| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/290/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIV/254/2013 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik do Uchwały Nr XXX/290/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Statut Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, posługujący się skróconą nazwą “ZZOZ w Żywcu” zwany dalej ”Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2.

1.Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Żywiecki.

2. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje podmiot tworzący.

3. Zespół posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Zespół działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwaną dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 i 613);

5) Decyzji Wojewody Bielskiego nr 29/7/94 z dnia 19 marca 1994r. o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej mających siedzibę na terenie województwa bielskiego;

6) zarządzenia Wojewody Bielskiego nr 91/96 z dnia 25 czerwca 1996r. w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

7) Decyzji Wojewody Śląskiego Nr 24-02217 z dnia 28 czerwca 2002 r. o wpisie Zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego;

8) Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie Zakładu do KRS – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;

9) innych przepisów obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności oraz postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Siedziba i obszar działania

§ 4.

1. Siedzibą Zespołu jest miasto Żywiec.

2. Zespół obejmuje swoim działaniem województwo śląskie oraz świadczy usługi dla pacjentów z innego terenu działania zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.

3. Przepis ust. 2 nie ogranicza możliwości działania Zespołu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu

§ 5.

1. Zespół realizuje zadania powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Podstawowym celem Zespołu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

3. Realizując cele określone w ust. 2, Zespół może uczestniczyć w:

1) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób;

2) prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne);

3) realizowaniu zadań z zakresu medycyny pracy.

§ 6.

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym w szczególności w zakresie:

1) lecznictwa stacjonarnego;

2) lecznictwa specjalistycznego;

3) medycyny pracy;

4) badania kierowców i kandydatów na kierowców;

5) higieny szkolnej;

6) świadczeń opiekuńczo – leczniczych;

7) pomocy doraźnej (zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe);

8) transportu sanitarnego;

9) diagnostyki medycznej i laboratoryjnej;

10) realizacji zadań obronnych państwa w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie wojny;

11) promocji zdrowia;

12) opiniowania i orzekania o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy;

13) podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Do zadań Zespołu należy ponadto:

1) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz dokształcanie pracowników medycznych, uczestniczenie w przygotowywaniu do wykonywania zawodu medycznego, a także kształcenie tych osób na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ;

2) wykonywanie czynności administracyjno – technicznych i innych związanych z realizacją celów i zadań Zespołu;

3) realizowanie zadań w zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki, zleconych przez organy administracji rządowej , samorządowej i inne osoby prawne lub fizyczne stosownie do posiadanych możliwości kadrowych, lokalowych, sprzętowych, diagnostycznych, terapeutycznych.

§ 7.

Realizując cele i zadania określone w § 5 i 6, Zespół współpracuje w szczególności z:

1. organami administracji rządowej i samorządowej;

2. organizacjami naukowymi;

3. innymi; podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

4. związkami i samorządami zawodowymi.

§ 8.

Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza.

§ 9.

1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń ustala Dyrektor Zespołu.

Rozdział 4.
Organy i struktura organizacyjna Zespołu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej

§ 10.

1. Organem zarządzającym Zespołem i odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zespołu.

2. Z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy nawiązuje Zarząd Powiatu Żywieckiego na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Zespołem, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i innymi obowiązującymi przepisami dla podmiotu tworzącego lub Rady Społecznej.

4. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje Zespół na zewnątrz i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu.

5. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zespołu ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania.

6. Dyrektor Zespołu współpracuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach z:

1) organami samorządów medycznych;

2) zakładowymi organizacjami związkowymi;

3) Radą Społeczną.

§ 11.

Do obowiązków Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

1. organizowanie pracy Zespołu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami.;

2. prowadzenie należytej gospodarki mieniem, do którego prawa zostaną przekazane Zespołowi;

3. zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4. zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem Zespołu w taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową z dysponentem środków lub pogorszenia warunków wykonywania tych świadczeń.

5. wydawanie zarządzeń i ustanawianie innych aktów prawa wewnętrznego związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu.

§ 12.

1. W skład Zespołu wchodzą przedsiębiorstwa oraz jednostki lub komórki organizacyjne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu i jego placówek, zakres ich działania, stanowiska kierownicze, zakres kompetencji i pełnomocnictw zajmujących je osób określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zespołu.

3. Oddziałami Zespołu kierują Kierownicy – Koordynatorzy Oddziału tj. lekarze nie będący ordynatorami w rozumieniu art. 49 ust. 7 ustawy.

§ 13.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

§ 14.

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Żywieckiego. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole.

2. Rada Społeczna składa się z :

1) przewodniczącego;

2) przedstawiciela Wojewody;

3) nie więcej niż 12 członków wybranych przez Radę Powiatu Żywieckiego.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zespole.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i liczy się od daty jej powołania.

5. Zakończenie kadencji Rady Społecznej następuje z dniem powołania nowego jej składu.

6. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje na wniosek:

1) samego członka Rady Społecznej, uzasadniony ważnymi okolicznościami, w szczególności w przypadku zmiany miejsca pracy lub zmiany miejsca zamieszkania, które uniemożliwiają dalsze sprawowanie funkcji członka Rady Społecznej lub w przypadku zaistnienia innych ważnych powodów o charakterze osobistym;

2) przewodniczącego Rady Społecznej lub Dyrektora Zespołu z powodu braku aktywności członka Rady Społecznej w jej pracach w postaci nieusprawiedliwionej obecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 15.

Do zadań Rady Społecznej należy :

1) przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zespołu,

c) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zespołu;

2) przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie, niniejszym statucie i regulaminie Rady Społecznej.

§ 16.

1. Rada Społeczna podejmuje wnioski i opinie w formie uchwał.

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, oraz tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu Żywieckiego.

3. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu Żywieckiego.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 17.

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności wymienionych w § 3 pkt. 1-4, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 28 maja 2012r. poz. 591) oraz przepisami wykonawczymi.

2. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków pozyskiwanych na podstawie umów zawartych z dysponentami środków finansowych oraz z innych przychodów.

3. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) z wydzielonej działalności, o której mowa § 8;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

5) będące środkami publicznymi na:

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inne niż określone w lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

f) realizację programów wieloletnich,

g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 18.

1. Podstawą gospodarki Zespołu jest roczny plan finansowy i inwestycyjny ustalony przez Dyrektora Zespołu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

2. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Zarząd Powiatu Żywieckiego na zasadach określonych stosowną uchwałą.

3. Sprawozdanie finansowe zaopiniowane przez Radę Społeczną zatwierdza Rada Powiatu Żywieckiego.

§ 19.

Zespół wyodrębnia wartość majątku w postaci funduszy w oparciu o przepisy art. 56 i 57 ustawy.

§ 20.

Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Żywieckiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »