| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/438/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje się format XML.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości ze wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późn. zm.

4. Deklaracje mogą być przesyłane za pośrednictwem:

1) platform elektronicznych usług administracji publicznej,

2) interfejsu dostępnego na stronie, którego adres podany jest na stronie www.raciborz.pl. w przypadku zastosowania podpisu określonego w ust. 5 pkt 3.

5. Deklaracje są opatrywane jednym z poniższych podpisów elektronicznych:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262),

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235),

3) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji.

6. Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 5 pkt 3:

1) umożliwia składanie deklaracji przez osoby fizyczne,

2) jest oparty na zestawie cech informacyjnych osoby przesyłającej deklarację:

a) numerze PESEL,

b) imieniu (pierwszym),

c) nazwisku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Artykuł 6n ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ  informacji i powiazań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji dziuałalności podmiotów realizujących zadania publiczne

b) sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 14.08.2013 r. do 27.08.2013 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »