| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/438/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010 r.)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazuje się format XML.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej jest taki, że pozostaje ona w relacji tożsamości ze wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z późn. zm.

4. Deklaracje mogą być przesyłane za pośrednictwem:

1) platform elektronicznych usług administracji publicznej,

2) interfejsu dostępnego na stronie, którego adres podany jest na stronie www.raciborz.pl. w przypadku zastosowania podpisu określonego w ust. 5 pkt 3.

5. Deklaracje są opatrywane jednym z poniższych podpisów elektronicznych:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262),

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235),

3) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji.

6. Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 5 pkt 3:

1) umożliwia składanie deklaracji przez osoby fizyczne,

2) jest oparty na zestawie cech informacyjnych osoby przesyłającej deklarację:

a) numerze PESEL,

b) imieniu (pierwszym),

c) nazwisku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Uzasadnienie

Artykuł 6n ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ  informacji i powiazań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji dziuałalności podmiotów realizujących zadania publiczne

b) sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 14.08.2013 r. do 27.08.2013 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »