| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/310/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siewierz oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Uchwała określa:

1) zasady i tryb umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Siewierz i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny (zwanych dalej należnościami),

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

3) organy i osoby uprawnione do udzielania ulg (umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty) w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Siewierz mających charakter cywilnoprawny.

§ 2. Ilekroć jest mowa w uchwale o:

1) należnościach – rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną Gminy Siewierz, jej jednostki organizacyjnej obejmującą należność główną, odsetki od należności głównej jak również należności uboczne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego i inne) o charakterze cywilnoprawnym,

2) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej.

§ 3. 1. Należności pieniężne przypadające Gminie Siewierz lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

2. Umorzenie należności, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić tylko wówczas, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić tylko wtedy, gdy dłużnik nie pozostawił spadkobierców lub gdy odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

4. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wskazanych w ust. 1.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być, na wniosek dłużnika, w całości lub w części umarzane oraz ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia (ugody) między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wskazaną w § 7 niniejszej uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w trybie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wskazaną w § 7 niniejszej uchwały.

4. Okres odroczenia terminu spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia porozumienia (ugody) do terminu zapłaty.

7. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty w przypadku, gdy zostanie ustalone, że:

a) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,

b) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,

c) dłużnik spłacił należność tylko w części, nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty należności pieniężnej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona spłata należności pieniężnej.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa do organu lub osoby uprawnionej wskazanej w § 7 niniejszej uchwały.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej i okoliczności uzasadniających składany wniosek.

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 7 niniejszej uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Do udzielania ulg, określonych w § 4 ust. 1, będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do złożenia wniosku oraz przedstawienia organowi udzielającemu pomocy zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 Ustawy wskazanej w ust.1.

3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 379 poz. 5).

4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

§ 7. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale jest:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Siewierzu, gdy wartość należności przekracza kwotę 10.000 zł,

2) Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Siewierz, gdy wartość należności nie przekracza kwoty 10.000 zł.

§ 8. Zobowiązać Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz do przedkładania raz w roku informacji o wielkości udzielonych ulg.

§ 9. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/358/10 Rady Miejskiej w Siewierzu dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siewierz oraz jej jednostkom organizacyjnym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »