gospodarki mieniem, do którego prawa zostaną przekazane Zespołowi;

3. zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4. zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem Zespołu w taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową z dysponentem środków lub pogorszenia warunków wykonywania tych świadczeń.

5. wydawanie zarządzeń i ustanawianie innych aktów prawa wewnętrznego związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu.

§ 12.

1. W skład Zespołu wchodzą przedsiębiorstwa oraz jednostki lub komórki organizacyjne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu i jego placówek, zakres ich działania, stanowiska kierownicze, zakres kompetencji i pełnomocnictw zajmujących je osób określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zespołu.

3. Oddziałami Zespołu kierują Kierownicy – Koordynatorzy Oddziału tj. lekarze nie będący ordynatorami w rozumieniu art. 49 ust. 7 ustawy.

§ 13.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

§ 14.

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Żywieckiego. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole.

2. Rada Społeczna składa się z :

1) przewodniczącego;

2) przedstawiciela Wojewody;

3) nie więcej niż 12 członków wybranych przez Radę Powiatu Żywieckiego.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zespole.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i liczy się od daty jej powołania.

5. Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z dniem powołania nowego jej składu.

6. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje na wniosek:

1) samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, w szczególności w przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej lub w przypadku zaistnienia innych ważnych powodów o charakterze osobistym;

2) przewodniczącego Rady Społecznej lub Dyrektora Zespołu z powodu braku aktywności członka Rady Społecznej w jej pracach w postaci nieusprawiedliwionej obecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 15.

Do zadań Rady Społecznej należy :

1) przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zespołu,

c) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu;

2) przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie, niniejszym statucie i regulaminie Rady Społecznej.

§ 16.

1. Rada Społeczna podejmuje wnioski i opinie w formie uchwał.

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, oraz tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Żywieckiego.

3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Żywieckiego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 17.

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności wymienionych w § 3 pkt. 1-4, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 28 maja 2012r. poz. 591) oraz przepisami wykonawczymi.

2. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków pozyskiwanych na podstawie umów zawartych z dysponentami środków finansowych oraz z innych przychodów.

3. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z wydzielonej działalności, o której mowa § 8;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

5) będące środkami publicznymi na:

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inne niż określone w lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

f) realizację programów wieloletnich,

g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 18.

1. Podstawą gospodarki Zespołu jest roczny plan finansowy i inwestycyjny ustalony przez Dyrektora Zespołu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

2. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Zarząd Powiatu Żywieckiego na zasadach określonych stosowną uchwałą.

3. Sprawozdanie finansowe zaopiniowane przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Powiatu Żywieckiego.

§ 19.

Zespół wyodrębnia wartość majątku w postaci funduszy w oparciu o przepisy art. 56 i 57 ustawy.

§ 20.

Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Żywieckiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »