| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.324.823,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 765,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody o kwotę 1.325.589,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 31.280.368,72 zł

wydatki budżetu gminy 32.843.613,68 zł

deficyt budżetu 1.563.244,96 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętej pożyczki w wysokości 830.773,21 zł oraz wolnych środków w wysokości 732.471,75 zł stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody 3.111.365,96 zł

Rozchody 1.548.121,00 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2013 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/205/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

1 325 589,21

dochody majątkowe

-

1 325 589,21

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

-

1 325 589,21

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

765,98

-

dochody bieżące

765,98

-

wpływy z różnych dochodów

765,98

-

RAZEM

765,98

1 325 589,21

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/205/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

765,98

-

80101

Szkoły podstawowe

765,98

-

wydatki bieżącez tego:

765,98

-

wydatki jednostek budżetowych

765,98

-

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

765,98

-

RAZEM

765,98

-

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/205/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie

Plan

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

Plan po zmianach

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/

1 053 305,00

1 325 589,21

-

2 378 894,21

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/

-

-

-

-

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/

732 471,75

-

-

732 471,75

Razem przychody

1 785 776,75

1 325 589,21

-

3 111 365,96

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  /§ 992/

1 548 121,00

-

-

1 548 121,00

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów /§ 992/

-

-

-

-

Razem rozchody

1 548 121,00

-

-

1 548 121,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/205/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wydatki majątkowe 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Ogółem

Źródła finansowania


Środki własne

Pożyczka z WFOŚiGW

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje

Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.

427 010,00

413 126,00

13 884,00

-

-

2.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice.

220 000,00

20 000,00

200 000,00

-

3.

010

01010

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Buczkowice

14 760,00

14 760,00

4.

600

60014

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych.

1 350 000,00

1 350 000,00

-

-

-

5.

600

60014

Modernizacja ulicy Żywieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych.

500 000,00

500 000,00

-

-

-

6.

600

60016

Przebudowa ulicy Topolowej w Rybarzowicach.

69 000,00

69 000,00

-

-

-

7.

700

70005

Ocieplenie dwóch ścian zewnętrznych budynku "Agronomówka" w Rybarzowicach.

50 000,00

50 000,00

8.

750

75023

E - urząd Gminy Buczkowice

622 750,00

100 000,00

522 750,00

9.

750

75023

Modernizacja budynku Urzędu.

50 000,00

50 000,00

10.

758

75818

Rezerwa.

84 940,00

84 940,00

-

-

11.

801

80101

Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Kalnej

649 197,00

277 604,00

-

-

371 593,00

12.

801

80101

Remont basenu oraz odwodnienie budynku ZSO Buczkowice.

94 400,00

94 400,00

-

-

-

13.

921

92109

Zakup pieca do Domu Ludowego w Rybarzowicach

11 200,00

11 200,00

-

-

-

14.

926

92601

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Rybarzowic do Godziszki

70 000,00

70 000,00

-

-

-

15.

926

92601

Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.(I etap) Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego wraz z zapleczem w Rybarzowicach nad Żylicą, na ul. Topolowej.(II etap)

704 198,00

224 370,00

-

206 000,00

273 828,00

16.

926

92601

Budowa zaplecza boiska sportowego ogólnodostępnego w Buczkowicach.

592 231,18

398 231,18

-

-

194 000,00

17.

926

92601

Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Buczkowice, poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rybarzowicach. (Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach.)

20 300,00

20 300,00

-

-

-


18.

926

92601

Zakup kosiarki-traktorka

8 370,00

8 370,00

-

-

-

RAZEM


5 538 356,18

3 756 301,18

213 884,00

206 000,00

1 362 171,00

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »