| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 418/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 308/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 308/2012 z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 6k ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.)  


Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1  

W uchwale Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 308/2012 z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:  

1. Zmienia się § 1   ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  

„2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych 00/100) miesięcznie na osobę.”  

2. Zmienia się § 1   ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  

„4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, jeżeli są one zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jednokrotne odebranie odpadów:  

z pojemnika na odpady komunalne zmieszane,  

z pojemnika na odpady ulegające biodegradacji lub worka z   tworzywa sztucznego zawierającego odpady ulegające biodegradacji,  

o następujących pojemnościach:  

- 0,08 m³ pojemności pojemnika lub worka – w   wysokości 8,99 zł (słownie: osiem złotych 99/100);  

- 0,12 m³ pojemności pojemnika lub worka – w   wysokości 10,83 zł (słownie: dziesięć złotych 83/100);  

- 0,24 m³ pojemności pojemnika lub worka – w   wysokości 18,89 zł (słownie: osiemnaście złotych 89/100);  

- 1,10 m³ pojemności pojemnika – w   wysokości 82,72 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote 72/100);  

- 5,00 m³ pojemności pojemnika – w   wysokości 377,19 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 19/100);  

- 7,00 m³ pojemności pojemnika – w   wysokości 517,28 zł; (słownie: pięćset siedemnaście złotych 28/100)."  

§   2  

W zakresie nie objętym zmianami uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 308/2012 z   dnia 22 listopada 2012 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w   mocy.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   października 2013 roku.  

§   5  

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »