| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/293/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki: - Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończących się maturą), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki - Regulaminu przyznawania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki

Na podstawie art. 12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/291/2013 Rady Powiatu Żywieckiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulaminy przyznawania stypendiów w ramach programu wspierania edukacji uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki:

1. Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończących się maturą), dla których organem prowadzącym jest powiat żywiecki – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Regulaminu przyznawania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki – stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/293/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kończących sie maturą), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

§ 1.

1. Stypendium za wyniki w nauce jest świadczeniem pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości.

2. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły (zespołu szkół).

§ 2.

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który w półroczu poprzedzającym jego przyznanie uzyskał odpowiednio:

1) średnią ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów obowiązkowych oraz najwyższą ocenę z zachowania,

2) średnią ocen co najmniej 4,75 z przedmiotów obowiązkowych, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i osiągnął w olimpiadach przedmiotowych tytuł finalisty,

3) średnią ocen co najmniej 4,00 z przedmiotów obowiązkowych i tytuł laureata olimpiady przedmiotowej.

2. Uczeń spełniający kryteria zawarte w ust. 1 nie może mieć nieusprawiedliwionych zajęć edukacyjnych.

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego półrocza.

§ 3.

1. Dyrektor powołuje komisje stypendialną .

1)Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej.

2) Wniosek powinien być złożony w komisji w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej półroczne lub końcowe wyniki nauczania.

3) Komisja stypendialna opiniuje wnioski, wyłania kandydatów do stypendium i przedstawia ich dyrektorowi szkoły.

4) W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, kryteriami, które decydują o przyznaniu stypendium w kolejności są:

a) Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej,

b) Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,

c) Ocena z zachowania,

d) Brak oceny dostatecznej i niższej,

e) Większa liczba ocen celujących.

2. Posiedzenia Komisji stypendialnej są protokołowane.

§ 4.

1. Stypendium za wyniki w nauce wypłaca się następująco :

1) Do końca października za miesiące wrzesień, październik.

2) Do końca grudnia za miesiące listopad, grudzień.

3) Do końca lutego za miesiąc styczeń.

4) Do końca kwietnia za miesiące luty, marzec, kwiecień.

5) Do końca czerwca za miesiące maj, czerwiec .

2. Wysokość stypendium w ujęciu miesięcznym nie może przekroczyć dwukrotności zasiłku rodzinnego obowiązującego w dniu, w którym zostało przyznane.

§ 5.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz decyzja o jego przyznaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6.

Dokumentację związaną z przyznaniem stypendium za wyniki w nauce gromadzi dyrektor szkoły.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

-

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/293/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki .

§ 1.

1. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki wykazujących się dobrymi wynikami w nauce, będącymi w trudnej sytuacji materialnej w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych.

2. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły (zespołu szkół).

§ 2.

1 Stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych może być przyznane uczniowi, który w półroczu poprzedzającym jego przyznanie:

1) Uzyskał średnią ocen co najmniej 3,75 z przedmiotów obowiązkowych oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

2) Pochodzi z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku rodzinnego.

2. Za dochód uważa się średni miesięczny dochód dla członka rodziny z roku poprzedzającego termin złożenie wniosku.

3. Zaświadczeniami potwierdzającymi rodzaj przychodu mogą być w szczególności :

a) zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę,

b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wielkości uzyskanego przychodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

c) zaświadczenie o wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego,

d) odcinek emerytury lub renty,

e) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych ,dodatku szkoleniowego itp. lub o poświadczeniu statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

4. Kryteriów zawartych w ust.1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku uczniów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

§ 3.

1. Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawane jest w drugim półroczu danego roku szkolnego w oparciu o oceny za I półrocze i sytuację materialną ucznia wyliczaną zgodnie z § 2 ust. 2.

2. Wysokość stypendium w ujęciu miesięcznym nie może przekroczyć dwukrotności zasiłku rodzinnego obowiązującego w dniu, w którym zostało przyznane.

3. Wysokość stypendium o którym mowa w ust. 2 może być niższa, jeżeli ilość uprawnionych do jego otrzymania uczniów jest wyższa od środków przeznaczonych na stypendium.

§ 4.

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

1) Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny lub pełnoletni uczeń wraz ze stosownymi zaświadczeniami do komisji stypendialnej.

2) Nabór wniosków ogłasza szkoła, a termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia o naborze.

3) Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.

4) Komisja stypendialna opiniuje wnioski, wyłania kandydatów do stypendium i przedstawia ich dyrektorowi szkoły wg. zał. nr 2 do mniejszego regulaminu.

5) W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych kryteria, które decydują o przyznaniu stypendium w kolejności są:

a) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,

b) ocena z zachowania,

c) dochód na osobę w rodzinie.

2. Posiedzenia komisji są protokołowane.

3. Obsługę komisji prowadzi administracja szkoły.

§ 5.

1. Stypendium jest przekazywane na cele edukacyjne ucznia i powinno w pierwszej kolejności być wydatkowane na całkowite lub częściowe pokrycie:

a) kosztów zakwaterowania w internacie lub na stancji,

b) kosztów posiłków w stołówce szkolnej,

c) koszty zakupu podręczników do nauki w szkołach, dla których Powiat Żywiecki jest organem prowadzącym,

d) kosztów związanym z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

e) kosztów zakupu innych artykułów, których posiadanie jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie dydaktycznym ,wychowawczym i opiekuńczym realizowanym przez szkołę, oraz innych kosztów ponoszonych przez ucznia w ramach realizacji zajęć programu wychowawczego .

2. Decyzję o wyborze wydatków, spośród wymienionych w ust 1. podejmuje rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny lub pełnoletni uczeń, składając pisemne oświadczenie o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne w/g wzoru stanowiącego. zał. nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 6.

Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych wypłaca się jednorazowo do końca czerwca za miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.

§ 7.

Stypendium nie zostanie wypłacone w przypadku skreślenia z listy uczniów.

§ 8.

Dokumentacje związaną z przyznanym stypendium gromadzi dyrektor szkoły.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

-

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »